Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Szosowy Maraton Rowerowy Wolsztyn

REGULAMIN PUCHARU POLSKI W SZOSOWYCH
MARATONACH ROWEROWYCH 2016
CEL MARATONÓW
Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
3. Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.
4. Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.
5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: www.supermaratony.org.
4. Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłącznie na dystansie MINI.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: www.supermaratony.org.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.
III. ZASADY ROZGRYWANIA SZOSOWYCH MARATONÓW ROWEROWYCH

Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, który dla poszczególnych imprez zostanie uzupełniany komunikatem technicznym organizatora. Zapisy ujęte w komunikacie technicznym nie mogą być sprzeczne z zapisami Regulaminu PP.
2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
3. Każdy uczestnik zgłoszony do maratonu otrzyma przed startem dwa numery startowe, z czego jeden przypinany na kierownicy. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
4. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy. O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny.
5. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jazdy fair play oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
6. Maratony rozgrywane są z podziałem na grupy wiekowe, oddzielnie w kategoriach rowerów szosowych i rowerów innych.
ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
Wyżywienie na trasie w punktach żywieniowych.
2. Medal lub imienny dyplom ukończenia maratonu.
3. Obsługa sędziowska na trasie maratonu.
4. Pomiar czasu.
5. Ubezpieczenie od NNW podczas trwania maratonu.
6. Koszulka liderki i lidera w klasyfikacji OPEN.
7. Zwycięzcy nagradzani są trofeami sportowymi za zwycięstwo w swojej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii.
8. Nawet jeśli w danej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii wiekowej startuje tylko jedna osoba, nie dopuszcza się łączenia kategorii.
9. Organizator każdego maratonu, w zależności od środków finansowych, którymi dysponuje, ma prawo do ustanowienia i wręczenia innych wyróżnień.
KATEGORIE WIEKOWE i RODZAJE ROWERÓW
Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
do 17 lat – M1 (roczniki 1998 i młodsze)
od 18 do 29 lat – M2 (roczniki 1997 do 1986)
od 30 do 39 lat – M3 (roczniki 1985 do 1976)
od 40 do 49 lat – M4 (roczniki 1975 do 1966)
od 50 do 59 lat – M5 (roczniki 1965 do 1956)
od 60 do 69 lat – M6 (roczniki 1955 do 1946)
od 70 lat wzwyż – M7 (roczniki 1945 i starsze)

Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:
do 17 lat – K1 (roczniki 1998 i młodsze)
od 18 do 29 lat – K2 (roczniki 1997 do 1986)
od 30 do 39 lat – K3 (roczniki 1985 do 1976)
od 40 do 49 lat – K4 (roczniki 1975 do 1966)
od 50 do 59 lat – K5 (roczniki 1965 do 1956)
od 60 do 69 lat – K6 (roczniki 1955 do 1946)
od 70 lat wzwyż – K7 (roczniki 1945 i starsze)

Rodzaje rowerów:
a) Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.
b) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.
c) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony.
d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu.
e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez klasyfikowania) decyduje organizator,
f) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów wyposażonych w podpórki czasowe typu lemond.
PUNKTACJA PP W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH
Maratony będą rozgrywane na następujących dystansach, których ilość na poszczególnej imprezie określa jej
organizator:
a) MINI MARATON – dystans do 100 km włącznie (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30%
krótszy).
b) MEGA MARATON – dystans do 200 km włącznie (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30%
krótszy).
c) GIGA MARATON – dystans do 300 km włącznie (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30%
krótszy).
d) ULTRA MARATON – dystans powyżej 300 km (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30% krótszy).
2. Do maratonów górskich zalicza się Klasyk Radkowski – Pętlę Stołowogórską, Klasyk Kłodzki i Liczyrzepę.
3. Punkty do Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski będą naliczane po zakończeniu każdego maratonu wg
wzoru:
pkt = (czas zwycięzcy / (podzielić) czas uczestnika) x WD
Współczynnik WD przedstawia poniższa tabela:
DYSTANS	Współczynnik WD
Mini Maraton	1000
Mega Maraton	2000
Giga Maraton	3000
Ultra Maraton	4000
Punkty będą naliczane osobno dla rowerów szosowych i innych dla wszystkich kategorii według czasu uzyskanego przez najszybszego uczestnika na danym dystansie.
5. Do klasyfikacji generalnej zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika w połowie plus jednym (50 proc. + 1maraton) spośród wszystkich maratonów cyklu – w najlepszych dla niego maratonach.
W wynikach końcowych cyklu uwzględnione zostaną jedynie osoby które ukończyły minimum 5 maratonów.
 

 

VII. GRUPY STARTOWE

Uczestnicy będą wypuszczani na trasę zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
2. Tworzenie grup startowych odbywać się będzie przy pomocy systemu losującego, osobno dla rowerów szosowych i innych. Liczebność oraz sekwencję czasową wypuszczania grup na trasę ustala organizator maratonu.
3. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu na dany maraton.
4. O kolejności wypuszczania grup startowych na poszczególne dystanse decyduje organizator.
VIII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Koszt uczestnictwa w maratonie szosowym jest różny, a jego wysokość jest określona w komunikacie technicznym danego maratonu.
2. Zgłaszanie udziału w maratonie i dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez organizatora powinno odbyć się do 7 dni przed imprezą.
3. Zgłoszenie i dokonanie wpłaty wpisowego po tym terminie może skutkować podniesieniem wpisowego i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
4. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć organizatorowi w sposób podany w komunikacie technicznym danej imprezy.
RUCH DROGOWY
Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
2. Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU POLSKI
Zwycięzcami Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych (z uwzględnieniem rodzaju roweru) będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów z podziałem na kobiety i mężczyzn.
2. Zwycięzcy Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w Open otrzymają trofea sportowe za I, II i III miejsce.
3. Uroczyste zakończenie Pucharu Polski wraz z uhonorowaniem zwycięzców za rok 2016 zorganizowane zostanie przez Klub Sportowy Uznam Świnoujście w terminie i miejscu określonym odrębnym komunikatem.
KARY
Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:
a. upomnienie,
b. kara czasowa,
c. przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja w danej imprezie,
d. dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy,
e. dyskwalifikacja w całym cyklu PP w danym roku,
f. dyskwalifikacja dożywotnio.
2. Kary wymienione w p.pkt a. – d. wymierzane są przez organizatora maratonu, w p.pkt e. – f. wymierzane są przez Zgromadzenie Organizatorów.
3. Pokonanie dystansu krótszego niż zadeklarowany w zgłoszeniu na maraton skutkować będzie dopisaniem do uzyskanego wyniku kary czasowej 15 minut.
XII. PROTESTY

Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.
2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora maraton może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego.
6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne,
7. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz komunikatu technicznego konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
8. Trasy każdego maratonu będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie jednego z wyżej wymienionych sposobów oznakowania, z jednoczesnym
poinformowaniem o wybranej formie oznaczenia trasy uczestników imprezy.
9. Organizator z Sędzią Głównym, tworzący Komisję Sędziowską zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.