Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Trasy Biegowe w Województwie Łódzkim - BIEG Konstantynów

Regulamin 8 Biegów przełajowych inaugurujących projekt pod nazwą: „Trasy biegowe w województwie łódzkim”


1.  Organizator: Urząd Marszałkowski woj. łódzkiego, Akademia Sport i Zdrowie
2.  Cel Imprezy: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród mieszkańców woj. łódzkiego, promocja regionu łódzkiego.
3.  Terminy i miejsca imprez biegowych wchodzących w skład projektu:


21 czerwca - Bronisławów - Nadleśnictwo Piotrków

5 września - Grotniki - Nadleśnictwo Grotniki - godz. 11.00

13 września - Załęcze Wielkie - godz. 11.00

19 września - Spała - godz. 11.00

04 października   -Łódź-Łagiewniki (biuro ul. Wycieczkowa 86.

11 października   -Skierniewice

07 listopada      -Konstantynów (wyjątkowo godz. 14:00)

14 listopada      -Wiączyń Dolny 


UWAGA!!! Osoby biegnące z dwoma numerami startowymi będą bezwzględnie dyskwalifikowane.


4.Klasyfikacja i pomiar czasu
4.1 W biegach organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu.
4.2 W każdym z wyżej wymienionych biegów będzie prowadzona klasyfikacja OPEN mężczyzn i kobiet.

4.3 Nie będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych

4.4 Nie będzie prowadzona klasyfikacja łączna za 8 biegów.5. Warunki uczestnictwa
5.1. Uczestnikiem 8 Biegów otwierających ścieżki biegowe województwa łódzkiego może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia.
5.2. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście zgłosić się do każdego z 8 biegów i podporządkować się regulaminowi.
5.3. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na stronie http://biegilodzkie.pl/trasy-biegowe_zapisy  oraz w dniu zawodów w biurze w godzinach 9.00-10.30
5.4.W każdym biegu jest określony limit uczestników-200 osób . (W przypadku biegu w Lesie Łagiewnickim limit wynosi: 300 osób - bieg, 50 osób - marsz). Godzina rozpoczęcia wszystkich zawodów-na każdej ścieżce biegowej wyznaczona została na godzinę 11.00. W przypadku zmiany godziny zawodów na poszczególnej ścieżce, organizator poda oddzielny komunikat na stronie www.biegilodzkie.pl oraz na FB. Dodatkowo informacje o biegach można znaleźć w zakładce ”EVENTY”. 


6. Nagrody:
Każdy zawodnik na każdym biegu otrzymuje pamiątkową koszulkę, napój, posiłek regeneracyjny.

W przypadku biegu w Lesie Łagiewnickim, dodatkowo każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal. 

Zawodnicy za miejsca 1-3 w kategorii OPEN K i M otrzymują puchary.


Opłaty

Organizator pobiera wpisowe w wysokości:

20 zł uiszczonej podczas zapisów drogą elektroniczną 

30 zł podczas zapisów w biurze zawodów w dniu biegu

Dzieci (do lat 16) startujące wspólnie z rodzicami są zwolnione z opłaty startowej, przy czym nie otrzymują koszulek. Istnieje możliwość zakupu koszulki w biurze zawodów, tylko w przypadku niewykorzystania limitu uczestników. Cena koszulki 20 zł. 

W przypadku biegów dla dzieci w Łagiewnikach, najmłodsi nie wnoszą opłaty za koszulki. 

8.  Postanowienia-końcowe
8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
8.2. Udział w każdym biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
8.3. Organizator 8 Biegów kontynuujących projekt „Tras biegowych w województwie łódzkim, zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.
8.4 Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną podczas otwarcia każdej z tras, posiłek regeneracyjny oraz napój.

8.5 Organizator dysponuje ubezpieczeniem OC, ale nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego i odpowiedzialności cywilnej.

8.6 Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

8.7 Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
8.8 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.