Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Cross Bike Dzięgielów 2016

Regulamin wyścigu na rowerach górskich „CROSS BIKE” - 
Dzięgielów 2016

1) CEL IMPREZY:
- popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce;
- promowanie Gminy Goleszów, a w szczególności sołectwa Dzięgielów;
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy.

2) ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa,
ul. Lipowa 2, 43-445 Dzięgielów,
Województwo Śląskie, Powiat Cieszyński,
tel. Kom. 601 531 770, 
e-mail:smd@dziegielow.org.pl lub mpsikora@xl.wp.pl
www.nasportowo.dziegielow.org.pl
www.dziegielow.org.pl
Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Cieszynie Nr 54 8113 0007 2001 0019 3829 0001

3) DATA IMPREZY I MIEJSCE STARTU:
Termin zawodów 03 wrzesień 2016r.
Miejsce startu – tereny pomiędzy OSP a Centrum Misji i Ewangelizacji, ul. Zamkowa (byłe boisko).

4) BIURO ZAWODÓW
	Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu zawodów od godziny 8:00 do 12:00 i mieścić się będzie przy strażnicy OSP Dzięgielów

5) WARUNKI UCZESTNICTWA
	Uczestnikiem CROSS BIKE może być osoba, która spełni następujące warunki:
1) Wypełni kartę rejestracyjną opublikowaną na stronie internetowej firmy PRO Timer na stronie albo dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu zawodów poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej
2) Dokona opłaty startowej w wysokości i na warunkach określonych w pkt 7 Regulaminu. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować i przedstawić do wglądu podczas rejestracji i odbierania numeru startowego w Biurze Zawodów.
3) Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w zawodach mają osoby:
- które ukończyły 18 lat,
- w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
- poniżej 16 roku życia tylko w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.
4) Każdy pełnoletni uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
5) Za niepełnoletnich uczestników odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
6) Każdy uczestnik CROSS BIKE MTB startuje na własnym, sprawnym rowerze górskim i jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
7) W zawodach będzie obowiązywał limit 300 uczestników.
6) POMIAR CZASU I MIEJSCA NA MECIE
 	Podczas zawodów funkcjonował będzie elektroniczny pomiaru czasu. Pomiar czasu rozpocznie się w chwili startu zawodników. Początek pomiaru jest jednakowy dla wszystkich zawodników niezależnie od miejsca zajmowanego przez zawodnika na starcie.
O pozycji w klasyfikacji będzie decydować odnotowana kolejność przybycia poszczególnych zawodników na metę, a dopiero potem czas zawodnika. 
7) OPŁATY WPISOWE
Obowiązują następujące opłaty za udział w CROSS BIKE :
a) 30 zł płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora dla zawodników startujących na trasie Mini i Mega, do dnia 02 września;
b) 50 zł płatne gotówką w biurze zawodów dla zawodników startujących na trasie Mini i Mega, w dniu zawodów 03 września 2016r; c) brak opłat dla dzieci startujących w konkurencjach dziecięcych;
d) kaucja zwrotna 10 zł za nr startowy z chipem pobierana gotówką w biurze zawodów, zwracana po oddaniu nr startowego;

Opłata startowa może zostać dokonana:
gotówką w dniu zawodów w Biurze Zawodów,
przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe Organizatora – przelew potwierdza wyciąg bankowy, z zastrzeżeniem – gdy brak dowodu zapłaty na wyciągu bankowym, np. przelew dokonany zbyt późno, obowiązkowo należy przedstawić dowód zapłaty w postaci druku polecenia przelewu.
Konto bankowe Organizatora:
Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa, 
ul. Lipowa 2, 
43-445 Dzięgielów,
Bank Spółdzielczy w Cieszynie 
Nr 54 8113 0007 2001 0019 3829 0001                                      

Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć w tytule opłaty nazwę imprezy oraz imię i nazwisko zawodnika(ów), np.:
CROSS BIKE - Dzięgielów 2016 Paweł Sikora 

Organizator nie zwraca opłaty startowej;

8) PROGRAM ZAWODÓW
Dzień imprezy:
- godz. 8.00 – 12.00 ZAPISY w Biurze Zawodów ;                                          - godz. 10.00 – 12.00 Imprezy dla dzieci oraz dekoracje konkurencji dziecięcych;
- godz. 12.45 Ustawianie zawodników na starcie;
- godz. 13.00 START dystansów Mini i Mega; 
- godz. 16.00 ZAMKNIĘCIE TRASY WYŚCIGU, 
- ok. godz. 17.00 WRĘCZENIE NAGRÓD, dyplomów i pucharów,

9) DYSTANS
a)	Mini (dla wszystkich) 	– ok. 15 km
b)	Mega (dla kobiet)   	– ok. 30 km

c)	Mega (dla mężczyzn) 	– ok. 45 km

Trasa (mapa) oraz przewyższenie trasy zostaną podany na stronie http://www.nasportowo.dziegielow.org.pl/ przed zawodami.
10) SZCZEGÓŁY                                                                1) Zawody zostaną przeprowadzone na trasie przebiegającej przez miejscowość Dzięgielów oraz Goleszów, po wytyczonych i oznakowanych trasach. Na trasie zawodów mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Trasa zawodów będzie publikowana na stronie internetowej http://www.nasportowo.dziegielow.org.pl/ przed planowanym terminem rozegrania imprezy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy.
2) Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, osoby porządkowe i ratowników medycznych lub inne służby.
3) Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
4) Start odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu zawodów. O ustawieniu na starcie zdecyduje sędzia główny zawodów.
5) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.

11) ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
Wszyscy uczestnicy CROSS BIKE w ramach wpisowego otrzymują:
- posiłek regeneracyjny po imprezie (po zwrocie numeru startowego), 
- zabezpieczenie medyczne,
- ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów,
- możliwość umycia roweru,
- nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców klasyfikacji generalnej,
- doskonałą kolarską atmosferę,                                                     - podczas dekoracji przeprowadzony zostanie konkurs z wartościowymi nagrodami rzeczowymi dla uczestników będących na dekoracji, konkurs skierowany jest do wszystkich uczestników dystansu Mini i Mega;

12) KATEGORIE I NAGRODY
a) Klasyfikacja indywidualna Dzieci – Dziewczynki i Dzieci - Chłopcy 
1 kategoria 	(2016 – 2013 rocznik)
2 kategoria 	(2012 – 2011 rocznik)
3 kategoria 	(2010 – 2009 rocznik)
4 kategoria 	(2008 – 2007 rocznik)	
5 kategoria 	(2006 – 2005 rocznik)
6 kategoria 	(2004 – 2002 rocznik)
Nie dopuszcza się startu dzieci rocznika 2004 i młodszych na dystansach MINI i MEGA
	b) Klasyfikacja indywidualna Gimnazjum – do wyboru dystans krótki na boisku lub dystans MINI (tylko roczniki 2003 i 2002)- uczestnik może wybrać tyko jedną TRASĘ !!!!
    c) Klasyfikacja indywidualna Dorośli - podczas CROSS BIKE nagrody rzeczowe                  i trofea sportowe przyznawane będą za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji ogólnej z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz z podziałem na dystans MINI i MEGA.
	
Przeprowadzona zostanie również klasyfikacja dla poszczególnych kategorii wiekowych wśród kobiet i mężczyzn:
Mężczyźni				Kobiety
MG 2003-2001 (gimnazjum)		KG 2003-2001 (gimnazjum)
M1 2000-1986 (16-30 lat)		K1 2000-1986 (16-30 lat)
M2 1985-1976 (31-40 lat)		K2 1985- (+ 30 lat)
M3 1975-1966 (41-50 lat)
M4 1965- (+50 lat)
Pierwsze trzy miejsca, w kategoriach wiekowych, zostaną nagrodzone dyplomami i medalami, w miarę możliwości przyznane zostaną również nagrody rzeczowe.
13) RUCH DROGOWY:
- Zawody odbywać się będą przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
- Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
- Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

14) KARY                                                                 Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

1. Upomnienie.
2. Dyskwalifikacja.

15) PROTESTY                                                            
	Protesty odnośnie przebiegu zawodów, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania zawodów w Biurze Zawodów.
Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji zawodów będą przyjmowane przez okres 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. 
Wraz ze składanym protestem należy wpłacić wadium w wysokości 50 zł. Wadium zostanie zwrócone w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. Protesty rozpatruje Sędzia Główny lub Organizator.

16) OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO                                  
	Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

17) INFORMACJE KOŃCOWE                                               
- Każdy pełnoletni uczestnik zawodów bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
- Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.
- Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnik akceptuje niniejszy regulamin a w szczególności warunki uczestnictwa w zawodach i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.
- Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie ich trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub w Biurze Zawodów.
- W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
- Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu CROSS BIKE oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach rowerowych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją CROSS BIKE nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
- CROSS BIKE odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa z siedzibą w Dzięgielowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
- Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów CROSS BIKE.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.
- Integralną częścią regulaminu są: Załącznik nr 1 (zgoda rodziców na uczestnictwo w zawodach przez osoby niepełnoletnie), Załącznik nr 2 (indywidualna karta rejestracyjna).
Dzięgielów, 15 czerwca 2016 r.

Dyrektor zawodów