Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin IV Bieg charytatywny na rzecz Hospicjum Sosnowieckiego – "ZDOBĄDŹ SWOJE MONTE CASSINO"

REGULAMIN
IV Bieg charytatywny na rzecz Sosnowieckiego Hospicjum – 5 km
„ZDOBĄDŹ SWOJE MONTE CASSINO”
Sosnowiec, 15 maja 2016r.
1. ORGANIZATORZY
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu
- Hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
- Uczniowski Klub Sportowy „Tramp”
2. CEL
- Pozyskanie środków na budowę stacjonarnego hospicjum w Sosnowcu.
- Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
- Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.
- Promocja miasta Sosnowiec.
- Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
3. TERMIN, MIEJSCE, ORGANIZACJA
- Bieg „ZDOBĄDŹ SWOJE MONTE CASSINO” na dystansie 5 kilometrów odbędzie się
w dniu 15 maja 2016r. w Sosnowcu.
- Start biegu odbędzie się o godz. 16:00 z parkingu przy Górce Środulskiej (ul. 3-go Maja).
- Trasa biegu przebiegać będzie alejkami parku środulskiego o nawierzchni z kostki brukowej oraz
terenami zielonymi o nawierzchni trawiastej.
- Trasa w 40 % przebiegać będzie pod górę.
- Trasa będzie oznaczona co kilometr.
- Pomiar czasu będzie dokonywany przez firmę Protimer.
- Wyniki biegu zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatorów najpóźniej
24 godziny po zakończeniu biegu.
- Limit czasu biegu wynosi 60 minut . Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
2
- Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia
numeru startowego.
- Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do
przepisów zawartych w regulaminie biegu oraz kodeksu cywilnego.
- Meta biegu będzie zlokalizowana na szczycie górki parku środulskiego w Sosnowcu ( górna stacja
wyciągu).
Program szczegółowy:
- godz. 11:00 - otwarcie biura zawodów,
- godz. 13:00 -UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE IMPREZY,
- godz. 13:30 - zamknięcie biura zawodów do biegów dzieci i niepełnosprawnych,
- godz. 13:50 - powitanie zawodników (dzieci) na linii startu,
- godz. 14:00 - start biegu dla dzieci- „Bieg Syzyfa”: - rocznik 2002 i młodsi (ok. 500m),
- godz. 14:30 - start biegu dla osób niepełnosprawnych –„Pokonaj siebie” (ok.1000m- asfalt,
- godz. 15:00 – wręczenie nagród uczestnikom biegów dzieci i osób niepełnosprawnych,
- godz. 15:20 - zamknięcie biura zawodów do biegu głównego,
- godz. 15:30 - start biegu Nordic Walking – „Marsz włóczykija”
- godz. 16:00 - start biegu głównego - „Zdobądź swoje Monte Cassino” -5 km
- godz. 17:00 - wręczenie nagród zwycięzcom biegu Nordic Walking oraz biegu głównego we
wszystkich kategoriach wiekowych,
- godz. 18:00 - zamknięcie imprezy.
4. UCZESTNICTWO
- Bieg ma charakter otwarty i będzie prowadzony w duchu fair play.
- W biegu głównym prawo do startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 15.05.2016
ukończą 18 rok życia. Niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej
i narodowościowej.
- Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienia
opłaty startowej.
- Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów
w dniu startu w godz. od 11:00 do 15:20. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać
dowód tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez
uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie
oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie.
- Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb
3
porządkowych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu.
- Każdy zawodnik biegnie w swoim stroju sportowym.
- Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
- Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
- Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego
przestrzegania.
- Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
5. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
- Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza
dostępnego nastronie http://www.protimer.pl/bio/218/ , oraz na stronach organizatorów:
www.zso5.sosnowiec.pl, www.uks.tramp.pl, www.hosppicjum.sosnowiec.pl;.
- Zgłoszenia do biegów towarzyszących przyjmowane są w dniu zawodów.
- W biegu obowiązuje limit do 800 uczestników.
- Przyjmowanie zgłoszeń elektronicznie zostanie zakończone 30.04.2016r. o godz. 23:59.
- Każdy uczestnik biegu dokonuje opłaty startowej (wpisowego):
 50 zł. od osoby za bieg, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30.04.2016 roku do godz. 23:59,
 60 zł. od osoby za bieg, w przypadku uregulowania wpisowego w biurze zawodów w dniu
startu (w przypadku wolnych miejsc),
 5 zł. od osoby za bieg w kategorii dzieci - opłata w dniu zawodów,
 10 zł. osób niepełnosprawnych - opłata w dniu zawodów,
 30 zł. od osoby za bieg w kategorii NordicWalking- opłata w dniu zawodów.
- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oraz uiszczenie opłaty startowej.
Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku
zawodnika na liście startowej. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu
pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Opłata raz uiszczona nie podlega
zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
4
- Opłatę należy wnosić na konto bankowe:
- Nr konta hospicyjnego 46 1060 0076 0000 3200 0032 6767,
w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz dopisek "Darowizna - B"
Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. 41-200 Sosnowiec ul.3 Maja 1
Wysokość wpłaty: min. 50zł
6. KLASYFIKACJE
- Klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn (open).
- Kategorie wiekowe kobiet:
- K1 18-29 lat,
- K2 30-39 lat,
- K3 40-49 lat,
- K4 50-59 lat,
- K5 60 lat i więcej.
- Kategorie wiekowe mężczyzn:
- M1 18-29 lat,
- M2 30-39 lat,
- M3 40-49 lat,
- M4 50-59 lat,
- M5 60 lat i więcej.
- O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.
- Każdy zawodnik powinien posiadać dokument potwierdzający przynależność do danej kategorii.
7. NAGRODY
- Każdy zawodnik, który ukończył bieg otrzyma pamiątkowy medal.
- Pierwsze trzy miejsca w kategorii ogólnej kobiet i mężczyzn zostaną uhonorowane pucharami
oraz nagrodami pieniężnymi.
- Kategorie wiekowe – dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej z grup.
Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsca zajęte w
klasyfikacji open biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce w kategorii wiekowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
5
8. ZASADY FINANSOWANIA
- Koszty związane z przeprowadzeniem biegu pokrywają organizatorzy.
- Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki.
- Pisemne protesty przyjmuje biuro zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu, po
wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 30 minut od ich
zgłoszenia.
- Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
- Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą chipów.
- Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego.
- Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres
e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu.
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
- Uczestnik biegu, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w biegu, wyraża zgodę na
publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych
organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.
DO ZOBACZENIA NA STARCIE !!!