Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin III Bieg Konopielki

Regulamin 3. Biegu Konopielki 23.05.2015 r.


I. CELE:
1.	Popularyzacja biegania, w szczególności wśród mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny, jako prostej aktywności prowadzącej do zdrowego stylu życia.
2.	Propagowanie twórczości Edwarda Redlińskiego i przypomnienie miejsca, w którym pisarz urodził się i tworzył.
3.	Promocja walorów rekreacyjnych, przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Juchnowiec Kościelny.

II. ORGANIZATORZY:
•	Organizatorem 3. Biegu Konopielki jest:
- Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny
•	Współorganizatorem jest: 
- Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym

III. TERMIN I MIEJSCE:
3. Bieg Konopielki odbędzie się 23 maja 2015 r. na stadionie gminnym w Juchnowcu Dolnym. W ramach 3. Biegu Konopielki odbędą się trzy biegi:
•	Bieg Familijny na dystansie 300 m; 
•	Bieg z VIP-ami na dystansie 400 m; 
•	Bieg główny na dystansie 10 km;
- Start i meta wyznaczone zostały na stadionie gminnym w Juchnowcu Dolnym;
- Trasę biegu stanowią dwie pętle o długości 5 km biegnące przez Juchnowiec Dolny 
i jego okolice;
- Trasa będzie miała pionowe i poziome oznaczenia kilometrów od 1 do 10;
- Na trasie będzie co najmniej jeden punkt nawadniania umiejscowiony na stadionie (półmetek biegu). W razie wysokiej temperatury drugi punkt nawadniania umiejscowiony będzie na nawrocie w miejscowości Wólka (około 3,5 km od linii startu);
       - Bieg będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym.


IV. BIURO ZAWODÓW:
W dniu 23.05.2015 r. Biuro Zawodów 3. Biegu Konopielki będzie znajdowało się na stadionie w Juchnowcu Dolnym.

 V. PROGRAM ZAWODÓW:
•	9:00 – 11:30 - przyjmowanie zgłoszeń do biegu głównego (o ile wcześniej limit miejsc nie zostanie wyczerpany) i wydawanie numerów startowych; 
•	10:00 - uroczyste otwarcie 3. Biegu Konopielki;
•	10:15 - start Biegu Familijnego na dystansie 300 m;
•	10:45 – dekoracja statuetkami i medalami oraz wręczenie nagród dla najlepszych zawodników Biegu Familijnego;
•	11:00 – start Biegu z VIP-ami na dystansie 400 m;
•	11:30 – dekoracja statuetkami i medalami najlepszych zawodników Biegu z VIP-ami;
•	12:00 – start biegu głównego na 10 km;
•	14:00 - dekoracja i wręczenie nagród dla najlepszych zawodniczek i zawodników biegu głównego w poszczególnych klasyfikacjach, zakończenie sportowej części 3. Biegu Konopielki;
•	15:00 – SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA UCZESTNIKÓW BIEGU GŁÓWNEGO WE FRAMPOLU, MIEJSCU URODZENIA EDWARDA REDLIŃSKIEGO:
- piknik z literackim akcentem i daniami regionalnymi;
- zwiedzanie Domku Twórczości E. Redlińskiego;
- losowanie nagród książkowych wśród wszystkich obecnych uczestników biegu głównego;
- koncert muzyczny;
- uroczyste zakończenie biegu.
  
VI. UCZESTNICTWO W 3. BIEGU KONOPIELKI - BIEG GŁÓWNY na 10 km:
1.	Mogą wziąć w nim udział osoby, które do dnia 23 maja 2015 r. ukończyły 18 lat.
2.	Ze względów organizacyjnych wprowadza się limit liczby uczestników w biegu głównym: 250 osób. Osoby zarejestrowane on-line lub telefonicznie zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej w ciągu 7 dni od rejestracji. Osoby z uiszczoną opłatą startową mają zagwarantowane uczestnictwo w biegu głównym na 10 km. W momencie rejestracji i uiszczenia opłaty startowej przez 250 zawodników organizator zamyka rejestrację do startu w biegu głównym.
 

3.	W czasie rejestracji, zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości na żądanie organizatora.
4.	Warunkiem startu zawodnika/zawodniczki w biegu głównym na 10 km w dn. 23 maja 2015 r. jest:
•	wysłanie do dn. 17 maja 2015 r. prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line (link dostępny na stronie: www.biegkonopielki.pl) lub zgłoszenie swego uczestnictwa telefonicznie (pod nr 85 719 60 56);
•	wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniu 23 maja 2015 (o ile limit 250 miejsc startowych nie zostanie wcześniej wyczerpany);
•	przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału 
w takim biegu (druk dostępny w Biurze Zawodów);
•	wyrażenie zgody do wykorzystania danych osobowych w związku z imprezą oraz do medialnej publikacji, pokazywania i wykorzystywania wizerunku 
w związku z imprezą; 
•	wniesienie opłaty startowej.

5.	Wysokość opłaty startowej wynosi:
•	30 zł dla startujących zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
•	40 złotych dla pozostałych startujących;
•	opłata startowa nie podlega zwrotowi;
•	opłaty startowe należy wpłacać na konto organizatora (Ośrodek Kultury 
w Gminie Juchnowiec Kościelny, pl. Królowej Rodzin 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny do 17.05.2015; Nr rachunku 65 8074 0003 0000 1717 2000 0010, 
z dopiskiem „3. Bieg Konopielki – opłata startowa”) lub osobiście w dniu imprezy, podczas rejestracji w Biurze Zawodów; na żądanie organizatora należy przedstawić dowód wpłaty;
•	z opłaty startowej zwolnione są zawodniczki, które ukończyły 60 rok życia oraz zawodnicy, którzy ukończyli 65 rok życia.
6.	Rejestracja, weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych będzie odbywało się w Biurze Zawodów.
•	PAKIET STARTOWY: koszulka techniczna z nadrukiem, numer startowy
z chipem do pomiaru czasu, pamiątkowy gadżet, napój izotoniczny, zaproszenie na spotkanie integracyjne z posiłkiem we Frampolu.
7.	Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
8.	Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za ich rzeczy.
9.	Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa na trasie biegu.
10.	Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek dostosować się do przepisów ruchu drogowego i zachować wszelkie środki ostrożności - pokonując trasę korzystają z wyznaczonej specjalnie w tym celu części jezdni, tam gdzie jest chodnik biegną po nim - w miejscu gdzie droga jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi, nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów. Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play.
11.	Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie 
i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 2 godz. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14:00 są zobowiązani do przerwania biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
12.	Podczas biegu głównego na 10 km pomiar czasu elektroniczny.  
Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma PROTIMER (www.protimer.pl) za pomocą elektronicznych chipów. Chip znajdował się będzie 
w numerze startowym. Zgubienie chipa podczas biegu lub jego niewłaściwe użytkowanie skutkować będzie dyskwalifikacją.
13.	Po przekroczeniu mety numer startowy z wbudowanym chipem przechodzi na własność użytkownika.
   14. Bieg główny odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 
VII. KLASYFIKACJA:
W biegu głównym na 10 km podczas 3. Biegu Konopielki będą następujące klasyfikacje:
•	generalna kobiet i mężczyzn;
•	w kategoriach wiekowych:
 - KOBIETY - K 18-29; K 30-39; K 40-49; K 50-59; K 60-69; K 70 i więcej
- MĘŻCZYŹNI – M 18-29; M 30-39; M 40-49; M 50-59; M 60-69; M 70 i więcej
•	zawodników i zawodniczek z Gminy Juchnowiec Kościelny.

VIII. NAGRODY:
•	Każdy z zawodników, który ukończy bieg główny w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
•	Najlepsi zawodnicy w biegu głównym w kategorii kobiet i mężczyzn (miejsca 1. – 6.) otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.  
•	Najlepsi zawodnicy w biegu głównym w kategorii kobiet i mężczyzn z terenu gminy
Juchnowiec Kościelny (miejsca 1. – 3.) otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.  
•	Najlepsi zawodnicy w biegu głównym w poszczególnych kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn (miejsca 1. – 3.) otrzymają statuetki.

IX. UCZESTNICTWO W 3. BIEGU KONOPIELKI - BIEG FAMILIJNY na 300 m:
1.	Mogą wziąć w nim udział rodziny w składach trzyosobowych (dwoje rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich członków rodzin i dziecko lub jeden rodzic/opiekun prawny/pełnoletni członek rodziny i dwoje dzieci).
2.	Rejestracja możliwa jest drogą elektroniczną za pośrednictwem firmy PROTIMER, telefonicznie pod nr 85 719 60 56 lub e-mailem ok.juchno@wp.pl do 21.05.2015 r. Weryfikacja i rejestracja startujących odbywać się będzie w Biurze Organizatora od godz. 9.00 do 10.00 w dniu zawodów. Rodzic ma obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości na żądanie organizatora.
3.	Ze względów organizacyjnych wprowadza się limit liczby uczestników w biegu familijnym: 30 rodzin (90 osób).
4.	Podczas rejestracji rodzice własnoręcznie podpisują oświadczenie o zdolności swojej 
i dzieci do udziału w biegu (druk dostępny w Biurze Zawodów).
5.	Podczas rejestracji rodzice własnoręcznie podpisują zgodę do wykorzystania swoich oraz dziecka danych osobowych w związku z imprezą oraz zgodę na prawo do medialnej publikacji, pokazywania i wykorzystywania wizerunku w związku z imprezą.
6.	Numery startowe wydawane będą w Biurze Zawodów.
7.	Rodzina dociera do mety, gdy przekroczy ją ostatni członek rodziny i jego czas jest oficjalnym czasem rodzinnego zespołu biegaczy.
8.	Po przekroczeniu mety uczestnicy biegu otrzymają okolicznościowe medale, wodę 
i pączki.
9.	Najlepsze drużyny (miejsca 1. – 3.) otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe. 

X. UCZESTNICTWO W 3. BIEGU KONOPIELKI - BIEG Z VIP-ami na 400 m:
1.	Mogą wziąć w nim udział VIP-y (ZNANE OSOBY ZE ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ PONADLOKALNEGO) oraz wszyscy chętni, którzy do dnia 23 maja 2015 r. ukończyli 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w biegu, muszą jednak przedstawić zgodę rodziców na piśmie (formularz dostępny w Biurze Zawodów). 
2.	Rejestracja możliwa jest drogą elektroniczną za pośrednictwem firmy PROTIMER, telefonicznie pod nr 85 719 60 56 lub e-mailem ok.juchno@wp.pl do 21.05.2015 r. Weryfikacja i rejestracja startujących odbywać się będzie w Biurze Organizatora od godz. 9.00 do 10.45 w dniu zawodów. 
3.	Startujący ma obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości na żądanie organizatora.
4.	Startujący wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z imprezą oraz zgodę na prawo do medialnej publikacji, pokazywania i wykorzystywania wizerunku w związku z imprezą. 
5.	Numery startowe wydawane będą w Biurze Zawodów.
6.	Po przekroczeniu mety uczestnicy biegu otrzymają okolicznościowe medale, wodę 
i pączki.
7.	Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymają pamiątkowe statuetki.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•	Organizator zapewnia fachową opiekę medyczną (obsługa lekarska i ambulans) wszystkim uczestnikom 3. Biegu Konopielki, czyli biegu głównego i biegów towarzyszących.
•	Wszyscy uczestnicy biorą udział w 3. Biegu Konopielki na własną odpowiedzialność 
i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
•	Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
•	Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.