Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Bieg Przybij piątkę w Kleosinie - 5km

Regulamin Biegu „Przybij piątkę w Kleosinie 2016” – 5 km,

24.07.2016 r.

I. CELE

1. Popularyzacja biegania, zwłaszcza wśród mieszkańców Kleosina, największej

miejscowości gminy Juchnowiec Kościelny, jako prostej aktywności

prowadzącej do zdrowego stylu życia.

2. Promocja Kleosina, gminy Juchnowiec Kościelny oraz Dni Ziemi

Juchnowieckiej 2016.

II. ORGANIZATORZY

Organizatorem Biegu „Przybij piątkę w Kleosinie 2016”, zwanym dalej „Biegiem” jest:

- Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Współorganizatorami są:

- Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym;

- Klub Biegowy Drużyna Konopielki Juchnowiec

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się 24 lipca 2016 r. w Kleosinie w ramach Dni Ziemi

Juchnowieckiej 2016

- Bieg odbędzie się na dystansie 5 km

- Start i meta wyznaczone zostały przy kompleksie sportowym Orlik w

Kleosinie przy ul. O. Tarasiuka

- Trasę biegu stanowią dwie pętle o długości 2,5 km biegnące ulicami

Kleosina.

- Trasa będzie miała pionowe i poziome oznaczenia kilometrów od 1 do 5.

- Na trasie będzie jeden punkt nawadniania umiejscowiony na mecie.

- Bieg będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym.

IV. BIURO ZAWODÓW

W dniu 24.07.2016 r. Biuro Zawodów Biegu będzie znajdowało się w świetlicy przy

ul. O. Tarasiuka (koło poczty).

 V. PROGRAM ZAWODÓW

 16:00 – 17:30 - przyjmowanie zgłoszeń do biegu głównego i wydawanie

numerów startowych.

 17:50 - uroczyste otwarcie Biegu.

 18:00 - start Biegu.

 19:00 - dekoracja i wręczenie nagród dla najlepszych zawodniczek i

zawodników Biegu w poszczególnych klasyfikacjach

 19:00 – 22.00 Piknik

   

VI.  UCZESTNICTWO W BIEGU

1. Mogą wziąć w nim udział osoby, które do dnia 24 lipca 2016 r. ukończyły 18

lat.

2. Ze względów organizacyjnych wprowadza się limit liczby

uczestników w Biegu do 200 osób. Osoby zarejestrowane on-line

lub telefonicznie zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej w

ciągu 5 dni od rejestracji. Osoby z uiszczoną opłatą startową mają

zagwarantowane uczestnictwo w Biegu. W momencie rejestracji i

uiszczenia opłaty startowej przez 200 zawodników organizator

zamyka rejestrację do startu w Biegu.

3. W czasie zgłaszania się w biurze zawodów po odbiór nr startowego zawodnicy

mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości na żądanie organizatora.

4. Warunkiem startu w Biegu jest:

 Zarejestrowanie się zawodnika/zawodniczki do dn. 20 lipca 2016 r.

 wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniu 24

 przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do

 wyrażenie zgody do wykorzystania danych osobowych w związku z

przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line (link dostępny na

stronie: okjuchnowiec.pl oraz protimer.pl) lub zgłoszenie swego

uczestnictwa telefonicznie (pod nr 85 719 60 56);

lipca 2016 (o ile limit 200 miejsc startowych nie zostanie wcześniej

wyczerpany);

udziału w Biegu lub własnoręczne podpisanie oświadczenia o zdolności

do udziału w takim biegu (druk dostępny w Biurze Zawodów);

imprezą oraz do medialnej publikacji, pokazywania i wykorzystywania

wizerunku w związku z imprezą;

 wniesienie opłaty startowej.

5. Wysokość opłaty startowej wynosi:

 MIESZKAŃCY GMINY - 15 zł dla startujących rejestrujących się on-line; 20 zł dla rejestrujących się w dniu zawodów;

 GOŚCIE SPOZA GMINY - 25 złotych dla rejestrujących się on-line ; 30 zł dla rejestrujących się w dniu zawodów.

 opłata startowa nie podlega zwrotowi;

 opłaty startowe należy wpłacać na konto organizatora (Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, pl. Królowej Rodzin 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny do 16.07.2015;
 Nr rachunku 65 8074 0003 0000 1717 2000 0010, z dopiskiem „Bieg 5 km – opłata startowa”) lub
osobiście w dniu imprezy, podczas rejestracji w Biurze Zawodów; na żądanie organizatora należy przedstawić dowód wpłaty;

 z opłaty startowej zwolnione są zawodniczki, które ukończyły 60 rok życia oraz zawodnicy, którzy ukończyli 65 rok życia.

6. Rejestracja, weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów

startowych będzie odbywało się w Biurze Zawodów.

 PAKIET STARTOWY: koszulka z nadrukiem, chip do pomiaru czasu, napój

7. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje

dyskwalifikację zawodnika.

8. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza

zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za ich rzeczy.

9. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa na trasie Biegu.

10. Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek dostosować się do

przepisów ruchu drogowego i zachować wszelkie środki ostrożności -

izotoniczny, kanapka, pączek, kawa/herbata.

pokonując trasę korzystają z wyznaczonej specjalnie w tym celu części jezdni,

tam gdzie jest chodnik biegną po nim - w miejscu gdzie droga jest wyłączona z

ruchu tylko częściowo, zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej

strony drogi, nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie

polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i

zabezpieczają trasę zawodów. Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair

Play.

11. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej

trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 50 minut. Zawodnicy,

którzy nie ukończą biegu do godziny 18:50 są zobowiązani do przerwania

biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to

odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu

drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

12. Podczas Biegu pomiar czasu elektroniczny.  

Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma

Protimer za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych na numerach

startowych. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować

niesklasyfikowanie zawodnika. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie

dyskwalifikacją.

13. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

 

VII. KLASYFIKACJA

W Biegu na 5 km będą następujące klasyfikacje:

 generalna kobiet i mężczyzn;

 w kategoriach wiekowych:

KOBIETY - K 18-29; K 30-39; K 40-49; K 50-59; K 60-69; K 70 i więcej

MĘŻCZYŹNI – M 18-29; M 30-39; M 40-49; M 50-59; M 60-69; M 70 i więcej.

 zawodników i zawodniczek z Gminy Juchnowiec Kościelny

VIII. NAGRODY

 Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w regulaminowym czasie otrzyma

pamiątkowy medal.

 Najlepsi zawodnicy w Biegu w kategorii kobiet i mężczyzn (miejsca 1. – 3.)

otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.

 Najlepsi zawodnicy w biegu głównym w kategorii kobiet i mężczyzn z terenu

gminy Juchnowiec Kościelny (miejsca 1. – 3.) otrzymają nagrody rzeczowe i

puchary.

 Najlepsi zawodnicy w biegu głównym w poszczególnych kategoriach

wiekowych wśród kobiet i mężczyzn (miejsca 1. – 3.) otrzymają statuetki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Organizator zapewnia fachową opiekę medyczną wszystkim uczestnikom

Biegu.

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie

będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie

zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których

zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem

imprezy.

 Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać

będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.