Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin II Bieg Po Złote Jabłko w Gminie Jabłonna (Las Chotomowski)

1. Organizator:
Organizatorem Drugiego Biegu Po Złote Jabłko jest Fundacja Promocji Sportu i Rekreacji „Ścieżka Zdrowia” w Warszawie przy współpracy z Gminą Jabłonna.

2. Cele imprezy:
a) promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
b) promocja Gminy Jabłonna jako zdrowego i wygodnego miejsca do zamieszkania;
c) promocja Lasów Chotomowskich, jako idealnego miejsca do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz edukacja uczestników z zakresu ochrony przyrody i funkcji lasów w ekosystemie.

3. Termin i miejsce:
Termin: 17 maja 2015 roku (niedziela)
Miejsce: Chotomów
Rozpoczęcie imprezy: godz. 9.30
Start biegu na 10 km – godz. 10:00
Start biegu na 2 km – godz. 12:00

4. Trasa i dystanse:
Bieg główny rozegrany zostanie na trasie 10 km, natomiast bieg rodzinny na dystansie 2 km. Trasa biegu na 10 km zostanie ogłoszona najpóźniej miesiąc przed zawodami na stronie biegu.

5. Limity czasu:
Limit czasu na pokonanie biegu na 10 km wynosi 1 godz. 45 min. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w obowiązującym limicie czasowym zobowiązani są do zejścia z trasy i nie będą klasyfikowani. W biegu na 2 km nie obowiązuje limit czasu.

6. Zgłoszenie do biegu:

a) W biegu na 10 km prawo startu mają wyłącznie osoby urodzone w roku 1999 lub starsze. Osoby poniżej 18 roku życia muszą przy odbiorze pakietu startowego przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na start w biegu (zarejestruj się).

b) W biegu na 2 km prawo startu mają osoby dorosłe i dzieci urodzone w roku 2009 lub starsze. Osoby poniżej 18 roku życia muszą przy odbiorze pakietu startowego przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na start w biegu (zarejestruj się). Ponadto dzieci poniżej 13. roku życia w trakcie imprezy powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych.

c) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest okazanie dowodu tożsamości przy odbiorze pakietu startowego oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu, ewentualnie także zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu (w przypadku uczestników niepełnoletnich).

d) Za zgłoszenie zawodnika do biegu uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej Imprezy lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dniu zawodów oraz uiszczenie opłaty startowej.

e) Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika podanych w formularzu, a także jego wizerunku, do celów organizacji i promocji Biegu oraz udostępnianie tych danych sponsorom Imprezy w celach marketingowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

f) UWAGA!!! W przypadku zgłoszeń dokonanych po dniu 30 kwietnia 2015r. Organizator nie gwarantuje pamiątkowego medalu, chociaż w miarę możliwości postara się je zapewnić.

7. Opłaty:
a) Wysokość opłaty za udział w biegu uzależniona jest od rodzaju konkurencji i przyznanej ulgi, zgodnie z poniższymi tabelami:

Oplaty Jablonna

b) Opłat można dokonywać:
• tzw. „szybkim przelewem” na stronie internetowej Imprezy www.biegpozlotejablko.pl 
• zwykłym przelewem bankowym na konto: nr 25 1910 1048 2203 7422 2107 0001, wskazując w tytule przelewu: dystans, imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, a także dopisek: “opłata startowa – II Bieg Po Złote Jabłko”.
• gotówką w Biurze Zawodów, dla osób zapisujących się później, niż 3 dni przed Imprezą.

c) Nie uiszczenie opłaty startowej w terminie 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia skutkuje jego anulowaniem.

d) opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innego zawodnika.

8. Biuro Zawodów:
a) Biuro Zawodów zlokalizowane będzie na terenie Przedszkola Gminnego w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego 27.

b) Biuro zawodów czynne będzie w dniach 15-16 maja 2015r., godziny pracy będą ogłoszone do 1 maja 2015r. na stronie biegu. W dniu zawodów Biuro będzie czynne od godziny 7:00.

c) Biuro Zawodów udziela wszelkich informacji oraz przyjmuje wszelkie zgłoszenia związane z organizacją Imprezy, jak również koordynuje jej przebieg.

9. Pakiety startowe:
a) Pakiety startowe wydawane będą w Biurze Zawodów w dniach i godzinach pracy Biura.

b) Przy odbiorze pakietów startowych należy okazać dowód tożsamości, a na prośbę obsługi także dowód uiszczenia opłaty startowej.

c) Odbiór pakietu startowego za innego zawodnika możliwy jest tylko na podstawie pisemnego pełnomocnictwa lub dokumentu, z którego wynikać będzie pokrewieństwo lub powinowactwo pierwszego stopnia.

d) Pakiet startowy zwierać będzie m.in. indywidualny numer startowy z chipem elektronicznym do pomiaru czasu oraz upominki od sponsorów. Użycie numeru z chipem podczas biegu jest obowiązkowe, pod rygorem dyskwalifikacji.

10. Uczestnictwo w zawodach:
a) Limit zawodników II Biegu Po Złote Jabłko wynosi 900 osób, w tym:
• w konkurencji na dystansie 10 km – 500 osób;
• w konkurencji na dystansie 2 km – 400 osób;
Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń po przekroczeniu limitu zawodników w danej konkurencji.

b) Każdy zawodnik ma obowiązek uczestniczyć w biegu z numerem startowym przymocowanym do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jakakolwiek jego modyfikacja jest zabroniona pod rygorem dyskwalifikacji.

c) Organizator, poza podstawowym zabezpieczeniem medycznym imprezy, nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej w związku z chorobą, wypadkiem, czy odniesieniem obrażeń, albo śmiercią lub innymi szkodami, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Każdy uczestnik lub jego opiekun podejmuje decyzję o uczestnictwie w zawodach na własną odpowiedzialność.

d) Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeżeli ukończy bieg samodzielnie, po oznaczonej Trasie Biegu, w przewidzianym limicie czasu. Skracanie trasy, korzystanie z jakichkolwiek środków transportu, utrudnianie biegu innym zawodnikom lub bieg pod wpływem środków odurzających lub dopingujących są niedozwolone i grożą dyskwalifikacją – decyzja Organizatora w tym względzie jest ostateczna.

11. Klasyfikacje i nagrody:
a) Wyniki zawodów ogłoszone będą w następujących klasyfikacjach:
• Klasyfikacja Kobiet 10 km
• Klasyfikacja Mężczyzn 10 km
• Klasyfikacja “Najszybszy Biegacz Gminy Jabłonna”

b) Trzy pierwsze miejsca w każdej Klasyfikacji zostaną uhonorowane pucharami oraz dyplomami.

c) Każdy zawodnik, który ukończy swój bieg, otrzyma pamiątkowy medal i weźmie udział w losowaniu nagród rzeczowych lub finansowych ufundowanych przez Sponsorów Imprezy.

d) Wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej biegu: www.biegpozlotejablko.pl w zakładce „Dla Biegaczy”.

12. Postanowienia końcowe:
a) Impreza ma charakter rekreacyjny i integracyjny, nie jest przeznaczona dla zawodników profesjonalnych. Trasa Biegu nie jest atestowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i przebiega w terenie leśnym, urozmaiconym naturalnymi przeszkodami terenowymi.

b) Organizator zapewnia uczestnikom pierwszą pomoc przedmedyczną na czas trwania biegu. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu medycznego, związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

c) Organizator, dołoży starań, aby zapewnić uczestnikom najwyższy komfort i bezpieczeństwo, jednakże sugeruje pozostawienie rzeczy wartościowych w domu lub zabezpieczenie ich we własnym zakresie (np. samochodzie). Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe, pozostawione w szatni lub depozycie, albo na terenie Imprezy.

d) Wolontariusze upoważnieni przez Organizatora mogą zażądać opuszczenia Imprezy przez uczestnika, którego wygląd lub zachowanie może wskazywać na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, albo który zachowuje się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, względnie naruszający dobra osobiste osób trzecich. W takim wypadku uczestnikowi usuniętemu z terenu Imprezy nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w szczególności zwrot opłaty startowej, odszkodowanie itp.

e) Organizator może odwołać Imprezę bez podania przyczyny. W takim wypadku uczestnikom zwrócone zostaną w całości uiszczone opłaty startowe.

Zapraszamy!