Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Metro Bikes Cross Duathlon 2016 - Biłgoraj SZTAFETY

Regulamin zawodów
Metro Bikes Cross Duathlon 2016 - SZTAFETY

1. Cel zawodów sportowych Metro Bikes Cross Duathlon
Celem zawodów sportowych Metro Bikes Cross Duathlon jest: 
 - rozpoczęcie cyklu zawodów rowerowych i biegowych dla amatorów o charakterze sportowym, rodzinnym i rekreacyjnym, 
 - popularyzacja kolarstwa, biegania i turystyki rowerowej, 
 - promowanie regionalnych szlaków, tras, szczególnych miejsc oraz miejscowości i gmin turystycznych, 
 - zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, 
 - integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania
 - połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem. 

2. Nazwa imprezy 
Metro Bikes Cross Duathlon 

3. Organizator 
Fundacja Baran Cycling
adres: 23-210 Kraśnik, ul. Sienkiewicza 2 B
nr konta do wpłat startowego: 68 1240 2395 1111 0010 4829 3300
strona internetowa organizatora: www.barancycling.pl , www.cross.barancycling.pl 
e-mail: info@barancycling.pl
Dyrektor Metro Bikes Cross Duathlon
Grzegorz Baran
telefon: 502 678 646

4. Termin zawodów
24.04.2016 ( niedziela ) – Kraśnik
31.07.2015 ( niedziela ) – Biłgoraj

5. Warunki uczestnictwa 
Metro Bikes Cross Duathlon to ogólnodostępna impreza rowerowa i biegowa rozgrywana we wskazanych terminach i miejscowościach. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest: 
a) Wypełnienie karty zgłoszeniowej w Biurze Zawodów Cross Duathlon lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.
b) Własnoręcznie i czytelne podpisanie deklaracji udziału w Metro Bikes Cross Duathlon wraz z oświadczeniem o treści: 
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałam / zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Baran Cycling zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich zawodach oraz edycjach Cross Duathlonu.” 

Deklarację należy podpisać w Biurze Zawodów.

Wysłanie zgłoszenia przez Internet jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami.

c) Dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji. 
Potwierdzeniem udziału w zawodach jest rejestracja, dokonanie opłaty wpisowego oraz start w zawodach. 
Impreza ma charakter otwarty. Prawo udziału w zawodach mają osoby nie posiadające licencji sportowych jak również zawodnicy z licencjami.
Zabrania się udziału w Metro Bikes Cross Duathlon zawodnikom odbywającym karę zawieszenia przez Polski Związek Kolarski i inne związki sportowe. 
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. 
Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat i okażą w biurze zawodów zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Każdy uczestnik Metro Bikes Cross Duathlon jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym. 
Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. Zawodnik powinien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy: 508 646 459
6. Opłaty wpisowe 

Udział w zawodach Metro Bikes Cross Duathlon jest płatny. 
Wysokość opłaty startowej za SZTAFETĘ jest stała i wynosi: 
80 zł – przelewem na konto organizatora za jedną edycję 
120 zł – płatne w dniu zawodów w Biurze Zawodów za jedną edycję

Do całkowitej rejestracji niezbędne jest stawienie się w Biurze Zawodów, nie wystarczy samo uiszczenie opłaty startowej przelewem. W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie umieszczony w wynikach. 
Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów bankowych i wpłat pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć:


 Nazwiska zawodników – SZTAFETA
Np. Kowalski / Nowak - SZTAFETA

Ostateczna aktualizacja zgłoszonych i opłaconych zawodników następuje do godz. 20.00 w piątek poprzedzający zawody. Brak płatności na koncie organizatora skutkuje umieszczeniem zawodnika na „liście oczekujących”. W zaistniałych przypadkach opłata startowa może zostać uiszczona wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. 


Organizator nie zwraca opłaty wpisowej.


7. Świadczenia dla zawodników

 - pomiar czasu, wyniki będą dostępne na stronie organizatora
 - prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje izotoniczne, owoce, batony energetyczne, ciastka, słodycze itp.), 
 - bufet regeneracyjny na mecie,
 - zabezpieczenie medyczne zawodów,
 - ubezpieczenie sportowe,
 - możliwość udziału w losowaniu nagród i konkursach,

8. Pomiar czasu 
Podczas zawodów obowiązuje pomiaru czasu biegu i przejazdu zawodników. 
Pomiar czasu jest elektroniczny i prowadzony przez zespół sędziów.

Zawodnik otrzymuje numer startowy z chipem .
Numer startowy należy umieścić na koszulce z przodu.
Po zakończonych zawodach numer z chipem należy zwrócić do biura zawodów.


9. Program zawodów 
Każda edycja przeprowadzona jest według następującego programu: 
W dniu zawodów: 
godz. 8.30-10.30 - zapisy w Biurze Zawodów
godz. 10.45 - ustawianie zawodników w sektorze startowym, odprawa techniczna
godz. 11.00 - start 
     godz. 13.00 – 14.00 dekoracje zwycięzców, zakończenia zawodów.

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego korekty.

10. Dystans

Metro Bikes Cross Duathlon będzie rozgrywany na dystansie:

Bieg – do 5 km - biegacz
Rower - do 20 km - kolarz
Bieg – do 2,5 km - biegacz

11. Trasa

Zawody przeprowadzane są po wyznaczonych trasach.
Trasy biegowe i rowerowe będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych oraz taśm foliowych.

Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia. Wszelkie próby niszczenia oznakowania trasy zgłaszane będą organom ścigania. Organizator ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy. 
Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników medycznych. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego. 
Zawodnik będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora – 502 678 646, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112. 
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. 
Na trasie zawodów będzie znajdował się punkt żywieniowy. 
Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. 
Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.

12. Zasady fair-play

Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. 
Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania. 
Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie niebezpiecznych. 
Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych. 
Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku. 
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.


13. Kategorie wiekowe i zasady rywalizacji:

Sztafeta może liczyć tylko dwie osoby: biegacz i kolarz
Sztafeta może mieć skład mieszany, nie ma limitu wieku
Zawodnik biegający rywalizuje na dystansach biegowych ( 5 km oraz 2,5 km )
Zawodnik jadący na rowerze rywalizuje na dystansie rowerowym ( 20 km )


Podczas Metro Bikes Cross Duathlon – SZTAFETY obowiązują następujące kategorie wiekowe:


SZT 1 – do 50 lat ( liczone od roczników urodzenia )
SZT 2 – od 51 lat do 70
SZT 3 – od 71 lat do 90
SZT 4 – od 91 lat do 12014. Klasyfikacje zawodów.

Klasyfikacja zawodów będzie prowadzona w kategoriach wiekowych bez podziału na płeć. 
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. 

W każdej kategorii wiekowej nagradzane będą trzy najszybsze SZTAFETY
Podczas rywalizacji sztafet nie będzie prowadzona klasyfikacja zespołowa.

15. Ruch drogowy 
Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. 
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.


16. Trofea i nagrody.

Na rozgrywanych zawodach w każdej kategorii wiekowej dla sztafet zostaną wręczone trofea sportowe, puchary, medale, statuetki, nagrody rzeczowe lub pieniężne w postaci kuponów podarunkowych. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum. 
17. Kary

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary: 
 - upomnienie, 
 - kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5 minut 
 - dyskwalifikacja 

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny wraz z Organizatorem.18. Ochrona środowiska naturalnego 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy zawodów poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy karane będzie doliczeniem kary czasowej. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

19. Protesty 
Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 13:00 do sędziego głównego. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Protesty będą przyjmowane przez 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów. 
Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja. 

20. Informacje dodatkowe 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. 
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. 
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca. 
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniami.
Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych wydanych w Biurze Zawodów. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 
Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych policja, straż miejska i straż pożarna oraz służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 
Na trasie zawodów mogą występować strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne. 
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. 
Uczestnik Metro Bikes Cross Duathlon wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w związku z wystąpieniem czynników od niego nie zależnych. 
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej zawodów oraz w siedzibie Organizatora).