Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Pobiednicki Półmaraton POMAGAM

Regulamin
Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM
I. ORGANIZATOR
Głównymi organizatorami Pobiednickiego Półmaratonu są:
Koło Gospodyń Wiejskich Pobiednik Mały i Wielki;
Ochotnicza Straż Pożarna w Pobiedniku Małym;
Sołtys Wsi Pobiednik: Marianna Migas.
Współorganizatorzy:
Sandra Jazgar;
Konrad Szymacha;
Leszek Długajczyk;
Tomasz Migdał.
II. TERMIN I MIEJSCE
Pobiednicki Półmaraton POMAGAM odbędzie się:
20 sierpnia 2016r. w Gminie Igołomia Wawrzeńczyce
Start zawodników nastąpi na terenie WTZ w Pobiedniku Małym 67 o godz. 15:00. Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od startu.
Meta półmaratonu będzie się znajdować również na terenie WTZ w Pobiedniku Małym 67.
Biuro Zawodów będzie się mieścić w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym 67
Czynne w dniu: 20 sierpnia 2016r. w godz. 13:30 – 18:00
(Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej!)
 III. TRASA
Długość trasy półmaratonu 21,8 m.
Na trasie będą znajdowały się punkty z wodą.
Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.
Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem startu w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki w tym uiszczenie opłaty startowej do 08.08.2016 r. tj. poniedziałek, do godziny 20:00.
Zawodnik powinien posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie, zezwalające na udział w imprezie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
Zawodnicy niepełnoletni powinni posiadać pisemną zgodę od rodzica/prawnego opiekuna na udział w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu.
Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
Zabrania się używania na trasie półmaratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników: na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia uczestnictwa w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM przyjmowane na stronie internetowej Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM do 08.08.2016 roku. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu - http://polmaraton.pobiednik.eu/index.php/zapisy
Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny, dostarczenie podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia, pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna (osoby niepełnoletnie) oraz wpłacenie opłaty startowej.
Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowym będą odbywały się w Biurze Zawodów.
Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w półmaratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej.
Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście.
Opłata startowa wynosi:20 zł - przelewem do dnia 30.06.2016 r.30 zł - przelewem w dniach 01.07 - 31.07.2016 r.50 zł – przelewem w dniach 01.08 – 08.08.2016r.
W dniu startu (20.08.2016r.) Biuro Zawodów w godz. 13:30-15:00 wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.
Zniżki: 50% dla mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Z opłaty startowej zwolnieni są osoby niepełnosprawne.
Opłatę startową należy wpłacać przelewem na konto bankowe do dnia 08.08.2016 r.;
Konto bankowe:
TYTUŁ PRZELEWU: Pobiednicki Półmaraton POMAGAM, imię+nazwisko uczestnika
DANE ODBIORCY PRZELEWU: Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
NUMER RACHUNKU: 67 1240 4533 1111 0000 5423 1735
BANK: PEKAO S.A. w Krakowie.
Opłata startowa:
Raz wniesiona opłata startowa, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub powstała z powodu siły wyższej;
W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem;
Opłata nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej.
Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego zawodnika, najpóźniej do dnia 08.08.2016 r., po uprzednim kontakcie z organizatorem.
Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę;
Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora;
Wpłaty dokonane przelewem po terminie 08.08.2016 r. nie będą uznawane. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.
VI. KLASYFIKACJA
W Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
W kategoriach wiekowych:
Do 18 lat;
18 lat i więcej.
 VII. NAGRODY
Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
Dla zawodników, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe
 VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
Szatnie i depozyty będą znajdowały się w pobliżu stref startu oraz mety.
Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem startowym otrzymaną w pakiecie startowym.
Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
Uwaga: prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz za rzeczy pozostawione w depozycie po zakończeniu pracy depozytu.
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy + agrafki, 
- posiłek regeneracyjny po biegu.
Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas półmaratonu. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie półmaratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.
IX. FINANSOWANIE
Koszty organizacji Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM pokrywają: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, Sponsorzy i Partnerzy.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestników w Pobiednickim Półmaratonie POMAGAM obowiązuje niniejszy regulamin.
Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach, informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.
Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.