Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Nocna Dycha

I.	CELE IMPREZY 
1.	Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
2.	Promocja miasta Brzeg w Polsce. 
3.	Upamiętnienie Święta Wojsk Inżynieryjnych.
4.	Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocja zdrowia.

II.	ORGANIZATORZY BIEGU 
-	LZS KL „Kotwica” Brzeg, 
-	Miasto Brzeg
-	1 Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu
-   Zamek Piastów Śląskich w Brzegu
-   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu
- 	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu
 
III.	TERMIN I MIEJSCE 
16.04.2016r. (Sobota), start o godz. 20:00 przed Zamkiem Piastów Śląskich w Brzegu

IV.	LIMIT CZASU I KONTROLE 
1.	Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:30min:00s, liczony od strzału startera (czas brutto). 
2.	Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:30min:00s. od strzału startera, zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy ci nie będą klasyfikowani. 
3.	Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników. 
 
 
V.	PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE 
1.	Punkt nawadniania będzie zlokalizowany na 5-tym km Biegu. 
2.	Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników. 
3.	Punkty medyczne będą znajdowały się na 5-tym km Biegu oraz na mecie i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. 
 
VI.	UCZESTNICTWO 
1.	Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 16.04.2016 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej. 
2.	Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 16.04.2016 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. 
3.	Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby. 
4.	Warunkiem udziału w Biegu jest: 
a)	wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 
b)	wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, 
c)	akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu. 
d)	wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w biegu ulicznym pn. „Nocna Dycha”, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług LZS KL „Kotwica” Brzeg. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, zaś wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na uczestnictwo tych osób w Biegu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji „Nocna Dycha” i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.). 
e)	wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku. 
6.	Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią 
(w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie 
Internetowej . Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika. 
7.	Pakiety startowe będą wydawane w dniu 16.04.2016 r. w Biurze Zawodów w godzinach od 15:00 do 19:30.
8.	Szatnie oraz natryski będą znajdować się w hali MOSiR w Brzegu przy ul. Oławskiej 2.
9.	Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w specjalnie oznaczone torby, dostępne w punkcie depozytowym. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.  
10.	Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny oraz przebieg zawodów.
11.	Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację. 
12.	Podczas biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip, który zostanie zamontowany w numerze startowym. 
13.	Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Biegu poza szatniami, o których mowa w pkt 10 powyżej. 
14.	Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu. 
 
VII.	ZGŁOSZENIA 
1.	Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie       Internetowej www.kotwicabrzeg.pl , www.maratonypolskie.pl oraz www.protimer.pl. 
2.	Organizator ustala limit pakietów na 800 sztuk. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarantowany pakiet otrzymują Uczestnicy którzy opłacą zgłoszenie zanim wyczerpie się limit 800 sztuk. Po wyczerpaniu limitu pakietów nie będzie możliwy ich zakup w Biurze Zawodów. 
3.	Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 31.03.2016 r. W dniu 
16.04.2016 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania. 
4.	Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływ na konto Organizatora opłaty startowej. 
5.	Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego. 
6.	Opłata startowa wynosi: 
40,00 zł do dnia 01.02.2016 
50,00 zł do dnia 31.03.2016 r.
80,00 zł w dniu zawodów 
7.	Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się Biegu z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
8.	Opłatę startową (wpisowe) należy wpłacić na konto :
LZS KL Kotwica Brzeg
Ul. Skłodowskiej 2/12
49-300 Brzeg
18 2030 0045 1170 0000 0471 0690 BGŻ BNP PARIBAS

w tytule przelewu : „Nocna Dycha - Imię i Nazwisko” 
 
VIII.	KLASYFIKACJE I NAGRODY
Open Mężczyźni (nagrody finansowe)
1 miejsce – 1000zł
2 miejsce – 800zł
3 miejsce – 500zł

Open Kobiety (nagrody finansowe)
1 miejsce – 1000zł
2 miejsce – 800zł
3 miejsce –500zł


Mężczyźni: (kategorie wiekowe) 

M16 mężczyźni 16-19 lat
M20 mężczyźni 20-29 lat
M30 mężczyźni 30-39 lat
M40 mężczyźni 40-49 lat
M50 mężczyźni 50-59 lat
M60 mężczyźni 60-69 lat
M70 mężczyźni 70 lat i powyżej


Kobiety: (kategorie wiekowe) 

K16 kobiety 16-19 lat
K20 kobiety 20-29 lat
K30 kobiety 30-39 lat
K40 kobiety 40-49 lat
K50 kobiety 50-59 lat
K60 kobiety 60-69 lat
K70 kobiety 70 lat i powyżej


Mistrzostwa Służb Mundurowych o Puchar Dowódcy 1 Pułku Saperów w Brzegu 
z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych

Mężczyźni:

1-6 puchary, dyplomy, nagroda rzeczowa

Kobiety:

1-6 puchary, dyplomy, nagroda rzeczowa

Najlepszy mężczyzna i kobieta z miasta Brzeg

Najstarszy zawodnik.

Szczegółowa lista nagród za poszczególne klasyfikacje zostanie podana na 7 dni przed biegiem na stronie www.kotwicabrzeg.pl.
 
IX.	NAGRODY 
1.	Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet (miejsca 1-3) i OPEN mężczyzn (miejsca 1-3), otrzymują nagrody finansowe.
2.	Zawodnik lub zawodniczka, który(a) zajął(a) miejsca 1 – 3 w kat. Open nie jest klasyfikowany(a) w kategoriach wiekowych.
3.	Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 01h:30min:00s od strzału startera, otrzymają medal. 
4.	Wartość nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5.	Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane przez Uczestnika osobiste konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką).X.	FINANSOWANIE 
1.	Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Biegu lub organizacje ich delegujące. 
2.	W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje możliwość startu w Biegu oraz pakiet startowy
 
XI.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.	Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu. 
2.	Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika. 
3.	Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu. 
W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami, bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych. 
4.	Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację 
Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze. 
5.	Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w niniejszym Regulaminie.


 Organizator