Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin V Siemiatycka Wieczorna "Dycha"

V.	Siemiatycka Wieczorna „Dycha” 

REGULAMIN

1. ORGANIZATORZY BIEGU:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, fax 85 655 26 65, e-mail: mosir_siemiatycze@tlen.pl
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siemiatyczach

2. CEL IMPREZY:
- upowszechnienie masowego biegania,
- propagowanie zdrowego trybu życia,
- promocja miasta i powiatu,
- zachęcenie do uprawiania sportu,
- wdrażanie do  systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących  tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,
- rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego, 
- popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

3. MIEJSCE:
Start – parking przy ul. 3 Maja (przy kościele) , meta – ul. Nadrzeczna (stadion)

4. BIURO BIEGU:
Biuro MOSiR Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze

5. TERMIN:
4 czerwca 2016, start do biegu kobiet i mężczyzn o godz. 18:00

6. TRASA:
- start do biegu nastąpi w dniu 4 czerwca 2016 r. (sobota) o godzinie 18:00 przy parkingu na ul. 3 Maja w Siemiatyczach. Zawodnicy zostaną przetransportowani z biura biegu na start autokarem podstawionym przez organizatora – wyjazd godz. 17:30.
- 10 km – mężczyzn, 10 km – kobiet, nawierzchnia asfaltowa ulicami miasta, /trasa posiada atest PZLA/
Dodatkowo rozegrany zostanie bieg:
- 5 km – mężczyzn, 5 km – kobiet, nawierzchnia asfaltowa ulicami miasta

7. UDZIAŁ:
Uczestnikami biegów głównych na 10 km mogą być osoby które mają ukończone 18 lat, oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub podpisane oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu.
Uczestnikami biegu na 5 km mogą być osoby, które mają ukończone 16 lat oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu.
Oświadczenie wraz z drukiem zgłoszenia pobrać można ze strony: 
www.mosir-siemiatycze.info lub bezpośrednio przed zawodami w biurze biegu.


8. ZGŁOSZENIA:
Imienne zgłoszenia elektroniczne po wypełnieniu formularza na stronie www.maratonypolskie.pl lub osobiście w dniu zawodów. Druk zgłoszenia dostępny na www.mosir-siemiatycze.info oraz w biurze zawodów. Zgłoszenia osobiste w dniu zawodów przyjmowane będą od godz. 15:30  do godz. 17:30. Weryfikacja i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna ilość uczestników biegu głównego na 10 km – 150 osób.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty.

9. OPŁATA WPISOWA:
Wpisowe do zawodów do dnia 9 maja 2016 wynosi 40 zł (słownie złotych: czterdzieści 00/100). Po tym terminie i w dniu zawodów wpisowe wynosić będzie 80 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt 00/100).
Wpisowe dla mieszkańców powiatu siemiatyckiego do dnia 9 maja 2016 wynosi 20 zł (słownie złotych: dwadzieścia 00/100). Po tym terminie i w dniu zawodów wpisowe wynosić będzie 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100).
Wpisowe do biegu na 5 km do dnia 9 maja 2016 wynosi 20 zł (słownie złotych: dwadzieścia 00/100). Po tym terminie i w dniu zawodów wpisowe wynosić będzie 40 zł (słownie złotych: czterdzieści 00/100).
Wpisowe opłacić należy na konto Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze. Numer konta nr: 48 8092 0001 0004 7047 2000 0010 z dopiskiem V. Siemiatycka Wieczorna Dycha. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Startujący w kategoriach wiekowych: M 65+ oraz K 60+ nie ponoszą opłaty wpisowej do zawodów.

10. KLASYFIKACJE:
IV. Siemiatycka Wieczorna Dycha 
- Generalna mężczyzn:
oraz kategorie wiekowe mężczyzn:
- M20 kategoria wiekowa od 18 do 29 lat 
- M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat 
- M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat 
- M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat 
- M60 kategoria wiekowa od 60 do 64 lat
- M65+ kategoria wiekowa 65 lat i starsi
- Generalna kobiet,
i kategorie wiekowe kobiet:
- K20 kategoria wiekowa od 18 do 29 lat 
- K30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat 
- K40 kategoria wiekowa od 40 do 59 lat
- K60+ kategoria wiekowa 60 lat i starsze
Puchary za miejsca 1-3 będą przyznawane w przypadku startu co najmniej 3 osób w danej kategorii wiekowej.
W biegu na 5 km:
- generalna mężczyzn
 -generalna kobiet


11. NAGRODY:
- W biegu głównym mężczyzn nagrody pieniężne:
I. miejsce  - 450 zł
II. miejsce – 300 zł
III. miejsce – 200 zł
IV. miejsce – 150 zł
V. miejsce – 100 zł
VI. miejsce – 50 zł
W biegu głównym kobiet nagrody pieniężne:
I miejsce  - 450 zł
II miejsce  - 300 zł
III miejsce – 200 zł.
IV. miejsce – 150 zł
V. miejsce – 100 zł
VI. miejsce – 50 zł
- Puchary za I – III miejsce w klasyfikacjach generalnych i wiekowych.
- Puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z powiatu siemiatyckiego.
- Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegów
- Pełen pakiet startowy dla zgłoszonych do 9 maja 2016 uczestników, którzy opłacili wpisowe. 
W biegu na 5 km puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn, brak nagród finansowych!!!
Wśród uczestników zawodów rozlosowane również zostaną nagrody rzeczowe. 
Nagrody z klasyfikacji generalnej nie dublują się z nagrodami w klasyfikacjach wiekowych.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie biegu
- Wodę na trasie i po zakończeniu biegu
- Elektroniczny pomiar czasu
- Ciepły posiłek po zakończeniu biegu (grill lub ognisko)
- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od
organizatora i przymocowane do koszulek na piersiach,
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
- Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
- Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.