Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Bieg Zielonych Sznurowadeł

str. 1
REGULAMIN
I. Cele i założenia biegu
1. promocja aktywnego i zdrowego trybu życia,
2. promocja biegania jako najprostszej formy ruchu,
3. integracja i współpraca osób, które w swoim życiu stosują i propagują zdrowy tryb
życia i odpowiedzialność za środowisko naturalne,
4. akcja charytatywna na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego
im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach oraz Specjalnego Ośrodka
Wychowawczego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek
Misjonarek w Puławach.
II. Organizator
Organizatorem Biegu Zielonych Sznurowadeł jest Grupa Puławskich Biegaczy –
Amatorów, we współpracy z Fundacją BezMiar z siedzibą w Górze Puławskiej,
www.bezmiar.org; bieganie@bezmiar.org;
III. Termin i miejsce
1. Biegi odbędą się dnia 21 marca 2015 r. (sobota) bez względu na pogodę.
2. Start i meta zlokalizowane będą na Puławskiej Marinie.
3. Trasa biegów biegnie wzdłuż wału wiślanego ścieżką rowerową (nawierzchnia
kostka brukowa) w kierunku Kazimierza Dolnego, powrót utwardzoną drogą obok
wału wiślanego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn
niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie
będzie możliwe. O fakcie takim poinformuje wszystkich uczestników drogą
mailową, wykorzystując adresy podane przez uczestników w formularzu
zgłoszeniowym.
5. Rozegrane zostaną 2 konkurencje na dystansach: 5 km i półmaraton czyli 21,097 km.
6. Start nastąpi:
a) półmaraton - 10.30
b) 5 km - 11.00
7. Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora Biegu.
8. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego, za wyjątkiem osób
pełniących funkcje organizacyjne.
9. Na mecie dostępny będzie ciepły posiłek oraz herbata i kawa. Na trasie półmaratonu
zlokalizowane będą dwa punkty odżywiania.
str. 2
IV. Zasady uczestnictwa
1. W Biegu Zielonych Sznurowadeł na dystansie 5 km prawo startu mają wyłącznie
osoby, które najpóźniej do dnia 21 marca 2015 roku ukończyły 16 lat, natomiast
półmaratonu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 21 marca
2015 roku ukończyły 18 lat.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność
rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz
podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub
okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do
pokonania dystansu 5 km. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się
z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.
3. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego
dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie
dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do
wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez
osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie (1) pisemnego upoważnienia
dla wskazanej osoby, (2) kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika
biegu oraz (3) własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku
przeciwwskazań do udziału w biegu (wzór takiego oświadczenia można pobrać
z strony www.bezmiar.org). Upoważnienie winno zawierać: (1) dane dokumentu
tożsamości osoby upoważnionej, (2) zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę
oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem biegu oraz (3) zgodę na
przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem
zawodów.
6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia
Organizatora.
7. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są
ostateczne i nieodwołalne.
V. Zgłoszenia i opłata startowa
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie www.bezmiar.org do dnia 18 marca 2015 r. Po tym dniu zapisy będą możliwe
tylko w Biurze Zawodów, otwartym w dniu 19 i 20 marca od godziny 12.00 do 19.00
w Puławach w Galerii Zielona.
2. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia jest równoważne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, 
str. 3
ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do
ich poprawiania i usuwania.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszeniowego, podpisanie wymaganych oświadczeń oraz uiszczenie opłaty
startowej.
4. Wypełnienie zgłoszenia i nie dokonanie opłaty startowej nie gwarantuje uczestnictwa
w Biegach.
5. W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa wynosi:
a) 20 zł w biegu na 5 km – do 18 marca 2015 r.
b) 40 zł w półmaratonie – do 18 marca 2015 r.
c) 30 zł w biegu na 5 km – płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu 19 i 20 marca
2015 r.
d) 50 zł w półmaratonie – płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu 19 i 20 marca
2015 r.
6. W dniu 21 marca opłaty i zapisy do biegów nie będą przyjmowane.
7. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line
z wykorzystaniem linku zawartego w formularzu lub przelewem na konto Fundacji
BezMiar BOŚ BANK 44 1540 1144 2068 9132 5181 0001 w tytule przelewu
podając imię i nazwisko uczestnika biegu oraz rok urodzenia.
8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej. Dowodem
uiszczenia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku
zawodnika na liście startowej, a w przypadku osób opłacających w biurze zawodów
– wydanie pakietu startowego.
9. Osoby, które wniosą opłatę startową przez internet w dniu 17 i 18 marca winny
posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty do okazania podczas
weryfikacji w Biurze Zawodów.
10. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem
celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
11. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia
wniesionej opłaty na innego uczestnika. Opłata nie wykorzystana z uwagi na
nieobecność na zawodach nie podlega zwrotowi.
12. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: numer startowy, możliwość korzystania
z punktów odżywiania na trasie biegu, pamiątkowy medal na mecie biegu wraz
z pakietem regeneracyjnym, worek foliowy do depozytu.
VI. Klasyfikacja
Podczas Biegów dla dystansów 5 km i półmaratonu prowadzone będą następujące
klasyfikacje:
str. 4
1. Open kobiet i mężczyzn
2. Wiekowa: kobiet i mężczyzn - 16-30 lat, 31-50 lat oraz 51 lat i starsi.
3. Nagrody nie dublują się.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
5. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu
i zarejestrowanie przypisanego do uczestnika chipa na wszystkich punktach
kontrolnych.
VII. Nagrody
1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg na dystansie 5 km i półmaratonu otrzyma
na mecie pamiątkowy medal.
2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi o godzinie 13.00.
3. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii OPEN na dystansie 5 km i półmaratonu otrzymają
pamiątkowe puchary i nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskania
sponsorów.
4. Zdobywcy miejsc I w kategoriach wiekowych na dystansie 5 km i półmaratonu
otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.
5. Zdobywcy miejsc II-III w kategoriach wiekowych na dystansie 5 km i półmaratonu
otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród
w wybranych przez siebie klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych
klasyfikacji.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub
w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą
dyskwalifikacji.
3. Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu.
Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie wydanego numeru.
W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru, Organizator jest zwolniony
z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby
pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na
własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
4. Organizator zastrzega sobie, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku,
podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych
z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość 
str. 5
ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na
wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które
mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych,
katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na
potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość
zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny
czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do
uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym
punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi,
informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji niniejszego biegu.
6. Ze względów bezpieczeństwa, w biegach zabroniony jest udział osób poruszających
się na wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.
Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne
dla innych uczestników.
7. W przypadku zgłoszeń grupowych (np. firm i klubów sportowych) wymagana jest
standardowa rejestracja zawodników. W celu dokonania opłaty wymagany jest
kontakt z Organizatorem bieganie@bezmiar.org tel. 668 724 699.
8. Rachunki wystawiane są w terminie do 31 marca 2015 r. pod warunkiem przesłania
drogą elektroniczną do dnia 23 marca 2015 r. prośby o wystawienie faktury wraz
z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia.
9. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np.
w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie)
zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien
on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.
10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 PLN.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez
podania powodów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach
w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
13. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.