Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin VI Kociewski Rajd Enduro

REGULAMIN	VI	KOCIEWSKIEGO	RAJDU	SUPER	
ENDURO	dla	MOTOCYKLI	
I.			NAZWA	IMPREZY.	
VI	KOCIEWSKI	RAJD	SUPER	ENDURO	
II.				ORGANIZATOR.	
Stowarzyszenie		„Obywatelska	Inicjatywa	Offroadowa”	reprezentowane	przez:
-	Jarosław	Belt	i+48	733	060	072
-	Mateusz	Mirowski+48	733	060	073
-	Marcin	Kozaczek	+48	733	060	074
-	Julian	Stocki+48	733	060	083
Informacje	dotyczące	rajdu	można	uzyskać	pod	ww.	numerami	telefonów	lub	poprzez		e-mail:	enduro@offroad-swiecie.pl
III.			CEL	IMPREZY	
1. Upowszechnienie	bezpiecznego	sportu	motorowego,
2. Doskonalenie	techniki	jazdy	motocyklem	
3. Aktywne	spędzanie	wolnego	czasu.
IV.				DYSTANS	i	TRASA	RAJDU	ENDURO.
Trasa	rajdu	przebiega	na	terenach	gmin:	Swiecie,	Drzycim	i	obejmuje		pętle	w	limicie	czasowym	na	łącznym		dystansie	ok.80	
km	.	
V.				TERMIN	I	MIEJSCE	.
1. 10	wrzesień	2016r.	Świecie	(Sulnówko)	–		Ośrodek	Wypoczynkowy	DECZNO	(OW	Deczno)	–	biuro	i	baza	zawodów.	
2. Biuro	zawodów	czynne	10		września		od	godz.	6:30	–	18:00	-	OW	DECZNO	-	baza	zawodów.	
3. Start	godz.10:00	(MOTOCYKL		-		OW	DECZNO.	
4. Meta	OW	DECZNO.	
VI.				WARUNKI	UCZESTNICTWA	.
Ilość	uczestników	ograniczona	jest	do	300	pojazdów.	Z	uwagi	na	ograniczoną	ilość	miejsc	o	wpisaniu	na	listę	startową	
decydować	będzie	data	zaksięgowania	wpłaty	„opłaty	startowej”	na	wskazany	poniżej	rachunek	bankowy.
Uczestnikiem	VI	Kociewskiego	Rajdu	ENDURO		może	być	osoba,	która	spełni	następujące	warunki:	
1. Dokona	rejestracji	poprzez	pobranie	karty	zgłoszenia	ze	strony	internetowej	hSp://www.offroad-swiecie.pl/	i	prześle	
ją	poprzez	e-mail	na	adres	–	enduro@offroad-swiecie.pl	(rejestracja	możliwa	do	dnia	31.08.2016r.),	
2. Dokona	opłaty	startowej	w	wysokości	zgodnej	z	regulaminem.	Oryginał	dowodu	opłaty	startowej	należy	zachować	do	
wglądu	w	biurze	zawodów.	
Regulamin	VI	Kociewski	Rajd	Super	Enduro	 Strona	1
3. Jest		osobą	pełnoletnią	i	posiada	prawo	jazdy	uprawniające	do	kierowania	pojazdem,	na	którym	startuje	tj.	motocykl.	
4. Posiada	dowód	rejestracyjny	pojazdu,	na	którym	startuje	z	ważnym	przeglądem	technicznym	i	aktualnym	
ubezpieczeniem	OC	i	NW.
5. Nie	ma	przeciwwskazań	zdrowotnych	do	startu	w	zawodach	sportowych	rangi	SUPER	ENDURO.		
6. Zapoznała	się	i	zaakceptowała	niniejszy	regulamin.		
Regulamin	imprezy	jest	dostępny	na	stronie	internetowej	organizatora	hSp://www.offroad-swiecie.pl/	oraz	w	biurze	
zawodów.	
UWAGA.	
-	Pojazdy	bez	ważnego	przeglądu	technicznego	i	ubezpieczenia	OC	i	NW	-	NIE	MOGĄ	uczestniczyć	w	rajdzie.	
-	Warunkiem	otrzymania	„pakietu	startowego”	jest	przedstawienie	do	wglądu	dowodu	rejestracyjnego	pojazdu		oraz	
jego	ubezpieczenia.
-	Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	przeprowadzenia	wyrywkowej	kontroli	trzeźwości	zawodników	przed	startem	
jak	i	w	trakcie	trwania	zawodów.	
-	Organizator	może	odmówić	startu	uczestnikowi	w	przypadku	zaistnienia	niezgodności	z	jednym	z	ww		warunków.	
VII.				ZASADY	ROZGRYWANIA	VI	KOCIEWSKIEGO	RAJDU	SPPER		ENDURO.
1. Rajd		odbędzie	się	bez	względu	na	warunki	atmosferyczne.	
2. Start	odbywać	się	będzie	w	kolejności	zgodnej	z	listą	startową	z	podziałem	na	kategorie:	wiekowe		do	21	lat	klasa	
JUNIOR	;	powyżej	21	lat	klasa	OPEN..	
3. Na	trasie	rajdu		będą	zlokalizowane	punkty	kontrolne	przejazdu	(PKP)	oraz	odcinek	specjalny	(OS)	odcinek	z	pomiarem	
czasu.		Ominięcie	przejazdu	przez	PKP	i	OS	skutkuje	dyskwalifikacją	zawodnika	na	mecie.	
4. Szczegółowe	informacje	dotyczące	zasad	,	zabezpieczenia	i	dodatkowego	oznakowania	trasy	podane	będą	w	
komunikacie	startowym	przed	zawodami	(odprawa	zawodników).		
5. Obowiązuje	limit	czasowy	w	którym	zawodnik	pokona	określoną	ilość		okrążeń	trasy	-	powrót	na	metę	do	godziny	
15.00	.	Zawodnik,	który	nie	dojedzie	do	mety	w	określonym	limicie	czasowym		nie	zostanie	sklasyfikowany.	
6. Do	klasyfikacji	będzie	brany	pod	uwagę	najlepszy		czas	przejazdów	odcinka	pomiarowego	(OS)	oraz	zaliczenie	
określonej		ilość	okrążeń	i	zaliczenie	wszystkich	Punktów	Kontroli	Przejazdu	(PKP).	
7. Dojazd	do	Punktów	Kontroli	Przejazdu	(PKP)	i	Odcinka	Specjalnego	(OS)	będzie	się	odbywał	po	drogach	publicznych	na	
których	obowiązują	przepisy	ruchu	drogowego.			
8. Przed		i	po	zakończeniu	rajdu	wszystkie	Motocykle	zaparkowane	będą	na	parkingu	przy	O.W.	„Deczno”.
UWAGA	
Organizatorzy	zastrzegają	sobie	możliwość	wprowadzenia	dodatkowych,	ukrytych	PKP	na	trasie	przejazdu.	
VIII.				ZASADY	PORUSZANIA	SIĘ	PO	TRASIE	ZAWODÓW	ENDURO.	
1. Obowiązują	przepisy	ruchu	drogowego.	
Regulamin	VI	Kociewski	Rajd	Super	Enduro	 Strona	2
2. Uczestnicy	powinni	zachować	szczególną	uwagę/	ostrożność,	gdy	trasa	jest	trudna	technicznie	lub	zbliżają	się	do	
skrzyżowania.	
3. W	czasie	trwania	rajdu		zawodnik	poruszający	się	pojazdem	jadącym	wolniej	powinien	ustąpić	miejsca	pojazdowi	
poruszającemu	się	na	trasie		szybciej.	
4. Uczestnicy	muszą	liczyć	się	z	przerwaniem	jazdy	podczas	stromych	zjazdów,	podjazdów	i	innych	przeszkód.	
5. Każda	naprawa	pojazdu	powinna	być	przeprowadzona	w	obrębie	widoczności	trasy.	
6. Uczestnik	podczas	pokonywania	PKP,	OS	zobowiązany	jest	do	bezwzględnego	zatrzymania	się	w	celu	identyfikacji	i	
naniesienia	znacznika	na	karcie	przejazdu	przez	obsługę	techniczną.	
7. Zawodnicy	we	własnym	zakresie	zabezpieczają	dla	swoich	pojazdów	dodatkowe	ilości	paliwa	w	kanistrach	
spełniających	normy	bezpieczeństwa.	Kanistry	należy	dokładnie	oznakować	w	sposób	niezmywalny	imieniem	i	
nazwiskiem	zawodnika	oraz	numerem	startowym.	Osoby	zainteresowane	tankowaniem	zobowiązane	są	do	
dostarczenia	do	organizatorów	kanistrów	w	dniu	zawodów	przed	startem.	Po	zakończeniu	imprezy	kanistry	będą	do	
odbioru	w	bazie	rajdu.
8. Organizatorzy	zastrzegają	sobie	prawo	do	wykluczenia	z	rajdu	osób	pod	wpływem	alkoholu	i	środków	odurzających.	
9. Uczestnik	jest	zobowiązany	do	przestrzegania	regulaminu	oraz	poleceń	organizatorów.	
10. Zabrania	się	startującym	zawodnikom	przewożenia	innych	osób	–	pasażerów	na	pojazdach	startujących	w	rajdzie.	
11. Przypadki	nie	sportowego	zachowania	będą	karane	wykluczeniem	zawodnika	z	rajdu.	
12. Zabroniona	jest	jazda	poza	wytyczona	trasą	rajdu	pod	rygorem	dyskwalifikacji.	
13. Pomoc	osób	trzecich	dozwolona	jest	na	trasie	tylko	w	szczególnych	przypadkach	takich	jak:	ugrzęźnięcie,	rozruch	
silnika,	powrót	na	drogę	po	wypadnięciu	z	trasy	i	musi	być	przerwana	natychmiast	po	upływie	powodu	jej	stosowania.	
14. Trasa	rajdu	będzie	oznakowana	przez	organizatora	w	formie	znaków	graficznych	wskazanych	poniżej:	
Regulamin	VI	Kociewski	Rajd	Super	Enduro	 Strona	3
					PKP			OS	
IX.				RUCH	DROGOWY.
1. Rajd		będzie		się	odbywać	po	drogach	leśnych	i	asfaltowych	przy	nieograniczonym	ruchu	drogowym.	Wszyscy	
zawodnicy	powinni	poruszać	się	prawą	stroną	drogi	i	bezwzględnie	przestrzegać	przepisów	ruchu	drogowego.	
2. W	miejscach	szczególnie	niebezpiecznych	służby	Organizatora	ułatwią	włączenie	się	do	ruchu.	
3. Zawodnicy	muszą	zachować	szczególną	ostrożność	mając	na	uwadze	możliwość	wyjechania	innych	pojazdów	z	pól,	
dróg	leśnych	czy	pojedynczych	zabudowań.	
4. Organizator	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	ewentualne	kolizje	i	wypadki	na	trasie	rajdu.	
5. Zabrania	się	wjeżdżania	pojazdem	na	teren	Ośrodka	Wypoczynkowego	„Deczno”.
X.	OPŁATA	STARTOWA	.	
Opłata	startowa	wynosi	200	PLN
1. Opłatę	startową		należy	dokonywać	w	formie	przelewu	bankowego	lub	przekazu	pocztowego
na	konto	organizatora	:	92	8168	0007	0005	2807	2000	0001	Stowarzyszenie	„Obywatelska	Inicjatywa	
Offroadowa”.
Na	przelewie	niezbędny	jest	zapis:
Nazwa	Odbiorcy:	Stowarzyszenie	Obywatelska	Inicjatywa	Offroadowa,
ul.	Św.	Wincentego	3,	86-100	Świecie
Tytuł	wpłaty:	VI	Kociewski	Rajd	Super	Enduro	–	10.09.2015
Dane	wpłacającego	(np.	JAN	KOWALSKI,	nr.	rej.	pojazdu	np.	CSW	0001).	
2. Organizator	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	terminy	realizacji	przelewów	bankowych	i	pocztowych.	Przyjęci	będą	Ci	
uczestnicy	których	przelewy	są	zaksięgowane	na	koncie	Organizatora	do	dnia	31.08.2016r.	
3. Oryginał	dowodu	opłaty	startowej	należy	zachować	do	wglądu	w	Biurze	Zawodów.	
4. Organizator	nie	przewiduje		zwrotu	opłaty	startowej.	
XI.		ŚWIADCZENIA	DLA	UCZESTNIKÓW.	
Regulamin	VI	Kociewski	Rajd	Super	Enduro	 Strona	4
1. Opłata	startowa		dotyczy	uczestników	zawodów	VI	KOCIEWSKIEGO	RAJDU	SPPER	ENDURO	.	
2. Wszyscy	uczestnicy	VI	KOCIEWSKIEGO	RAJD	SUPER	ENDURO	otrzymują	przed	startem	tzw.	„pakiet	startowy”,	tj:	
• kamizelkę	z	numerem	startowym,	
• naklejkę	z	numerem	startowym	(do	zamocowania	chipa),	
• chip	do	pomiaru	czasu,	
• napój	(woda	mineralna),	
• upominek,	
ponadto	z	uczestnictwem	w	rajdzie	związane	jest:	
• prawo	udziału	w	rajdzie	oznakowaną	trasą,	
• zabezpieczenie	medyczne,	
• posiłek	regeneracyjny	po	zawodach,	
• nieodpłatny	dostęp	do	serwisu	fotograficznego,	
XII.		PROGRAM.	
W	dniu	zawodów	–	10.09.2016r.	
• -	06:00	–	06:30	Spotkanie	organizacyjne	obsługi	technicznej	rajdu	
• -	06:30	–	18:00	Otwarcie	Biura	Rajdu	–	parking	O.W.	„Deczno”	
• -	07:00	–	09:30	Odbiór	pakietów	startowych	i	odprawa	uczestników	rajdu	
• -	10:00	–10:30	Start	kat.	MOTOCYKL:	wyjazd	uczestników	na	trasę	rajdu	
• -	14:00	–	15:00	:	Meta:	powrót	uczestników	z	trasy	rajdu	
• -	15:00	–	16:00	Podliczanie	wyników	
• -	16:30	–	17:00	Oficjalne	ogłoszenie	wyników	i	wręczenie	nagród	
• -	18:00		Zakończenie	rajdu	
XIII.				KLASYFIKACJA.
Klasyfikacja	zawodników	zostanie	przeprowadzona	w	dwóch	kategoriach	wiekowych:	JUNIOR	do	21	lat	oraz	iOPEN	powyżej	
21	lat.	
Zwycięzcami	w	poszczególnych	kategoriach	zostaną	zawodnicy,	którzy:	
-		w	określonym	limicie	czasowym	zaliczą	okresloną	ilość	okrążeń	,	nie	pominą	żadnego	PKP	i	OS,	oraz	uzyskają	najlepszy			
				czas	z	odcinka	czasowego		OS.	
Organizator	zastrzega	sobie	możliwość	wprowadzenia	dodatkowych	kategorii	klasyfikacji	uczestników.	
XIV.				PROTESTY	.
1. Protesty	można	składać	w	formie	pisemnej	od	momentu	ogłoszenia	wyników	do	7	dni	po	rajdzie	do	Organizatora	(liczy	
się	data	wysłania	protestu).	
Regulamin	VI	Kociewski	Rajd	Super	Enduro	 Strona	5
2. Protesty	zostaną	rozpatrzone	w	ciągu	7	dni	od	zgłoszenia,	po	czym	mogą	zostać	wprowadzone	zmiany	do	oficjalnej	
klasyfikacji	końcowej	rajdu.	
3. Decyzja	Organizatora	jest	decyzją	ostateczną.	
XV.				OCHRONA	ŚRODOWISKA	NATURALNEGO	
1. Uczestnicy	powinni	szanować	środowisko	naturalne	i	jechać	tylko	po	wytyczonej	trasie.	
2. Uczestnicy	nie	mogą	zanieczyszczać	terenu	i	pozostawiać	śmieci	na	trasie	rajdu	i	OW	Deczno.	
3. W	przypadku	naruszania	aspektów	związanych	z	ochroną	środowiska	organizator	może	ukarać	uczestnika	karą	
dyskwalifikacji.	
XVI.				POSTANOWIENIA	KOŃCOWE.
1. Organizator	i	wszystkie	osoby	z	nim	współpracujące,	a	także	osoby	związane	z	przeprowadzeniem	i	organizacją
imprezy		nie	ponoszą	odpowiedzialności	względem	uczestników	za	szkody	osobowe,	rzeczowe	i	majątkowe,	które	
wystąpią	przed,	w	trakcie	lub	po	rajdzie.	
2. Udział	w	rajdzie		jest	dobrowolny	i	uczestnicy	VI	KOCIEWSKIEGO	RAJDU	SUPER	ENDURO	startują	na	własną	
odpowiedzialność	oraz	ponoszą	odpowiedzialność	cywilną	i	prawną	za	wszystkie	poczynione	przez	siebie		szkody	
materialne	i	zdrowotne.	
3. Uczestnicy	ponoszą	również	pełną	odpowiedzialność	za	przestrzeganie	zasad	bezpieczeństwa	i	ochrony	środowiska	
podczas	pokonywania	trasy	zawodów.	
4. W	czasie		całej	imprezy		obowiązuje	bezwzględny	zakaz	spożywania	alkoholu	i	środków	odurzających.	
5. Organizator	zapewnia	udział	w	imprezie	służby	medycznej.	
6. Za	skutki	naruszenia	przepisów	Kodeksu	Drogowego	i	innych	przepisów		prawa	uczestnik	odpowiada	osobiście.	
7. Zaplecze	higieniczno-sanitarne	dostępne	jest	na	terenie	O.W.	„Deczno”.	
8. Organizatorzy	oraz	osoby	odpowiedzialne	za	wsparcie	techniczne	będą	wyposażeni	w	pomarańczowe	kamizelki	
odblaskowe	z	odpowiednim	opisem.	
9. Każda	z	osób	z	obsługi	rajdu	będzie	posiadała	telefon	potrzebny	do	wezwania	służb	ratowniczych,	medycznych	lub	
pożarniczych.	
10. Każdy	z	uczestników	rajdu	jest	zobowiązany	do	założenia	na	czas	trwania	przejazdu	kamizelki	odblaskowej	z	numerem	
startowym	na	plecach	w	celu	szybkiej	i	bezproblemowej	identyfikacji.	Pod	groźba	dyskwalifikacji	zabrania	się	
zasłaniania	numerów	startowych.	
11. Warunkiem	uczestnictwa	jest	zapoznanie	się	z	niniejszym	regulaminem,	co	zostanie	potwierdzone	podpisem	na	karcie	
zgłoszeniowej.	
12. Załącznikiem	do	niniejszego	regulaminu	jest	KARTA	ZGŁOSZENIA.	
13. Do	dnia	10.09.2016	włącznie	Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	regulaminu	bez	podania	przyczyny.	
Organizator	
Zarząd	Obywatelskiej	Inicjatywy	Offroadowej	
Regulamin	VI	Kociewski	Rajd	Super	Enduro	 Strona	6
																		(Świecie	15.07.2016)
Regulamin	VI	Kociewski	Rajd	Super	Enduro	 Strona	7