Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin II Marchewkowy Półmaraton 2016

 Regulamin II Marchewkowego Półmaratonu w dniu 18 września 2016r.

1. Organizator:

Organizatorem Marchewkowego Półmaratonu jest Fundacja Promocji Sportu i Rekreacji „Ścieżka Zdrowia” przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Zielonkach.

2. Cele imprezy:

promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
promocja Gminy Zielonki jako zdrowego i wygodnego miejsca do zamieszkania;
3. Termin i miejsce:

Termin:Termin: 18 września 2016 roku (niedziela)

Miejsce: Zielonki koło Krakowa

Rozpoczęcie imprezy: godz. 10.00

Start biegu Rodzinnego (2 km)  –  godz. 10:30

Start biegu głównego (21 km 97,5m), biegu krótszego (13,8 km) oraz Nordic Walking (6,3 km) – godz. 12:00

4. Trasa i dystanse:

Bieg główny rozegrany zostanie na trasie 21km 97,5m, bieg krótszy na trasie 13,8 km,bieg najkrótszy na dystansie 6,3 km, Nordic Walking na dystansie 6,3 km, a bieg Rodzinny na dystansie 2 km. Trasa poszczególnych dystansów zostanie ogłoszona najpóźniej miesiąc przed zawodami na stronie biegu.

5. Limity czasu:

Bieg główny:  3 godziny 15 minut

Bieg na 13,8km:  2 godziny 15 minut

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegów w obowiązujących limitach czasowych, zobowiązani są do zejścia z trasy i nie będą klasyfikowani.

W biegu na 6,3 km , Biegu Rodzinnym oraz Nordic Walking nie obwiązuje limit czasowy.

6. Zgłoszenie do biegu:

W biegu głównym oraz krótszym prawo startu mają wyłącznie osoby urodzone w roku 2001 lub starsze. Osoby poniżej 18 roku życia muszą przy odbiorze pakietu startowego przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w biegu (zarejestruj się) .
W biegu na 2 km prawo startu mają osoby dorosłe i dzieci urodzone w roku 2010 lub starsze. Osoby poniżej 18 roku życia muszą przy odbiorze pakietu startowego przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w biegu (zarejestruj się) . Ponadto dzieci poniżej 13. roku życia w trakcie imprezy powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest okazanie dowodu tożsamości przy odbiorze pakietu startowego oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu, ewentualnie także zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu (w przypadku uczestników niepełnoletnich).
Za zgłoszenie zawodnika do biegu uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej Imprezy lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniach i godzinach jego funkcjonowania oraz uiszczenie opłaty startowej.
Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika podanych w formularzu, a także jego wizerunku, do celów organizacji i promocji Biegu oraz udostępnianie tych danych sponsorom Imprezy w celach marketingowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.
UWAGA!!! W przypadku zgłoszeń dokonanych po dniu 1 września 2016r. Organizator nie gwarantuje prezentów od sponsorów , chociaż w miarę możliwości postara się je zapewnić.
7. Opłaty:

a. Wysokość opłaty za udział w biegu uzależniona jest od rodzaju konkurencji, zgodnie z poniższymi tabelami:

Półmaraton 21km 97,5m	Bieg 13,8km	Bieg na 6,3 km oraz Nordic Walking 6,3km 	Bieg Rodzinny 2 km
przelewem do 30.06.2016r.	60,00 zł	50,00 zł	20,00 zł	40,00 zł
przelewem do 17.09.2016r.	65,00 zł	55,00 zł	20,00 zł	40,00 zł
gotówką w Biurze Zawodów	70,00 zł	60,00 zł	25,00 zł	50,00 zł
b. Opłat można dokonywać:

• tzw. „szybkim przelewem” na stronie internetowej Imprezy www.marchewkowypolmaraton.pl

• zwykłym przelewem bankowym na konto: nr 25 1910 1048 2203 7422 2107 0001, wskazując w tytule przelewu: dystans, imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, a także dopisek: “opłata startowa – Marchewkowy Półmaraton”.

• gotówką w Biurze Zawodów w dniach i godzinach funkcjonowania biura, dla osób zapisujących się później, niż 3 dni przed Imprezą.

c. Nie uiszczenie opłaty startowej w terminie 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia może skutkować jego anulowaniem.

d. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innego zawodnika.

8. Biuro Zawodów:

Biuro Zawodów w dniach 16-17 września zlokalizowane będzie w Centrum Kultury i Rekreacji w Zielonkach przy ul. ks. Jana Michalika 2a, w dniu 16 września 2016r. czynne w godzinach 12.00-18.00, 17 września w godz. 11.00-17.00. W dniu zawodów Biuro będzie zlokalizowane na terenie miasteczka biegowego i będzie czynne w godzinach 7.00-10.45.
Biuro Zawodów udziela wszelkich informacji oraz przyjmuje wszelkie zgłoszenia związane z organizacją Imprezy, jak również koordynuje jej przebieg
9. Pakiety startowe:

Pakiety startowe wydawane będą w Biurze Zawodów w dniach i godzinach pracy Biura.
Przy odbiorze pakietów startowych należy okazać dowód tożsamości, a na prośbę obsługi także dowód uiszczenia opłaty startowej.
Odbiór pakietu startowego za innego zawodnika możliwy jest tylko na podstawie pisemnego pełnomocnictwa lub dokumentu, z którego wynikać będzie pokrewieństwo lub powinowactwo pierwszego stopnia.
Pakiet startowy zwierad będzie m.in. indywidualny numer startowy z chipem elektronicznym do pomiaru czasu oraz prezenty od sponsorów. Użycie numeru z chipem podczas biegu jest obowiązkowe, pod rygorem dyskwalifikacji.
10. Uczestnictwo w zawodach:

Limit zawodników Marchewkowego Półmaratonu  wynosi  950 osób, w tym:
• w konkurencji na dystansie 21  km 97,5m - 450 osób;

• w konkurencji na dystansie 13,8 km - 300 osób;

• w konkurencji Nordic Walking na dystansie 6,3 km - 100 osób

• w konkurencji biegu Rodzinnego na dystansie 2 km - 100 osób

Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń po przekroczeniu limitu zawodników w danej konkurencji.

Każdy zawodnik ma obowiązek uczestniczyć w biegu z numerem startowym przymocowanym do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jakakolwiek jego modyfikacja jest zabroniona pod rygorem dyskwalifikacji.
Organizator, poza podstawowym zabezpieczeniem medycznym imprezy, nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej w związku z chorobą, wypadkiem, czy odniesieniem obrażeń, albo śmiercią lub innymi szkodami, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Każdy uczestnik lub jego opiekun podejmuje decyzję o uczestnictwie w zawodach na własną odpowiedzialność.
Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeżeli ukończy bieg samodzielnie, po oznaczonej Trasie Biegu, w przewidzianym limicie czasu. Skracanie trasy, korzystanie z jakichkolwiek środków transportu, utrudnianie biegu innym zawodnikom lub bieg pod wpływem środków odurzających lub dopingujących są niedozwolone i grożą dyskwalifikacją – decyzja Organizatora w tym względzie jest ostateczna.
11. Klasyfikacje i nagrody:

a. Wyniki zawodów ogłoszone będą w następujących klasyfikacjach:

Klasyfikacja Open 21 km
Klasyfikacja Kobiet 21 km
Klasyfikacja Mężczyzn 21 km
Klasyfikacja Open 21 13,8 km
Klasyfikacja Kobiet 13,8 km
Klasyfikacja Mężczyzn 13,8 km
Klasyfikacja Open 6,3 km
Klasyfikacja Kobiet 6,3 km
Klasyfikacja Mężczyzn 6,3 km
Klasyfikacja Open Nordic Walking
UWAGA!
 
Podczas Drugiej Edycji Marchewkowego Półmaratonu dla biegu głównego (21km 97,5m) w klasyfikacji open, przewidziane zostały nagrody pieniężne :
 
- za zajęcie I miejsca 500 zł
- za zajęcie II miejsca 300 zł
- za zajęcie III miejsca 100 zł

b. Trzy pierwsze miejsca w każdej Klasyfikacji zostaną uhonorowane pucharami oraz dyplomami.
c. Każdy zawodnik, który ukończy swój bieg, otrzyma pamiątkowy medal i weźmie udział w losowaniu nagród rzeczowych lub finansowych ufundowanych przez Sponsorów Imprezy.
d. Wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej biegu: www.marchewkowypolmaraton.pl w zakładce „Dla Biegaczy”.

12. Postanowienia końcowe:

Impreza ma charakter rekreacyjny i integracyjny, nie jest przeznaczona dla zawodników profesjonalnych. Trasa Biegu nie jest atestowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki .
Organizator zapewnia uczestnikom pierwszą pomoc przedmedyczną na czas trwania biegu. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu medycznego, związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
Organizator, dołoży starań, aby zapewnić uczestnikom najwyższy komfort i bezpieczeństwo, jednakże sugeruje pozostawienie rzeczy wartościowych w domu lub zabezpieczenie ich we własnym zakresie (np. samochodzie). Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe, pozostawione w szatni lub depozycie, albo na terenie Imprezy.
Wolontariusze upoważnieni przez Organizatora mogą zażądać opuszczenia Imprezy przez uczestnika, którego wygląd lub zachowanie może wskazywać na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, albo który zachowuje się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, względnie naruszający dobra osobiste osób trzecich. W takim wypadku uczestnikowi usuniętemu z terenu Imprezy nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w szczególności zwrot opłaty startowej, odszkodowanie itp.
Organizator może odwołać Imprezę bez podania przyczyny. W takim wypadku uczestnikom zwrócone zostaną w całości uiszczone opłaty startowe.
Zapraszamy!