Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Postaw Na Lewka

Piknik Charytatywny Postaw na Lewka

Organizatorzy

Stowarzyszenie “Cała Naprzód”
MK Team
Miasto Katowice
Cele imprezy

Celem głównym biegu charytatywnego jest zbiórka funduszy na leczenie, rehabilitacje oraz poprawienie standardu życia niesamowitego człowieka Pawła Lewka oraz jego rodziny.
Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako najprostszych form aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcanie nieaktywnych dotąd osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych.
Propagowanie idei zdrowego trybu życia.
Termin i miejsce

9 maja 2015 roku, Dolina Trzech Stawów - lotnisko Muchowiec, Katowice
Miejsce oraz szczegółowa trasa jest dostępna na stronie internetowej Organizatora: http://postawnalewka.pl.
Długość trasy biegu głównego do wyboru: 5/10/15 km (Pętla 5 km).
Długość trasy dla NW do wyboru: 5 km/10 km (Pętla 5 km ).
Odbiór pakietów startowych w dniu Pikniku w biurze zawodów będzie możliwy w godz. 8-10
Zasady uczestnictwa

W biegu głównym oraz NW prawo startu mają osoby, które do dnia rozpoczęcia biegu ukończą 15 lat (nie dotyczy biegów dla dzieci - patrz Regulamin biegów dla dzieci).
Uczestniczy poniżej 18 roku życia zostaną dopuszczeni do startu  pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność opiekuna prawnego.
Do zawodów dopuszczone będą osoby, które zgłoszą się poprzez formularz zgłoszeniowy i uiszczą opłatę startową.
Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 Podczas zawodów obowiązuje limit czasowy 2,5 godziny.
Automatyczny pomiar czasu odbędzie się przy wykorzystaniu chipa (zwrotnego) wydawanego wraz z pakietem startowym. Warunkiem wzięcia udziału w klasyfikacji biegu oraz NW jest oddanie chipa po ukończeniu biegu.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż udział w zawodach Postaw na Lewka wiąże się z wysiłkiem fizycznym i potencjalnym ryzykiem oraz zagrożeniem wypadkami, odniesieniem obrażeń i urazów ciała, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji NW czuwać będzie Komisja Sędziów Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Uczestników obowiązują bezwzględnie  przepisy Polskiego Stowarzyszenia NW.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu.
W ramach pakietu startowego zawodnicy otrzymają: agrafki, numer startowy, chip zwrotny, wodę i napoje izotoniczne w trakcie i po zakończeniu zawodów, żele energetyczne etixx, pamiątkowy medal na mecie oraz  ciepły posiłek.
Zgłoszenia

Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie http://postawnalewka.pl
Organizator ustala limit uczestników na 500 osób. O udziale uczestników w biegu i zawodach NW decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą, za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto bankowe.
Zgłoszenia przyjmowane będą na stronie internetowej do dnia 06.05.2015 r. Po tym dniu możliwość rejestracji tylko  biurze zawodów.
Za osobę zgłoszoną uważa się każdego, kto wypełni formularz rejestracyjny i wpłaci pieniądze na konto. O umieszczeniu zawodnika na liście startowej decyduje kolejność wpłat.
Wysokość wpłaty i termin płatności:
a. Koszt udziału w biegu wynosi min. 30,00 zł od osoby.

b. Płatności należy dokonywać w terminie od 18.03.2015 r. do 06.05.2015 r. na konto:
Fundacja „Cała Naprzód” ul. Kościuszki 35 44-100 Gliwice
BGŻ 21 2030 0045 1110 0000 0389 0300
Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) - opłata startowa za bieg (lub Nordic Walking)

c. Całość wpłat przeznaczona jest na wsparcie Pawła Lewka. O sytuacji Pawła Lewka można przeczytać na stronie www.calanaprzod.org (zakładka Beneficjenci -> Lewek Paweł).

d. W przypadku przelania przez daną osobę kwoty w wysokości przekraczającej kwotę podaną w pkt. a. nadwyżka traktowana jest jako darowizna z zachowaniem zapisów punktu c.

e. Pawła Lewka można wspierać również przekazując 1% podatku wpisując w PIT nr KRS 0000328818 cel szczegółowy: Paweł Lewek Bieg.

f. W celu wystawienia faktury, potwierdzenia darowizny lub innych wątpliwości zw. z finansami osoby proszone są o kontakt pod adresem fundacja@calanaprzod.org.

Klasyfikacja

Podczas Pikniku Charytatywnego Postaw na Lewka będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn biegu głównego na dystansach: 5 km, 10 km oraz 15 km.

b. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Nordic Walking na dystansach: 5 km oraz 10 km.

Wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 3 dni po zakończeniu biegu na stronie internetowej: http://postawnalewka.pl
Każdy uczestnik biegu i NW spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy. *Pierwszych 400 zawodników otrzyma medale po przekroczeniu linii mety. Pozostali zawodnicy otrzymają medale w późniejszym terminie.
Postanowienia końcowe:

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu - ratownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
Organizator ma prawo dokonania zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu.
Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: kontakt@postawnalewka.pl