Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin OSHEE Barcin Biega 2016

Regulamin Biegu „Barcin Biega”
I. Cel imprezy
 popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
oraz Nordic Walking,
 propagowanie zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia,
 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
 walka z nadwagą wśród społeczeństwa,
 promocja Gminy Barcin w Polsce i poza granicami.
II. Organizator
1. Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.,

 Osoby kontaktowe: Beata Gaik – Mazurek tel. 607-766-846
III. Termin i miejsce
 Barcin, 24 września 2016 r. - sobota,
 Trasa biegu głównego wynosi 10 km,
 Trasa marszu Nordic Walking wynosi 5 km.
IV. Program:
Dzień zawodów: - sobota 24 września 2016 r.;
1. Godzina 9.00 – 10.30 – zapisy w biurze zawodów (budynek zaplecza Stadionu
Lekkoatletycznego w Barcinie, ul. Jakuba Wojciechowskiego 10);
2. Godzina 9.30 – 10.30 – biegi towarzyszące na 100 i 300m – bieżnia stadionu;
3. Godzina 10.30 – rozgrzewka dla biegaczy i odprawa techniczna – płyta główna ;
4. Godzina 11.00 – start biegaczy ( 10 km);
5. Godzina 11.05 – start Nordic Walking ( 5 km);
6. Godzina 11:10 – bieg towarzyszący na 1000m – bieżnia stadionu;
7. Godzina 11:45 - 13:00 – inauguracja sezonu sportowego 2016/2017
8. Godzina 13.00 – dekoracja zwycięzców
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.
V. Trasa zawodów i przebieg zawodów
1. Trasa zawodów składa się z pętli liczącej łącznie 10 km dla biegu głównego, dla Nordic
Walking – 5 km,
2. Nawierzchnia:
a) biegi: 8% (800m) – tartan, 92% asfalt,
b) Nordic Walking – 16% (800m) – tartan, 84 % asfalt;
3. Start i meta: Stadion Lekkoatletyczny w Barcinie, ul. Jakuba Wojciechowskiego 10 -
zawodnicy na strat muszą się zgłosić do godziny 10.50. Zawodnicy zobowiązani są
zarejestrować się w BIURZE ZAWODÓW do godz. 10:30.
4. Zawodnicy na starcie ustawiają się wg kolejności:
 Uczestnicy biegu głównego – start godzina 11.00
 uczestnicy marszu Nordic Walking – start godzina 11.05
5. Trasa będzie oznaczona co 2 kilometry.
kapitał zakładowy Spółki 100 000,00 PLN, www.bosir-barcin.pl
NIP 562-179-16-50 , Regon 340821966
6. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała
numery startowe zawodników skracających trasę.
7. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.
8. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:30 zobowiązani są do przerwania
biegu i zejścia z trasy.
9. Przewidziany jest punkt żywienia, zaopatrzony w wodę mineralną, bądź źródlaną, na ok. 7
km trasy biegu.
VI. Uczestnictwo
Obowiązuje limit uczestników: dla biegu - 150 osób, dla Nordic Walking – 50 osób.
Uczestnikiem Biegu może być osoba, która spełni następujące warunki:
1. Dokona rejestracji na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:,
a) Zgłoszenie na stronie internetowej: http://www.protimer.pl/bio/253/barcin-biega-2016
(rejestracja za pomocą Internetu możliwa jest do dnia 22 września 2016r.– czwartek,
do godz. 15.00),
b) Osobiste zgłoszenie (tylko, jeżeli będą wolne miejsca w ramach obowiązującego
limitu) w siedzibie organizatora – adres:
- 88-190 Barcin, ul. Jakuba Wojciechowskiego 1 a, do dnia 23 września 2016r.
(piątek) do godz. 16:00.
- oraz w dniu zawodów, w biurze zawodów (budynek zaplecza Stadionu
Lekkoatletycznego w Barcinie, ul. Jakuba Wojciechowskiego 10) w dniu 24 września
2016 r. (sobota) w godzinach 9.00 – 10.30,
2. Weryfikacja zawodnika odbywa się poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na
liście startowej, co stanowi jednocześnie zgodę na udział w zawodach na własną
odpowiedzialność i pokwitowanie odbioru pakietu startowego.
3. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników, organizator może nie dokonywać
zapisów przed zawodami oraz w dniu zawodów, nie przyjmować wpłat od osób
zapisanych.
4. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem.
5. W zawodach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. Osoby w wieku 17 lat mogą
wziąć udział w zawodach tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni osób nieletnich w wieku 17 lat muszą dostarczyć
osobiście do organizatora pozwolenie dla osoby nieletniej na udział w zawodach.
7. Każdy uczestnik przed startem w zawodach ma obowiązek zapoznać się
z regulaminem zawodów.
8. Regulamin zwodów, jest dostępny na stronie internetowej organizatora: www.bosirbarcin.pl
oraz w jego siedzibie pod adresem: ul. Jakuba Wojciechowskiego 1 a, 88 -
190 Barcin – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 oraz w biurze zawodów.
VII. Opłata startowa
1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
- 30 zł – opłata dokonana do 16 września,
- 60 zł – opłata dokonana od 17 do 23 września i w dniu zawodów,
2. Opłata startowa dla Nordic Walking wynosi:
- 20 zł – opłata dokonana do 16 września,
- 60 zł – opłata dokonana od 17 do 23 września i w dniu zawodów.
3. Biegi towarzyszące:
Dzieci i młodzież są zwolnione z opłat startowych.
4. Opłata startowa może zostać wniesiona przelewem bankowym na rachunek Barcińskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Barcinie, nr
kapitał zakładowy Spółki 100 000,00 PLN, www.bosir-barcin.pl
NIP 562-179-16-50 , Regon 340821966
63 8167 0008 0000 2310 2000 0010, jako tytuł wpisując „opłata startowa Biegi” oraz imię i
nazwisko zawodnika lub Biurze Zawodów podczas weryfikacji.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
i pocztowych.
6. Przyjęci będą ci uczestnicy, których przelewy są zaksięgowane na koncie Organizatora
do dnia 23 września 2016 r.
7. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów
podczas rejestracji.
8. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który
należy zachować.
9. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
10. W przypadku rezygnacji ze startu, wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi
i zostanie przeznaczona na cele organizacyjne imprezy.
VIII. Klasyfikacje wiekowe ( obowiązują tylko dla biegu):
1. Mężczyźni:
 OPEN,
 Kategoria M1 – od 17 do 29 lat
 Kategoria M2 – od 30 do 39 lat
 Kategoria M3 – od 40 do 49 lat
 Kategoria M4 – od 50 do 59 lat
 Kategoria M5+ – od 60 lat
2. Kobiety:
 OPEN,
 Kategoria K1 – od 17 do 29 lat
 Kategoria K2 – od 30 do 39 lat
 Kategoria K3 – od 40 do 49 lat
 Kategoria K4+ – od 50 lat
3. W biegu nie mogą startować kobiety i mężczyźni poniżej 17 roku życia.
4. Organizator dopuszcza możliwość zmiany podziału kategorii wiekowych
w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.
IX. Nagrody:
1. Zawodnicy odbierający nagrody powinni mieć przypięty numer startowy na klatce
piersiowej.
2.Uroczysta dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz. 13.00 na płycie głównej
Stadionu Lekkoatletycznego w Barcinie.
 Biegi:
1. Zwycięzcami w kategoriach OPEN bieg (Kobiet i Mężczyzn) zostaną zawodnicy, którzy w
najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
2. Zwycięzcami we wszystkich innych kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i
płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę oraz nie pominą
żadnego punktu kontrolnego.
3. W kategorii OPEN mężczyźni i kobiety z najlepszymi czasami otrzymają nagrody
finansowe:
- I m. – 300 zł
- II m. – 150 zł
- III m. – 100 zł
kapitał zakładowy Spółki 100 000,00 PLN, www.bosir-barcin.pl
NIP 562-179-16-50 , Regon 340821966
4. Ponadto w każdej kategorii wiekowej od miejsca 1 do 3 zostaną wręczone nagrody
rzeczowe.
5. Dodatkowo najlepszym zawodnikom z Gminy Barcin od miejsca 1 do 3 w kategorii kobiet i
mężczyzn zostaną wręczone nagrody rzeczowe.
6. Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji
generalnej.
7. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie
okolicznościowy medal.
 Biegi towarzyszące:
1. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych zawodników na dystansie 300 i 1000 m
(medale za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii), zaś dla uczestników biegu na 100 m -
słodkie upominki.
 Nordic Walking:
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych zawodników osobno dla
kobiet i osobno dla mężczyzn.
X. Świadczenia dla uczestników:
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują:
1. Numer startowy,
2. Medal pamiątkowy bez względu na zajęte miejsce,
3. Prawo do udziału w zawodach: bieg główny, marsz Nordic Walking,
4. Prawo do korzystania z bufetów na trasie,
5. Pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www. bosirbarcin.pl)
oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu mety zawodów,
6. Pełne zabezpieczenie medyczne zawodów,
7. Ubezpieczenie NW,
8. Posiłek regeneracyjny po zawodach.
9. Pakiet startowy.
XI. Kibice:
 Osoby kibicujące uczestnikom biegów zobowiązane są do:
1. Przestrzegania regulaminu biegu,
2. Przebywania wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla kibiców,
3. Wykonywania poleceń przedstawicieli organizatora,
4. Przestrzegania zasad porządku publicznego
Służby porządkowe organizatora mają prawo do:
1. Usunięcia z terenu imprezy osób będących pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających,
a także posiadających materiały pirotechniczne, broń, przedmioty szklane i inne,
które mogłyby stanowić zagrożenie dla pozostałych osób będących uczestnikami
imprezy oraz takich które wkroczyły lub próbują wkroczyć na trasę biegu.
2. Ujęcia osób, które szczególnie zagrażają bezpieczeństwu uczestników i przekazaniu
ich Policji.
Widzowie mają prawo do:
1. Obserwacji przebiegu imprezy z miejsc do tego wyznaczonych przez organizatora,
2. Skorzystania z pierwszej pomocy, gdy nastąpi taka potrzeba,
3. Korzystania z urządzeń sanitarnych będących na wyposażeniu miejsca organizacji
imprezy, przeznaczonych na potrzeby widzów. 
kapitał zakładowy Spółki 100 000,00 PLN, www.bosir-barcin.pl
NIP 562-179-16-50 , Regon 340821966
XII. Postanowienia końcowe.
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu. Punkt opieki medycznej
będzie wyraźnie oznaczony.
3. Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie dla zawodników w budynku zaplecza
Stadionu Lekkoatletycznego w Barcinie, ul. Jakuba Wojciechowskiego 10.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w
trakcie zwodów lub po zawodach.
4. Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane
ewentualne szkody.
6. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na
piersiach, w sposób wskazany przez organizatora. Pod karą dyskwalifikacji
niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości. Osoby
zgłaszające się w dniu biegu mogą nie otrzymać pełnego pakietu startowego.
7. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione podczas
imprezy.
9. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób
trzecich organizator nie odpowiada.
10. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz materiałach
promocyjnych organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz
wywiady z uczestnikami zawodów mogą być wykorzystywane przez prasę, radio
i telewizję.
11. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania zapisów elektronicznych
po przekroczeniu wyznaczonego limitu. Dalsze zapisy w dniu biegu będą wznowione
w przypadku nie osiągnięcia limitu na liście startowej do zakończenia weryfikacji, tj.
godz. 10.30 w dniu 24 września 2016 r.
12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
13. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
14. Regulamin może ulegać zmianom.