Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Ustawka XC – O Złote Kalesony (Mała Liga XC)

Regulamin wyścigu „#02 małej ustawki XC – o złote kalesony” w
ramach Małej Ligi XC
1. Nazwa, miejsce i data imprezy:
 „02 mała ustawka xc o złote kalesony” – w ramach cyklu „Mała Liga
XC” – zwana dalej „małą ustawką XC”
 „mała ustawka XC” odbędzie się w dniu 18.06.2016 (sobota) w
Otwocku na terenie leśnym – górze Meran. Główne wejście na teren
zawodów będzie zlokalizowane przy ul. Reymonta na wysokości
numeru 122
2. Organizator:
 Maciej Mycielski
 adres: ul. Zamenhofa 22 b / 94, 05-400 Otwock
 tel. 796 41 22 21
 e-mail: biuro@mlxc.pl
 więcej informacji: https://www.facebook.com/Ma%C5%82a-LigaXC-753919058083316/
3. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem „małej ustawki XC” będzie osoba spełniająca następujące
warunki.
a) Dokona rejestracji:
 zgłoszenie jest możliwe bezpośrednio w biurze zawodów w dniu
17.06.2016 (piątek) w godzinach 16.30 – 18.30, namiot biura
zawodów będzie się mieścił na terenie leśnym w Otwocku, przy ul.
Reymonta na wysokości numeru 122, lub w dniu zawodów
18.06.2016 (sobota) w godzinach 10.00 – 11.30 w miasteczku
zawodów
 w celu oszacowania ilości zawodników i ułatwieniu w rejestracji
prosimy o wysłanie zgłoszenia uczestnictwa mailem pod adres:
biuro@mlxc.pl
 w treści maila prosimy o podanie: Imienia, Nazwiska, wieku i nazwy
drużyny
b) Dokona opłaty startowej:
 opłata ulgowa uiszczona w dniu 17.06.2016 (piątek) = 20 zł + 5 zł
za numer startowy
 opłata normalna uiszczona w dniu zawodów 18.06.2016 (sobota) =
25 zł + 5 zł za numer startowy
 numery startowe są bezzwrotne i zawodnicy będą mogli je
wykorzystać przy kolejnej imprezie, która będzie organizowana we
wrześniu 2016 (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie)
 opłaty startowej można dokonać gotówką JEDYNIE w biurze
zawodów
c) Przy rejestracji podpisze poniższe oświadczenie (załącznik 1, lub w
przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo załącznik nr 2)
d) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie
(preferowany rower górski lub przełajowy)
e) Będzie wyposażony w KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie
będą mogli wziąć udziału w wyścigu
4. Świadczenia dla zawodników
a) W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
 przejazd oznakowaną trasą,
 ręczny pomiar czasu + dokumentacja filmowa,
 bufet na trasie (w strefie miasteczka zawodów) – bufet zostanie
udostępniony ok. 45 minut po starcie wyścigu,
 symboliczny poczęstunek regeneracyjny,
 zabezpieczenie medyczne,
 pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w danej edycji,
 wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie Małej Ligi XC (na
Facebook’u)
 fotorelacja z wydarzenia
W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 796
41 22 21).
5. Program zawodów
a) Dzień przed maratonem – 17.06.2016 (piątek):
 godz. 16.30 - 18.30 zapisy w Biurze Zawodów,
b) W dniu maratonu:
 godz. 10.00 – 11.30 zapisy w Biurze Zawodów
 godz. 12.00 – start wyścigu (w zależności od ilości zawodników
organizator zastrzega prawo do podzielenia startu na mniejsze
grupy)
 godz. 15.30 – przewidywany czas zakończenia wyścigu (limit wjazdu
na ostatnią rundę – godzina 15.00)
 godz. 15.45 – przewidywany czas dekoracji Zawodników
 godz. 16.00 – losowanie nagród
6. Dystanse.
 Mężczyźni (wszystkie kategorie wiekowe) – 8 rund x 3 km
 Kobiety (wszystkie kategorie wiekowe) – 5 rund x 3 km
(w zależności od ilości zawodników, warunków atmosferycznych i
innych niezależnych czynników organizator może zmniejszyć lub
zwiększyć ilość rund)
7. Maraton.
a) Podczas zawodów obowiązuje ręczny pomiar czasu wspomagany
rejestracją video. Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu
wyścigu.
b) Zawodnik zostanie sklasyfikowany jeśli przejedzie właściwą trasę i
dystans przejeżdżając odpowiednią ilość razy linię „Start/Meta”.
W przypadku wycofania się zawodnika z wyścigu po mniejszej ilości rund,
zawodnik musi zgłosić się niezwłocznie do Biura Zawodów
c) Zawodnik powinien umieścić numer startowy w widocznym miejscu (z
przodu roweru na kierownicy) w taki sposób, aby numer nie był
zagięty
d) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez organizatora oraz
ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona
niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu (tel. alarmowy: 796 41
22 21) przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w
szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu
ratowniczego.
e) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad
opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym
szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych. Zawodnicy powinni
szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania
opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu, która będzie
umiejscowiona na trasie, na terenie miasteczka zawodów. Nie wolno
używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
8. Zasady Fair Play
a) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu
na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy
(szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).
Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach
niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, etc. Uczestnicy muszą liczyć się z
przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych
warunków technicznych panujących na trasie. Podczas sprintu finiszowego
zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprostrównolegle
do barierek i taśm ochronnych).
9. Kategorie.
Kategorie wiekowe:
Mężczyźni:
- kategoria M1 - od 15 do 19 lat
- kategoria M2 - od 20 do 29 lat
- kategoria M3 - od 30 do 39 lat
- kategoria M4 - od 40 wzwyż
- kategoria M OPEN
Kobiety:
- kategoria K1 - od 15 do 19 lat
- kategoria K2 - od 20 do 29 lat
- kategoria K3 - od 30 do 39 lat
- kategoria M4 - od 40 wzwyż
- kategoria K OPEN
10. Klasyfikacja.
Klasyfikacja „małej ustawki XC” będzie przeprowadzona na wymienionych
dystansach (odpowiednich dla kobiet i mężczyzn) w podanych w
regulaminie kategoriach wiekowych. Zwycięzcami zostaną uczestnicy,
którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę oraz odpowiednią
ilość rund. Zawodnicy, którzy nie przejadą odpowiedniej liczby okrążeń nie
zostaną sklasyfikowani.
11. Ruch pieszy.
a) Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych
(spacerowicze, etc.). W miejscach szczególnie niebezpiecznych
organizator oznaczy trasę i zagrodzi przejście pieszym.
b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze
możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i
wypadki na trasie.
12. Trofea i nagrody.
a) Podczas „małej ustawki XC” w w/w kategoriach wiekowych zostaną
wręczone trofea sportowe.
b) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.
c) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza
przepadek trofea.
d) Podczas „małej ustawki XC” w każdej kategorii nagrodzony zostanie
TYLKO JEDEN zawodnik, który pokonał dany dystans w jak najkrótszym
czasie
13. Kary.
a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić
następujące kary:
 Upomnienie.
 Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.
 Dyskwalifikacja.
14. Ochrona środowiska naturalnego.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie
mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami.
Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno
używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
16. Informacje dodatkowe.
 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego
regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny
w biurze zawodów).
 Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w
związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych
za działanie „siły wyższej”.
Załącznik nr 1 do regulaminu „szczególne warunki uczestnictwa w
wyścigu”
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby
związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy
startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Uczestnicy
zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora
lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z
wyścigiem. W razie wypadku Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatora.
Uczestnicy będą bezwzględnie przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu.
Zawodnicy podczas wyścigu będą wykazywali postawę fair play, będą się
odnosić w stosunku do innych z kulturą i wyrozumiałością, nie mogą
używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
Zawodnicy biorący udział w wyścigu są wg. najlepszego stanu swojej
wiedzy zdrowi i nie mają przeciwwskazań medycznych do uprawiania
długotrwałego i intensywnego wysiłku fizycznego. Swój stan zdrowia
potwierdzają oświadczeniem przy rejestracji.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z Zawodnikami, a także wyniki z
Ich danymi osobowymi mogą być wykorzystane w materiałach
promocyjnych „małej ustawki XC” takich jak: prasa, radio, telewizja,
internet.
Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie pod
opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Jako „opiekę” rodzica lub opiekuna
prawnego rozumie się również jego pobytu w miasteczku zawodów w
czasie wyścigu. Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany
jest dokonać rejestracji w biurze zawodów i podpisać dodatkowe
Oświadczenie – załącznik nr 3 do regulaminu.
Załącznik nr 2 do regulaminu - Oświadczenie zawodnika
„Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem wydarzenia „02 mała
ustawka xc o złote kalesony” – w ramach cyklu „Mała Liga XC” – zwana
dalej „małą ustawką XC” oraz załączniku nr 1 do regulaminu pt.
„szczególne warunki uczestnictwa w wyścigu”, przyjąłem/przyjęłam go do
wiadomości i będę się stosować do zasad w nim opisanych. Jednocześnie
zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora
lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z
wyścigiem i przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania
długotrwałego i intensywnego wysiłku fizycznego.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z
moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane w materiałach
promocyjnych „małej ustawki XC” w prasie, radio, telewizji czy Internecie.
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami
wyścigu „małej ustawki XC” wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z
prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora.
Podane dane są prawdziwe, znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu
Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością.
Niniejszym oświadczeniem potwierdzam, iż zgadzam się z warunkami
regulaminu i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w wyścigu.
Imię i Nazwisko, data, miejscowość,
…………………………….. …………………………………………………..
(data i CZYTELNY podpis zawodnika)
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest dodatkowa
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego – załącznik nr 3 do regulaminu.”
Załącznik nr 3 do regulaminu - Dodatkowe oświadczenie opiekuna
prawnego osoby niepełnoletniej
„Ja, niżej podpisany/a
…………………………………………………..………………………………………………….
(imię i nazwisko opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej)
legitymujący/a się dowodem tożsamości ……………
nr ………………seria ……………………..wydanym przez
……………………………………………., zamieszkały/a w…………………………
……………………………………………..niniejszym oświadczam, że jestem
opiekunem ustawowym …………………………………………………………..
 (imię i nazwisko osoby nieletniej)
urodzonego/ej dnia ………………………………….. roku i wyrażam zgodę na
jego/jej uczestnictwo w wyścigu rowerowym „mała ustawka XC” w dniu
18.06.2016. Oświadczam także, że mój/ja podopieczny/a cieszy się
dobrym zdrowiem, nie ma przeciwwskazań medycznych i
ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w wyścigu. Jednocześnie
oświadczam, że mój/ja podopieczny/na startuje w zawodach wyłącznie na
moją odpowiedzialność.
…………………………………………………
(data i CZYTELNY podpis opiekuna prawnego)