Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Maraton MTB Brzeziny

Regulamin
Otwartych Mistrzostw Województwa Łódzkiego w Maratonie MTB
1. Cel imprezy
• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej.
• Zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Integracja miłośników jazdy na rowerze
• Połączenie rywalizacji sportowej z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.
2. Nazwa imprezy
Otwarte Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Maratonie MTB
3. Organizator
BrzezinyMTB.pl
adres: 95-060 Brzeziny, Daliowa 27
telefon: 46 816 60 06, 737 444 699
nr konta do wpłat startowego: BRE Bank 17 1140 2004 0000 3802 7622 0842
Nazwa odbiorcy: BrzezinyMTB.pl
Adres odbiorcy: Daliowa 27
Kod pocztowy, miejscowość: 95-060 Brzeziny
z dopiskiem „opłata startowa Maraton (data i miejscowość startu), imię i nazwisko
startującego(ych),
Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
strona internetowa: BrzezinyMTB.pl
Facebook: Brzeziny MTB
e-mail: BrzezinyMTB@10g.pl
4. Data i miejsce imprezy.
25.05.2016 (niedziela)
Brzeziny, województwo łódzkie.
Biuro zawodów: Brzeziny, ul. Kulczyńskiego 9 (teren pływalni miejskiej)
Miejsce startu: Brzeziny, ul. Kulczyńskiego 9
5. Warunki uczestnictwa.
Uczestnikiem maratonu będzie osoba spełniająca następujące warunki:
Dokona rejestracji na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:
1
* Dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej BrzezinyMTB.pl
* Dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.
* Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem.
Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na Karcie Zgłoszeniowej przed startem w
maratonie pod następującą klauzulą:
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na
własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie
szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego
lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z
zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w
stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam
swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz
wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez
prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami
regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe z siedzibą
w Brzezinach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133, poz.883).”
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do
startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start
w wyścigu. Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie w towarzystwie
rodzica lub opiekuna prawnego, albo podczas jego pobytu w miasteczku sportowym w czasie
wyścigu.
Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się
do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
Każdy uczestnik maratonu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.
6. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
• przejazd oznakowaną trasą,
• numer startowy,
• elektroniczny pomiar czasu, pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej BrzezinyMTB.pl
• zabezpieczenie medyczne,
• prawo do korzystania z bufetu na trasie
• bufet regeneracyjny na mecie,
• ubezpieczenie NW,
• możliwość umycia roweru,
• możliwość udziału w losowaniu nagród i konkursach
2
7. Opłaty wpisowe.
Opłata startowa może być uiszczona poprzez:
płatność elektroniczną (podczas rejestracji zawodnika)
bezpośrednią wpłatę na konto (dane wpłaty w punkcie 3.)
lub w dniu imprezy w Biurze Zawodów
Do dnia 24.06.2016 (data wpływu na konto)
Maraton 40 zł
Family 15 zł
MiniMini i Przedszkolaki – bez opłaty
W dniu startu w biurze zawodów:
Maraton 60 zł
Family 20 zł
MiniMini i Przedszkolaki – bez opłaty
Członkowie Klubu Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team – bez opłat
Osoby z terenu Powiatu Brzezińskiego i Miasta Koluszki – płacą 50% opłaty startowej. *
* Wymagany dokument informujący o miejscu zamieszkania na terenie Powiatu Brzezińskiego lub
Miasta Koluszki.
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności
dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi.
8. Program minutowy
09:00 – Otwarcie Biura Zawodów
11:00 – Start dystansu biegowego dla dzieci na dystansie 1500m
11:20 – Start kat. MiniMini
11:30 – Start kat. Przedszkolaki
11:40 - Ustawianie na starcie zawodników maratonu.
11:55 - Oficjalne rozpoczęcie Maratonu
12:00 - Start Maratonu dystanse GIGA,MEGA,XC
12:03 – Start dystansu Family 7km
12:10 – Start dystansu biegowego 10 km
13:00 - Nagradzanie kategorii biegowej dzieci, MiniMini, Przedszkolaków
13:30 – Nagradzanie dystansu biegowego 10km
14:00 – Nagradzanie kategorii Family
MARATON
14:20 – zamknięcie wjazdu na pętle GIGA (2:20min od startu maratonu)
14:30- Nagradzanie kategorii XC
3
15:30 - Nagradzanie kategorii MEGA
16:15 - Nagradzanie kategorii GIGA
16:45 – Tombola dla uczestników
17:00 - Zakończenie imprezy.
Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego korekty.
9. Dystanse (według pomiaru GPS).
Maraton:
Family 7km
XC: 25 km
Mega: 50 km
Giga: 75 km
Dzieci
MiniMini – 100m
Przedszkolaki – 200m
10. Maraton.
Zawody przeprowadzane są po trasie według załączonych map.
Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników
medycznych. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów,
będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a
w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane
dyskwalifikacją.
Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe.
Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu
Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów,
organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w
sposób niesportowy.
Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu, nie wolno używać szklanych
pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
11. Pomiar czasu
Podczas maratonu będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Jeżeli
podczas zapisów na stronie zostało wypełnione pole z numerem numeru telefonu komórkowego to
wynik z uzyskanym czasem i miejscem zostanie wysłany poprzez wiadomość SMS.
4
Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania numeru startowego wraz z chipem.
12. Zasady Fair-Play.
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do
szosy lub skrzyżowania.
Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów.
Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych.
Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
14. Kategorie wiekowe.
Podczas Maratonu obowiązują kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem:
Giga (75 km) – mężczyźni:
• OPEN
• Kategoria M1 - od 18 do 30 lat (rok ur. 1986-1998)
• Kategoria M2 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1976-1985)
• Kategoria M3 - od 41 do 50 lat (rok ur. 1966-1975)
• Kategoria M4 - od 51 lat (rok ur. 1965 i starsi
Giga (75 km) – kobiety:
• OPEN
Mega (50 km) – mężczyźni:
• OPEN
• Kategoria MM1 - od 16 do 20 lat (rok ur. 1996-2000)
• Kategoria MM2 - od 21 do 30 lat (rok ur. 1986-1995)
• Kategoria MM3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1976-1985)
• Kategoria MM4 - od 41 do 50 lat (rok ur. 1966-1975)
• Kategoria MM5 - od 51 do 60 lat (rok ur. 1956-1965)
• Kategoria MM6 – od 61 lat (rok ur. 1955 i starsi)
Mega (50 km) – kobiety:
• OPEN
• Kategoria MK1 - od 16 do 20 lat (rok ur. 1996-2000)
• Kategoria MK2 - od 21 do 40 lat (rok ur. 1976-1995)
• Kategoria MK3 - od 41 (rok ur. 1975 i starsze)
XC (25 km) Mężczyźni:
• OPEN (bez dekoracji)
• Kategoria FMJ - do 15 lat (rok ur. 2001)
• Kategoria FM1 - od 15 do 20 lat (rok ur. 1996-2000)
5
• Kategoria FM2 - od 21 do 30 lat (rok ur. 1986-1995)
• Kategoria FM3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1976-1985)
• Kategoria FM4 - od 41 do 50 lat (rok ur. 1966-1975)
• Kategoria FM5 - od 51 do 60 lat (rok ur. 1956-1965)
• Kategoria FM6 – od 61 lat (rok ur. 1955 i starsi)
XC (25 km) Kobiety:
• OPEN (bez dekoracji)
• Kategoria FKJ - do 15 lat (rok ur. 2001)
• Kategoria FK1 - od 16 do 20 lat (rok ur. 1996-2000)
• Kategoria FK2 - od 21 do 40 lat (rok ur. 1976-1995)
• Kategoria FK3 - od 41 (rok ur. 1975 i starsze)
Dzieci i młodzież
MiniMini do 5 lat, rocznik 2011 i młodsi dystans 100m – (dozwolona asysta rodziców)
Przedszkolaki 6-7 lat, roczniki 2010-2009 dystans 200m
Family 7km
Kategoria SP1-3 1-3 klasa – roczniki 2008-2006 - dziewczynki
Kategoria SP1-3 1-3 klasa – roczniki 2008-2006 - chłopcy
Kategoria SP4-6 4-6 klasa – roczniki 2005-2003 - dziewczynki
Kategoria SP4-6 4-6 klasa – roczniki 2005-2003 - chłopcy
Kategoria Gimnazjum 1-3 klasa – roczniki 2002-2000
Open – rocznik 1999 i starsi
Impreza jest wpisana do Kalendarza Imprez Okręgowego Związku Kolarskiego w Łodzi.
15. Kategorie specjalne.
-
16. Klasyfikacje
Do potrzeb cyklu Pucharu Powiatu Brzezińskiego, wprowadzona zostaje klasyfikacja punktowa.
Klasyfikacja cyklu Pucharu Powiatu Brzezińskiego będzie przeprowadzona na wymienionych
dystansach w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.
Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego
punktu kontrolnego.
• Klasyfikacja Generalna będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach Giga, Mega, Fun.
Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.
Uczestnicy nie mają obowiązku startowania na jednym określonym dystansie. Punkty zdobyte na
pojedynczej edycji ustala się stosując poniższy wzór:
• Punkty zdobyte za na pojedynczej edycji ustala się stosując poniższy wzór:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są
punkty w sekundach) x mnożnik odpowiedniego dystansu
Mnożniki dystansów:
6
Giga = 600
Mega = 400
Fan = 200
17. Klasyfikacja drużynowa.
a) Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa
zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę.
b) Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe
po ich akceptacji, co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
c) W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech
zawodników do cyklu. W przypadku, gdy zespół spełni powyższy warunek w trakcie rozpoczętego
już sezonu, punkty do klasyfikacji drużynowej liczone będą począwszy od pierwszego maratonu, w
którym spełnił warunek niezbędny do znalezienia się na liście klasyfikowanych zespołów.
d) Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach
kategorii wiekowych zawodników, osiągniętych w poszczególnych maratonach cyklu. Punkty do
klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu klasyfikacji generalnej.
e) Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.
f) Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych, maksymalnie czterech, zawodników
wg zdobytych punktów, przy czym na dystansie Giga, punkty może zdobyć maksymalnie dwóch
zawodników.
g) Do klasyfikacji drużynowej wliczane są punkty zdobyte przez zespół w 3 najlepszych edycjach.
18. Ruch drogowy.
Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną
jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
19. Trofea i nagrody.
W każdej kategorii wiekowej na dystansach GIGA i MEGA zostaną wręczone trofea sportowe,
puchary, medale i nagrody rzeczowe. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania
maratonu. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek
trofea. Po zakończeniu maratonu, podczas ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników
zostanie przeprowadzone losowanie nagród na podstawie numerów startowych, zostawionych w
wyznaczonym miejscu przy podium. Niestawienie się wylosowanego zawodnika oznacza
przepadek trofea.
20. Kary.
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
• Upomnienie.
• Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.
7
• Dyskwalifikacja.
Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem.
21. Ochrona środowiska naturalnego.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy
maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie
dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
22. Protesty.
Protesty można składać w dniu zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy
załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Protesty będą przyjmowane przez 30 minut od momentu
ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja
ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.
Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej
pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim
rozpocznie się dekoracja.
23. Informacje dodatkowe.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe z przodu roweru na kierownicy.
Używać można jedynie numerów startowych wydanych w biurze zawodów
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych policja, straż pożarna oraz służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko
naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
8
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian
(aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora).
2016.06.01