Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Bibice

REGULAMIN BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „Tropem Wilczym” 26 LUTY 2017 BIBICE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych„ Tropem Wilczym”, zwany dalej „Biegiem”, jest niekomercyjną imprezą sportową o charakterze nie masowym przeznaczoną dla amatorów. Bieg odbywał się będzie na dwóch dystansach stosownie do preferowanego przez uczestników poziomu trudności.
2. Organizatorem Biegu „Tropem Wilczym” w Bibicach jest Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja. Patronat nad biegiem sprawuje Wójt Gminy Zielonki
3. Impreza sportowa wchodzi w skład ogólnopolskiego projektu biegowo – edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, którego organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja.
4. Cele Biegu:
a) oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP;
b) popularyzacja wiedzy i przybliżenie historii na temat polskich Bohaterów walczących za Ojczyznę w okresie Polski powojennej;
c) promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców,
d) integracja lokalnej społeczności.
5. Termin i miejsce Biegu
a) Bieg odbędzie się 26 lutego 2017 r. w Bibicach , gmina Zielonki, woj. małopolskie
b) Odbiór Pakietów Startowych oraz weryfikacja Uczestników odbędzie się w dniu 26 lutego 2017 r. w Bibicach ul Sportowa 2 w budynku klubowym KS Bibiczanka w godzinach 10:30-11:45. W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zawierający dane przekazane przy rejestracji. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenie o udzieleniu zgody na udział w Biegu
6. Długość trasy Biegu
a) 1963 metry, 
b) 5000 metrów.
7. Szczegółowy program zawodów w dniu 26 lutego 2017 r.:
- 10:30-11:45 Wydawanie pakietów startowych
- 12:00 Start Biegu na dystansie 1963 m (Bibice ul. Sportowa )
- 12:15 Start Biegu na dystansie 5000 m (Bibice ul. Sportowa )
8. Świadczenia na rzecz uczestników
a) Każdy Uczestnik Biegu otrzymuje Pakiet Startowy, w skład którego wchodzą:
- numer startowy;
- pamiątkowa koszulka.
- materiały informacyjne
b) Pakiety startowe należy odbierać osobiście lub przez upoważnioną do tego pisemnie inną osobę. Uczestnik nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu nieodebrania pakietu startowego.
c) Każdy Uczestnik, który ukończy Bieg otrzyma pamiątkowy medal 
d) Numer startowy należy umieścić na przedniej stronie koszulki w widocznym miejscu, umożliwiającym identyfikację Uczestnika. Uczestnicy, którzy nie dopełnią tego obowiązku nie będą sklasyfikowani.
e) Szatnie, i WC zlokalizowane będą na mecie Biegu na terenie KS Bibiczanka ul Sportowa 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione lub zagubione przez uczestnika Biegu
9. Zgłoszenia do udziału
a) Zgłoszenie udziału będzie odbywać się przez stronę internetową Biegu tj WWW.tropemwilczymbibice.pl . W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie zgody na udział, podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów 
c) Przy zgłoszeniu każdy potencjalny uczestnik Biegu jest zobowiązany do podania : imienia i nazwiska, adresu zameldowania, numeru PESEL – dane do ubezpieczenia,
d) warunkiem wpisania uczestnika Biegu na listę startową jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 30 zł na konto Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji prowadzone w Deutsche Bank o/Zielonki o numerze: 73 1910 1048 2116 4400 4026 0041
e) W związku z ograniczoną ilością uczestników Biegu do 100 osób , decyduje kolejność zgłoszeń , Organizator zapewnia sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do udziału w Biegu z powodu wyczerpania limitu uczestników
f) Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne
g) Opłata startowa wpłacona przez potencjalnego uczestnika Biegu nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu 
10. Inne postanowienia
a) Wypełnienie formularza rejestracyjnego Biegu jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem ze strony Uczestnika do jego przestrzegania. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
b) Zapisując się na Bieg Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie, na stronie internetowej WWW.tropemwilczymbibice.pl lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji. 
c) Organizator zapewnia obecność obsługi medycznej na czas trwania Biegu 
d) Organizator zapewnia uczestnikowi ubezpieczenie NNW , nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
4) Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu.
5) Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
6) Ze względu na fakt iż bieg odbywa się po drogach publicznych , uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych.
7) Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
II. TRASA BIEGU , LIMIT CZASOWY, KLASYFIKACJA 
1. Trasa Biegu dostępna będzie na stronie internetowej WWW.tropemwilczymbibice.pl jak również będzie wyłożona do wglądu na starcie Biegu ul. Sportowa 2 w Bibicach 
2. Trasa Biegu przebiegać będzie ulicami: Lipową , Dworską , Wrzosową , Leszczynową , drogami o nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy Biegu.
3. Limit czasu na pokonanie trasy biegu wynosi 60 minut. Uczestnicy, którzy w tym czasie nie dotrą do mety będą zobowiązani do zejścia z trasy.
4. Trzy pierwsze osoby, które ukończą Bieg otrzymają drobne upominki .
5. Organizator umieści klasyfikację uczestników na stronie internetowej w ciągu 48 godzin od zakończenia Biegu
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
2. Kontakt z Organizatorem można nawiązać za pośrednictwem stronyWWW.tropemwilczymbibice.pl lub telefonicznie na numer: 12 665-10-87 wew. 22 
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.