Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin III Wolbromska Ciężka Dycha

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO 
„WOLBROMSKA CIĘŻKA DYCHA” 2016
   O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOLBROM 

I. Cel imprezy 
1. Upowszechnianie biegania, jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu oraz    spędzania wolnego czasu;  
2. Promocja Miasta i Gminy Wolbrom; 
3. Integracja środowisk biegaczy; 
4. Popularyzacja biegów masowych. 
II.ORGANIZATOR
1. Wolbrom Team ul. Boczna 6B Wolbrom 32-340 
III.TERMIN I MIEJSCE
1. Główny bieg odbędzie się 26.06.2016 r. o godz.12.00;
2. Biuro Zawodów: Stadion Przeboju Wolbrom ul. Leśna 2 32-340 Wolbrom (wejście od ulicy Skalskiej), czynne w godz.8.00 -11.00
3. Start: Wolbrom Stadion, Meta: Wolbrom Stadion; 
IV.TRASA 
Dystans 10 km. Przebieg trasy: według załączonej mapy.
Dwa okrążenia.
Nawierzchnia gruntowa (drogi i ścieżki) 70%. 
Nawierzchnia utwardzona (asfalt, kostka) 30%.
Nawierzchnia zróżnicowana (profil w załączeniu).
Limit czasu: 2 godziny. 
Dystans 5 km. Przebieg trasy według załączonej mapy. Jedno okrążenie.
Marsz Nordic Walking 5 km. Przebieg trasy według załączonej mapy. Jedno okrążenie.
 V.WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy rejestrują się wypełniają formularz zgłoszeniowy i odbiorą numer startowy, a w dniu 26.06.2016 r. będą mieli ukończone 16 lat. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział za pisemną zgodą rodziców (załącznik Nr 1 do Regulaminu). Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
2. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu; 
3. Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani w dniu 26.06.2016 r. w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz potwierdzenie dokonania opłaty startowej; 
4. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do koszulki. Pod karą dyskwalifikacji niedozwolone jest zasłanianie numeru startowego. Startujących obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe; 
5. Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani; 
6. Bieg będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy mogą biec tylko wyznaczoną częścią drogi po utwardzonym poboczu, a w przypadku jego braku po prawej stronie pasa ruchu;
7. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i innych służb porządkowych, biorących udział w zabezpieczeniu trasy. 
8. Biegacze, którzy przekroczą limit czasu mogą po zdjęciu numeru startowego kontynuować bieg na własną odpowiedzialność. 
VI. ZGŁOSZENIA 
1.	 Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza na stronie www.teamwolbrom.pl do dnia 23 czerwca 2016 r. 
2.	 Zgłoszenia można dokonać w biurze zawodów w dniu 26.06.2016 r. do godziny 11.00;
3.	 Osoby zarejestrowane elektronicznie mają zapewniony pakiet startowy. 

4.	 Zgłoszenie każdego zawodnika musi być własnoręcznie podpisane w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego wraz z pakietem.

5.	 Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

6.	. Opłata startowa: do 23 czerwca 2016 r. – 40 zł w dniu zawodów 26 czerwca 2016 r. - 60 zł (w Biurze Zawodów na Stadionie Przeboju Wolbrom ul. Leśna 2 32-340 Wolbrom) 
Opłata startowa płatna na konto klubu : Klub Sportowy Wolbrom TEAM numer konta 02 84500005 0000 0000 6972 0001
7.	 tytuł wpłaty: „WOLBROMSKA CIĘŻKA DYCHA - opłata startowa” oraz imię i nazwisko startującego. 
W biegu wziąć może udział maksymalnie 250 zawodników. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń zawodników, którzy opłacą wpisowe. W przypadku nadania takiej liczby numerów zawodnikom, zapisy zostaną zablokowane. 
VII. PAKIET STARTOWY 
1.	numer startowy + agrafki 
2.	 worek na „bagaż do depozytu" 
3.	woda 
4.	pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg w regulaminowym czasie. 
5.	ciepły posiłek po biegu 
6.	wieszak na medale Biegam Bo Lubię
7.	bon sponsorski
na darmowe wejście na krytą pływalnię w Wolbromiu ul. Kamiennogórska w dniu 26 czerwca 2016 roku

VIII.KLASYFIKACJA
 Generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych. Aby kategoria była uwzględniona, winny w niej wystartować minimum 3 osoby. 
Kobiety: Mężczyźni:
 K - 16 - 29 lat M - 16 - 29 lat 
 K - 30 - 39 lat M - 30 - 39 lat
 K - 40 - 49 lat M - 40 - 49 lat
 K - 50 - 59 lat M - 50 - 59 lat
 K - 60 i więcej lat M - 60 i więcej lat
Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych klasyfikacji. Nieoficjalne wyniki będą wywieszone w biurze zawodów po ukończeniu biegu. Wyniki końcowe zostaną opublikowane na www.teamwolbrom.pl. 
IX. NAGRODY 
Nagrody pieniężne: 

klasyfikacja generalna mężczyzn - miejsca I - III 
   klasyfikacja generalna kobiet - - miejsca I - III 
Wysokości nagród w klasyfikacji generalnej ogólnej: 

1 miejsce – nagrody sponsorskie
2 miejsce – nagrody sponsorskie
3 miejsce – nagrody sponsorskie
Mistrz Miasta i Gminy Wolbrom wyłoniony zostaje wyłącznie w biegu na dystansie 10 km.

Wysokości nagród w kategorii Mistrzostw Miasta i Gminy Wolbrom: 

1 miejsce-nagrody sponsorskie
2 miejsce nagrody sponsorskie
3 miejsce nagrody sponsorskie
NAGRODY NIE DUBLUJĄ SIĘ .

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie oraz jego ostatecznej interpretacji; 
3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu; 
4. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu /komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp./;
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu oraz na mecie. Decyzje służby medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne; 6. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni; 
7. Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki, organizator nie ponosi odpowiedzialności; 
8. Organizator stwarza możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu odbywało się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za depozyt. W depozycie nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. 9. Organizator po biegu zapewnia uczestnikom wodę oraz gorący posiłek; 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem. 
XI. KONTAKT 
Robert Skomro
 nr tel: 793997679 email: wolbromteam@gmail.com