Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin II KOCIEWSKI RAJD MTB

REGULAMIN II KOCIEWSKIEGO RAJDU MTB
I. NAZWA IMPREZY.
II KOCIEWSKI RAJD MTB
I. ORGANIZATOR.
Stowarzyszenie „Obywatelska Inicjatywa Offroadowa”” reprezentowane przez:
- Sławomir Ratkowski +48 733 060 072
- Jacek Marchlewski +48 733 060 073
- Julian Stocki +48 733 060 083
Informacje dotyczące rajdu można uzyskać pod ww. numerami telefonów lub poprzez e-mail: enduro@offroad-swiecie.pl
III. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja kolarstwa MTB w regionie.
2. Promocja Miasta Świecie i Powiatu Świeckiego.
3. Promowanie szlaków turystyki rowerowej Nadleśnictwa Dąbrowa.
4. Umożliwienie współzawodnictwa uczestników, poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
IV. WSPÓŁPRACA .
1. Urząd Miasta Świecie.
2. Starostwo Powiatowe w Świeciu.
3. Nadleśnictwo Dąbrowa.
V. DYSTANS i TRASA RAJDU.
1. Trasa rajdu EXTREME OFFROAD MTB dystans ok. 50km – tereny leśne Nadleśnictwa Dąbrowa.
2. Trasa rajdu FAMILY OFFROAD MTB dystans ok. 20km – tereny leśne Nadleśnictwa Dąbrowa.
3. Trasa będzie oznakowana na 2 dni przed zawodami.
VI. TERMIN I MIEJSCE .
1. 25 czerwiec 2016r. Świecie (Sulnówko) – Ośrodek Wypoczynkowy DECZNO (OW Deczno) – biuro i baza zawodów.
2. Biuro zawodów czynne 25 czerwiec od godz. 8:00 – 16:00 - OW DECZNO - baza zawodów.
3. Start godz.11:00 (dystans EXTREME OFFROAD MTB), godz.11:15 ( dystans FAMILY OFFROAD MTB) - OW DECZNO.
4. Meta OW DECZNO.
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA .
Ilość uczestników jest ograniczona:
- na dystansie EXTREME OFFROAD MTB do 300.
- na dystansie FAMILY OFFROAD MTB do 200.
Uczestnikiem II Kociewskiego Rajdu MTB może być osoba, która spełni następujące warunki:
1. Dokona rejestracji na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:
 On-line poprzez stronę internetową http://www.offroad-swiecie.home.pl (rejestracja możliwa do dnia 18.06.2016r.),
 osobiste zgłoszenie w biurze zawodów OW DECZNO – w dniu zawodów.
UWAGA.
W przypadku rejestracji w dniu zawodów:
- uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia uczestnika,
- organizator nie gwarantuje medalu pamiątkowego.
2. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w
biurze zawodów w dniu zawodów.
3. Prawo do startu w rajdzie na dystansie EXTREME OFFROAD MTB mają osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby w wieku 16-17 lat
mogą wziąć udział w rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby nieletnie w wieku 16-17 lat
muszą dostarczyć osobiście do organizatora pozwolenie rodziców/opiekunów na start do biura zawodów.
4. Prawo do startu w zawodach na dystansie FAMILY OFFROAD MTB mają osoby, które ukończyły 10 lat. Osoby w wieku 10-15lat
biorą udział w rajdzie tylko pod stałą opieką osobą dorosłej. Osoby w wieku 16-17 muszą dostarczyć osobiście do organizatora
pozwolenie rodziców/opiekunów na start do biura zawodów.
5. Druk pozwolenia można pobrać na stronie organizatora.
6. Nie ma przeciwskazań zdrowotnych do startu w zawodach sportowych MTB.
7. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na
stronie internetowej organizatora http://www.offroad-swiecie.home.pl/oraz w biurze zawodów.
Uczestnik dokonując rejestracji jednocześnie akceptuje następujące zasady:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją II
KOCIEWSKIEGO RAJDU MTB nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,
które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie poczynione przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji
uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie
wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń
w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków
regulaminu.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat ( 16 i 17
lat) wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. W przypadku startu młodzieży
w wieku 10-15 lat wymagana jest opieka rodzica lub opiekuna prawnego.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane
przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu rajdu
oraz wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą. 
VIII. ZASADY ROZGRYWANIA I KOCIEWSKIEGO RAJDU MTB.
1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Start do rajdu odbędzie się ze startu wspólnego – o godz. 11:00 (EXTREME OFFROAD MTB) , godz.11:15 (FAMILY
OFFROAD MTB) - OW DECZNO.
3. Na trasie rajdu będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego skutkuje nie sklasyfikowaniem
zawodnika.
4. Na trasie rajdu EXTREME OFFROAD MTB będą znajdowały się dwie strefy bufetowe.
5. Na trasie rajdu FAMILY OFFROAD MTB będzie znajdowała się jedna strefa bufetowa.
6. Szczegółowe informacje dotyczące oznakowania trasy, bufetów i zabezpieczenia podane będą w komunikacie
startowym przed zawodami.
7. Obowiązuje limit czasowy tj. 4h (EXTREME OFFROAD MTB) i 3h (FAMILY OFFROAD MTB). Zawodnik, który nie dojedzie
do mety w określonym limicie czasowym nie zostanie sklasyfikowany.
IX. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE ZAWODÓW MTB.
1. W czasie trwania rajdu wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
2. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliżają się do
skrzyżowania.
3. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, podjazdów i innych przeszkód.
4. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
5. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy.
6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
7. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
8. Trasa rajdu będzie oznakowana przez organizatora w formie znaków graficznych wskazanych poniżej:
X. RUCH DROGOWY.
1. Rajd będzie się odbywać po drogach leśnych i asfaltowych przy nieograniczonym ruchu drogowym.
2. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg
leśnych czy pojedynczych zabudowań.
4. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie
przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie rajdu.
XI. OPŁATA STARTOWA .
Opłata startowa wynosi:
 20 zł –FAMILYOFFROAD MTB.
 50zł – EXTREMEOFFROAD MTB.
1. Opłata startowa MTB może być dokonana w formie przelewu bankowego podczas rejestracji on-line lub przelewu
bankowego/pocztowego na konto organizatora : 92 8168 0007 0005 2807 2000 0001 Stowarzyszenie
„Obywatelska Inicjatywa Offroadowa”. Na przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty II KOCIEWSKI
RAJD MTB oraz imię i nazwisko uczestnika.
W dniu zawodów opłata startowa przyjmowana jest w biurze zawodów i będzie wynosić odpowiednio:
 40 zł – FAMILYOFFROAD MTB.
 70 zł – EXTREMEOFFROAD MTB.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Przyjęci będą Ci
uczestnicy których przelewy są zaksięgowane na koncie Organizatora do dnia 17czerwca 2016r.
3. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
4. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w biurze zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który należy zachować.
5. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły rajdu.
6. Organizator dopuszcza zwrot opłaty w pełnej wysokości do 14 dni przed zawodami w przypadku rezygnacji z udziału w
związku z zaistnieniem szczególnych przypadków losowych. Po tym terminie opłata startowa nie podlega zwrotowi.
7. Ewentualny zwrot opłaty nastąpi w terminie 60 dni od dnia zawodów.
XII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW.
1. Opłata startowa dotyczy uczestników zawodów II KOCIEWSKI RAJD MTB(na każdym dystansie ).
2. Wszyscy uczestnicy II KOCIEWSKIEGO RAJDU MTB otrzymują (dotyczy obydwu dystansów):
 numer startowy,
 prawo udziału w maratonie MTB oznakowaną trasą,
 prawo do korzystania z bufetów na trasie,
 zabezpieczenie medyczne,
 ubezpieczenie NW,
 posiłek regeneracyjny po maratonie,
 medal pamiątkowy otrzymuje każdy uczestnik który ukończy maraton (dotyczy obydwu dystansów),
 nieodpłatny dostęp do serwisu fotograficznego.
XIII. PROGRAM.
1. II KOCIEWSKI RAJD MTB to impreza sportowa rozgrywana na terenach leśnych Nadleśnictwa Dąbrowa.
2. Dzień przed zawodami – Piątek , 24 czerwca 2016r., od godziny 16.00 nastąpi udostępnienie oznakowanej trasy
maratonu.
3. W dniu zawodów – Sobota, 25czerwca 2016r.
o godzina 8.00 – 10.30 - odbiór pakietów startowych oraz zapisy w biurze zawodów,
o godzina 11.00 - start EXTREME OFFROAD MTB,
o godzina 11.15 - start FAMILY OFFROAD MTB,
o godzina 16.00 - dekoracja zwycięzców –OW Deczno,
o godzina 16.30 - zakończenie imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.
XVI. KATEGORIE UCZESTNIKÓW:
FAMILY OFFROAD MTB
Mężczyźni:
 M1 – open
Kobiety:
 K1 - open
EXTREME OFFROAD MTB
Mężczyźni:
 M2 - open
Kobiety:
 K2 - open
XIV. KLASYFIKACJA.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą
żadnego punktu kontrolnego.
Dodatkowo na dystansie FAMILY OFROAD MTB prowadzony będzie konkurs:
1. NAJMŁODSZY ROWERZYSTA – zwycięzcą będzie najszybszy i zarazem najmłodszy rowerzysta.
2. RODZINA RAJDU - najliczniejsza rodzina jadąca w rajdzie (mama , tata i dzieci) - w przypadku tej samej ilości dzieci
decyduje wiek najmłodszego dziecka.
XV. PROTESTY .
1. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników
 do 7 dni po rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Organizatora.
2. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni, po czym na stronie internetowej Organizatora zostanie ogłoszona oficjalna
klasyfikacja końcowa rajdu.
XVI. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne jechać tylko po wytyczonej trasie.
2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
3. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie rajdu.
4. W przypadku naruszania powyższych aspektów Organizator może ukarać uczestnika karą dyskwalifikacji.
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków
pogodowych zastanych na trasie.
2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie.
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie poczynione przez siebie szkody.
4. Przez akceptację niniejszej regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego
od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska podczas
pokonywania trasy zawodów.
6. Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
7. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
8. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
10. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
11. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
12. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów
zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.
13. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów oraz rajdu, mogą być wykorzystane przez prasę,
radio i telewizję.
14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
15. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
16. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
Organizator
Zarząd Obywatelskiej Inicjatywy Offroadowej