Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin ABM Jędraszek UltraPark Weekend 5 - 24h

REGULAMIN ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK WEEKEND 5
I. CELE:
a. upowszechnienie biegania
b. popularyzacja biegów długodystansowych
c. propagowanie zdrowego trybu życia
d. promocja miasta PABIANICE i POWIATU PABIANICKIEGO
f. popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej
II. ORGANIZATOR:
Pabianicki Klub "O co biega"
NIP 7312059283
ul. Partyzancka 94/106
95-200 Pabianice
biuro.ultrapark@gmail.com
www.ultrapark.com.pl
Dyrektor Zawodów – Piotr Kardas 509-136-620
III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Urząd Miejski w Pabianicach
- Starostwo Powiatowe w Pabianicach
- Piotr Pazdej – Koordynator Biegu
Wydarzenie jest objęte patronatem:
- Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
- Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury
- Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Rąkowskiego
IV. TERMIN I MIEJSCE:
Park Wolności, ul. Łaska 114
95-200 Pabianice
05-07.05.2023
V. ABM Jędraszek UltraPark Weekend 5 – Zawody
UltraPark 48h - Puchar Polski w biegu 48-godzinnym
05.05.2023 godz.18:30 start biegu – 07.05.2023 godz. 18:30 koniec biegu,
UltraPark 24h – Puchar Polski w biegu 24-godzinnym
06.05.2023 godz. 7:00 start biegu – 07.05.2023 godz. 7:00 koniec biegu
UltraPark 24h RELAY – 4-osobowa sztafeta w biegu 24-godzinnym
06.05.2023 godz. 7:00 start biegu – 07.05.2023 godz. 7:00 koniec biegu
Ultramaraton 50km - Puchar Polski w biegu na 50km
07.05.2023 godz. 9:00 start biegu (limit 7h)
Podczas biegu UltraPark 48h będzie split po 24h, natomiast podczas biegu UltraPark 24h 
będzie split po 100km, 100 milach oraz po 12h.
Wszystkie wyniki zostaną zgłoszone do IAU oraz DUV Ultramarathon Statistik.
VI. TRASA
a. Trasa biegu 50km prowadzi po asfaltowej (100%), płaskiej (przewyższenie 4m) pętli o 
długości 1535,78m. Bieg 24h i 48h będzie przeprowadzony po pętli o długości 1725,51m. 
Każda trasa - atest PZLA,
b. Uczestnicy biegów UltraPark 24h, UltraPark 24h RELAY oraz UltraPark 48h – pokonują 
jak największą ilość km. Po upłynięciu czasu zatrzymują się po sygnale dźwiękowym i jest 
przeprowadzony domiar okrążenia, które rozpoczęli,
c. Uczestnicy biegu Ultramaraton 50km – pokonują 32 okrążenia po 1535,78m plus dobieg 
od linii startu do mety liczący 855,04m,
d. Pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora,
e. Zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować będzie 
dyskwalifikacją Zawodnika,
f. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności,
g. Zabrania się porzucania śmieci i opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków, na całej 
trasie biegu (pod groźbą kary czasowej lub dyskwalifikacji). Wszystkie śmieci należy 
zostawić w punktach kontrolnych w wyznaczonych do tego pojemnikach lub strefach,
h. Dokładna mapa tras jest dostępna na stronie Zawodów - www.ultrapark.com.pl,
i. Aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pełną pętlę plus 
dobieg ze startu do mety,
j. Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik lub Drużyna, który(a) pokona największą ilość 
kilometrów: bieg UltraPark 48h, UltraPark 24h, UltaPark 24h RELAY lub pokona dystans w 
jak najkrótszym czasie: Ultramaraton 50km.
VI. LIMIT UCZESTNIKÓW
a) 150 miejsc UltraPark 24h, 
b) 50 miejsc UltraPark 48h, 
c) 20 miejsc UltraPark 24h RELAY(sztafety), 
d) 200 miejsc Ultramaraton 50km,
e) Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia limitu na 
poszczególne biegi, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
VII. PROGRAM ZAWODÓW
05.05.2023 piątek
15:00-20:00 biuro zawodów( wszystkie biegi) 
17:00 konferencja prasowa
18:00 odprawa zawodników (bieg 48h)
18:30 start biegu UltraPark 48h
06.05.2023 sobota
5:00-6:30 biuro zawodów
6:30 odprawa zawodników (bieg 24h i sztafet)
7:00 start biegu UltraPark 24h oraz UltraPark 24h RELAY
17:00-20:00 biuro zawodów (50km)
07.05.2023 niedziela
6:30-7:30 biuro zawodów (50km)
7:00 koniec biegów 24h
8:30 odprawa zawodników Ultramaraton 50km
9:00 start Ultramaraton 50km
10:00 dekoracja zwycięzców biegu 24h i sztafet 24h
15:00 dekoracja zwycięzców 50km
15:00 koniec biegu 50km
18:30 koniec biegu 48h
20:00 dekoracja zwycięzców 48h
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. Prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia 05 maja 2023 roku ukończą 18 lat,
b. Każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów 
znajdującym się w Parku Wolności w Pabianicach,
c. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód 
osobisty, paszport lub prawo jazdy),
d. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w Zawodach lub własnoręcznie złożyć podpis pod 
oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Podpisując oświadczenie 
wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych 
zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez 
personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje 
do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i 
strat o charakterze majątkowym,
e. Każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć prawa do 
dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu, 
czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Zawodach,
f. Po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer startowy 
wraz z wbudowanym chipem pomiarowym, który musi być widoczny przez cały czas trwania 
biegu. Sztafety otrzymają zwrotną pałeczkę z chipem,
g. Warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty 
startowej najpóźniej do dnia 14.04.2023 roku (liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie 
wykonania przelewu),
h. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów,
zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych,
i. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie w 
przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie,
j. Znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może nie 
dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest ostateczna (kontuzja, 
hipotermia, osłabienie itp.),
k. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej 
dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, 
narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym na 
spożycie w/w środków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na 
zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.
IX. ZGŁOSZENIA
a. Zgłoszenia do biegu zostaną uruchomione w dniu 04.02.2023 o godz. 20:00,
b. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, 
dostępnego na stronie www.ultrapark.com.pl,
c. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy
oraz dokonała opłaty startowej. W momencie wyczerpania się miejsc, lista startowa zostanie 
zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości, 
przedstawicieli partnerów,
d. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, 
na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o 
koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu,
e. Zapisy internetowe trwają do dnia 28.04.2023 roku lub wyczerpania limitu miejsc,
X. OPŁATA STARTOWA:
UltraPark 24h
do 18.03.2023 – 300 zł
od 19.03.2023 do 26.04.2023 – 400 zł
05-06.05.2023 (Biuro zawodów) – 500 zł*
UltraPark 48h
do 18.03.2023 – 450 zł
od 19.03.2023 do 26.04.2023 – 550 zł
05-06.05.2023 (Biuro zawodów) – 650 zł*
UltraPark 24h RELAY
do 18.03.2023 – 600 zł
od 19.03.2023 do 26.04.2023 – 800 zł
05-06.05.2023 (Biuro zawodów) – 1000 zł*
Ultramaraton 50km
do 18.03.2023 – 150 zł
od 19.03.2023 do 26.04.2023 – 230 zł
05-06.05.2023 (Biuro zawodów) – 300 zł*
* bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego; wpłata w Biurze Zawodów wyłącznie 
gotówką
a. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem portalu internetowego Tpay,
Zawodnicy spoza Polski mogą dokonać opłaty bezpośrednio na konto: 
Pabianicki Klub „O co biega” 
Swift WBKPPLPP Nr konta bankowego: PL3210901304 0000000135670021
b. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Tpay, przez który należy 
dokonać opłaty startowej,
c. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa,
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i 
pocztowych,
e. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej,
f. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku 
przekroczenia czasu określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia 
różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim 
dokonywał swojej wpłaty,
g. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora,
i. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji 
zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych,
h. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
XI. ŚWIADCZENIA (Pakiet startowy) 
W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:
a. Oryginalny i imienny numer startowy (dla osób zapisanych i opłaconych do dnia 
14.04.2023). Numer startowy dla zapisanych po terminie 14.04.2023,
b. Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów wbudowanych w numer,
c. Ciepłe i zimne napoje, oraz zimne i ciepłe posiłki w trakcie oraz posiłek regeneracyjny,
d. Pamiątkowy medal,
e. Zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów,
f. Depozyt,
g. Toalety w Bazie Zawodów,
h. Sms z wynikiem,
i. Obsługę fotograficzną.
Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych partnerów.
XII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE:
W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie 
posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:
a. Numer startowy umieszczony zawsze widocznym miejscu wraz z wbudowanym chipem 
pomiarowym, uczestnik sztafety znajdujący się na swojej zmianie pałeczkę z chipem 
pomiarowym
b. Ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych.
XIII. POMIAR CZASU: 
a. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą bezzwrotnych chipów mocowanych do 
numeru startowego, pałeczki – sztafety (zwrotne)
b. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w 
pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w 
części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością 
dyskwalifikacji zawodnika,
c. Brak numeru startowego ( i pałeczki – sztafety) z przymocowanym chipem będzie 
równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika,
d. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto,
e. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu wiadomość sms z wynikiem,
f. Na trasie Zawodów znajdować się będzie punkt pomiaru czasu zlokalizowany w 
miejscu startu Ultra Park 24h i 48h, który jest jednocześnie metą 50km,
g. Każdy z biegów ma inne miejsce startu ( szczegóły w mapie trasy).
XIV. KLASYFIKACJA:
W biegach Festiwalu ABM Jędraszek UltraPark Weekend 5 prowadzone będą następujące 
klasyfikacje:
1. Open,
2. Generalna kobiet,
3. Generalna mężczyzn 
4. Sztafety – klasyfikacja open bez podziału na płeć
XV. KLASYFIKACJE NAGRADZANE 
W biegu UltraPark 24h zawodnicy otrzymają następujące nagrody:
W klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet:
I miejsce: 2000zł + puchar + nagrody rzeczowe 
II miejsce: 1000zł + puchar + nagrody rzeczowe
III miejsce: 500zł + puchar + nagrody rzeczowe
IV-VI miejsce: puchar + nagrody rzeczowe
W biegu UltraPark 48h oraz UltraPark 50km zawodnicy otrzymają następujące nagrody:
W klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet:
I miejsce: 1000zł + puchar + nagrody rzeczowe 
II miejsce: 500zł + puchar + nagrody rzeczowe
III miejsce: 300zł + puchar + nagrody rzeczowe
IV-VI miejsce: puchar + nagrody rzeczowe
W biegu UltraPark 24h RELAY ( sztafety) drużyny otrzymają następujące nagrody:
I miejsce: statuetka + puchary dla każdego członka drużyny 
II miejsce: : statuetka + puchary dla każdego członka drużyny
III miejsce: : statuetka + puchary dla każdego członka drużyny
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
XVI. NAGRODY SPECJALNE ZA REKORDY UFUNDOWANE PRZEZ SPONSORA 
TYTULARNEGO FIRMĘ ABM JĘDRASZEK :
REKORD POLSKI KOBIET LUB MĘZCZYZN: BIEG 24H, 48H, 50km – 2000zł
REKORD EUROPY KOBIET LUB MĘZCZYZN: BIEG 24H, 48H, 50km – 5000zł
REKORD ŚWIATA KOBIET LUB MĘZCZYZN: BIEG 24H, 48H, 50km – 7000zł
XVII. REGULAMIN ULTRAPARK 24H RELAY (SZTAFETY)
a. Zwycięzcą Zawodów jest drużyna, która pokona jak największą ilość kilometrów
b. Drużyny 4 osobowe ( 1 osoba z funkcją kapitana drużyny)
DRUŻYNY DO WYBORU MAJĄ DWIE FORMY RYWALIZACJI:
c. Zmiany dowolne, jednak nie częściej niż po jednym pełnym okrążeniu pokonanym 
przez członka drużyny. Zmiany można dokonać w wydzielonej strefie zmian poprzez 
przekazanie pałeczki z chipem.
LUB
4x6h zgodnie z formułą IAU Relay ( sztafeta męska, sztafeta damska, lub mix 2 
mężczyzn i 2 kobiety). Każdy z uczestników pokonuje dystans jednorazowo w ciągu 
6h i następuje zmiana w wyznaczonej strefie. Minimum na drużynę do 
sklasyfikowania, to 50km. Jest to konkurencja testowa ( lata 2023-2025). W tej 
formule IAU planuje przeprowadzenie mistrzostw świata w 2026 roku. 
Ultramarathon_relay 6 Hours IAU guideline.docx (iau-ultramarathon.org)
d. Przed biegiem każda ze sztafet musi się zadeklarować w jakiej formule będzie brać 
udział podczas zawodów. 
e. Nie przewidujemy dwóch różnych klasyfikacji, w zależności od wyboru sposobu 
rywalizacji. Natomiast wyniki IAU Relay będą zgłoszone do klasyfikacji 
międzynarodowej.
XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik,
2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy,
3. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
podczas trwania Zawodów,
4. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach 
zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby 
nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze. Zawodnicy mogą 
korzystać z pomocy suportu tylko w wydzielonej strefie,
5. Uczestnicy ABM Jędraszek UltraPark Weekend zobowiązani są do bezwzględnego 
wykonywania poleceń ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia 
Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji,
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym 
przez Organizatora oraz niszczenia pod rygorem dyskwalifikacji,
7. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom 
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 
uczestnictwem w ABM Jędraszek UltraPark Weekend, natomiast uczestnikom doradza się, 
jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie 
sportowej NNW,
8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z 
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 
charakterze majątkowym,
9. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie 
biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w 
centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych 
lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy,
10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie 
rzeczy cennych pozostawionych w depozycie,
11. Organizator zapewnia depozyt,
12. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu przed lub w trakcie jego trwania,
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w 
biurze zawodów,
13. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji 
po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł,
14. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
15. Wszystkich zawodników startujących w UltraPark Weekend obowiązuje niniejszy 
regulamin,
16. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika (w 
przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego),
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu 
wynikające z winy uczestników,
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu lub przerwania zawodów w 
przypadku wystąpienia warunków narażających życie lub zdrowie zawodników,
wolontariuszy lub członków ekipy Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej,
19. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 
informacyjnych i reklamowych,
20. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1). Administratorem danych osobowych jest Organizator,
21. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także 
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w 
której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie 
projekt,
22. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo 
w Klauzuli Informacyjnej,
23. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu,
24. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. 
UltraPark Weekend - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w 
zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy,
25. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego 
wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w 
dowolnej formie,
b. udostępnianie partnerom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji partnera lub oficjalnego partnera w 
kontekście jego udziału w biegu,
c. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a 
także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
26. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn,
27. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji 
regulaminu, który będzie dostępny w Biurze Zawodów.