Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin 41 Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Memoriał Henryka Łasaka

41 OcoLNopoLsKlEGo Wvśclcu
KonnsKEGo
o ,,MEMoRIAŁ Her.lnyKA ŁASAKA"
MlęozvwoJEwoDzxle MlsrnzosTwA Mt ooaxow l Mł-oozlczEK (roozrce -
śwlęroxnzvsrcr )
M l srnzosrwn Wol Ewo DzKl Eeo Znz eszEN lA Lu oovwc n Zes poł.ow
SponrowycH w Łoozl
Beł.cnarow 09 slERpNlA 2015 n.
1. oRGANlzAToR
41 oGoLNoPol_sxlWyśclc KoLARsKl o MrrrłoRlłł_ HeruRvxR ŁASAKA , Mlęozvwo.1ewóozrlcH MlsTRZosTW
Mrooztxów l MŁoDZloZEK ( róozrcr * śwlĘrorRzvsxle) JEST oRGANIZoWANY PRZEZ LUDoWY KLue SpoRroWY
,,SroH,lll_" BEŁCHAToW, 97-400 BEŁCHATóW UL. CZAPL|NiECKA 19A, lks.stomil@interia.pl ZGoDNlE Z PRZEPlSAMl
UCl l PZKor. oopowleoznlNYM DYREKToREM wyśclou JEST BoGDAN STAS|AK TEL. 505-291-122. NR LlcENcJl:
loo 08/r. Wyśclc oDBĘDzlE slĘ w TERMINIE 09.08,2015 R.
WspóroncnruzłroR wvśctcu: Wo.;ewóDZKlE ZMESZENIE LUDoWYcH Zrsporów sPoRToWYct-tw Łoozl.
2. KLAsAwyśclcu
Wyścto JEsT uMlEszczoNy w Kł_rxołRzu lnłpRez PZKIL l poslADA rLnsę 1 .14, 1.17 , 1 "19,w z.vlĘKu zczYM
ZAwoDNlcy zDoBywAJĄ Do KLAsyFlKAcJl spoRTowE.t PZKol NAsTĘpUJĄcE pUNKTy:
- zA KLASyFlKAc.lĘ xoŃcowĄ:
1-14
1 M - 30PKT
2M-24PKT
3M-22PKT
4M - 1 gPKT
5nł - 16pxr
6Hł _ 12pxr
7Hł - 9pxr
8M - 7PKT
9Hł - 4pxr
10M - 3PKT
11l,i1- 2pl