Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin III Ostrołęcki Bieg Papieski pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

  
III Ostrołęcki Bieg Papieski 
pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki
Regulamin Organizacyjny (Projekt)
Organizator: 
Uczniowski Klub Sportowy „CLAN” Ostrołęka, ul. Traugutta 2, 07-410 Ostrołęka,             przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida, http://uks-clan.cba.pl/ ,
email: clan.lekkoatletyka@gmail.com, tel.: (29) 764-47-13, tel. kom: 506 799 655,         602 711 305,  502 038 597.
Współorganizacja i współpraca:
Miasto Ostrołęka
Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce 
II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce
Pracownia Projektowa Dróg i Mostów w Ostrołęce – Maciej Giers
NSZZ „Solidarność” POiW, Oddział w Ostrołęce
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce 
C.H.U. „Galeria Bursztynowa” w Ostrołęce
Stowarzyszenie UNIKAT - Grupa Radosna Twórczość.
Bank Zachodni WBK, Oddział 1 Ostrołęka
MELVIT S.A. Kruki
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Termin: 09.04.2017 r. 
Miejsce: Ostrołęka
Biuro zawodów od godziny 10.00 w namiocie na placu przy Kościele pw. Nawiedzenia NMP    w Ostrołęce 
Start i Meta przy pomniku Papieża Jana Pawła II przy Kościele pw. Nawiedzenia NMP           w Ostrołęce
Cele imprezy:
•	oddanie hołdu wielkiemu Polakowi, Św. Janowi Pawłowi II, Patronowi miasta Ostrołęki – trzecia rocznica kanonizacji (27.04), 12. rocznica śmierci (02.04),
•	popularyzacja najprostszej formy ruchu – biegu - oraz promocja zdrowego stylu życia,
•	integracja międzypokoleniowa,
Plan trasy: (poglądowa mapka trasy biegu na stronie klubu http://uks-clan.cba.pl/ 
Dystans – 3000 m (powierzchnia asfaltowa oraz zróżnicowana konfiguracja)
1.	Start przy pomniku Papieża Jana Pawła II przy Kościele pw. Nawiedzenia NMP
2.	ul. Szwedzka 
3.	wzdłuż ul. Spacerowej
4.	ul. Staromostowa
5.	Plac Gen. Józefa Bema
6.	ul. Bartosza Głowackiego
7.	ul. Wiktora Gomulickiego
8.	ul. Stanisława Staszica
9.	ul. Gen. Ludwika Bogusławskiego
10.	ul. Mikołaja Kopernika
11.	ul. Prądzyńskiego przy Skwerze im. L. Kaczyńskiego
12.	ul. Mikołaja Kopernika
13.	ul . Bartosza Głowackiego
14.	Plac Gen. Józefa Bema
15.	ul. Staromostowa
16.	wzdłuż ul. Spacerowej
17.	ul. Szwedzka
18.	Meta przy pomniku Papieża Jana Pawła II przy Kościele Farnym 
Udział w biegu jest nieodpłatny.
Limit miejsc:
200 (decyduje kolejność zgłoszeń) 
Klasyfikacja i nagrody:                                                               Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
K12 do 12 lat (rocznik 2005 i młodsze)   M12 do 12 lat (rocznik 2005 i młodsze)
K17  13-17 lat   (2004-2000)          M17  13-17 lat   (2004-2000)      
K25  18-25 lat   (1999-1992)          M25  18-25 lat   (1999-1992)          
K40  26-40 lat   (1991-1977)          M40  26-40 lat   (1991-1977)      
K41+            (1976 i starsi)         M41+            (1976 i starsi)       

Puchary i medale w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, wyróżnienia w kategoriach wiekowych, najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu, oraz rozdane nagrody – niespodzianki wśród wszystkich uczestników biegu. 

Uczestnictwo:  
Do zawodów dopuszczeni są zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie               i ubezpieczenie NNW lub oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, a w przypadku osób nieletnich poniżej 18 roku życia oświadczenie o odpowiedzialności za osobę nieletnią. 
Zawodnicy poniżej 12 roku życia dopuszczeni będą do zawodów tylko w towarzystwie osoby dorosłej odpowiedzialnej za niego. Przy zgłaszaniu zawodnika poniżej 12 roku życia podajemy w zgłoszeniu również wszystkie dane osoby odpowiedzialnej za niego podczas biegu.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do odebrania numeru w biurze zawodów za okazaniem dokumentu tożsamości i złożenia stosownego oświadczenia w dniu zawodów.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym          i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami.
 Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu. 
Przekazanie organizatorowi kartki zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się na udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.  
Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać dokument tożsamości.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku dla potrzeb klasyfikacji i promocji.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 
Zgłoszenia i termin zgłoszeń: 
Elektroniczne zapisy na adres https://elektronicznezapisy.pl/, do czwartku 6 kwietnia do godziny 15 lub do wyczerpania limitu miejsc. Więcej informacji na stronie klubu UKS CLAN http://uks-clan.cba.pl/ i pod numerem telefonu: 506 799 655, 602 711 305, 502 038 597
							
Wzory karty zgłoszeń, oświadczenia i zgody rodziców/prawnych opiekunów (zamieszczone poniżej), listy zgłoszeń oraz wyniki końcowe dostępne będą na stronie http://uks-clan.cba.pl/ w zakładce DOKUMENTY.
W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, datę urodzenia (dź-m-r), adres-miejscowość, płeć, klub/szkołę, tel/e-mail.

Program minutowy:
10.00 - 14.00 Otwarcie biura zawodów (namiot na placu przy Kościele Farnym od strony parkingu – weryfikacja zawodników, odbiór numerów startowych)
13.00 – Msza święta
14.00 - 1430 - Rozgrzewka
14.30 - Oficjalne otwarcie 
14. 40 - Powitanie zawodników na linii startu, 
14.45 - Start III Ostrołęckiego Biegu Papieskiego
15.15 – Zakończenie biegu
ok. 15.30 - Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, medali i nagród
15.45 - Zakończenie imprezy
Postanowienia końcowe:
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
Obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane na zewnętrznej wierzchniej warstwie ubrania na wysokości klatki piersiowej,
Zawodnik w trakcie biegu może podjąć decyzję o przerwaniu biegu (z przyczyn 
niezależnych lub z wyboru), wówczas ma obowiązek poinformować sędziego głównego lub obsługę biegu na trasie.

Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
Uczestnicy biegu ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Organizator zapewnia orientacyjny czas biegu.
Na czas biegu organizator zapewnia opiekę medyczną i techniczną.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
…………………………………………………………………                  ………………………, dnia……………………      Imię i nazwisko zawodnika poniżej 18 roku życia)                                                     ……………………………………………………………… .                                                                 (adres zamieszkania)
Wyrażam zgodę na udział
mojej córki/syna…………………………………………………………………………………………………                       w zawodach ……………………………………………………………………………………………………………………………………..,                   (nazwa zawodów)                                                                                       które odbędą się dnia ………………………………………..
oraz biorę pełną odpowiedzialność za jej stan zdrowia oraz wszelkie szkody, straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w związku z w/w zawodami .  
              Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojej córki/ syna 
Data…………………………                           ………….…………………………………………………………             Podpis czytelny rodzica/prawnego opiekunaOświadczenie zawodnika 
…………………………………………………………………………..                  …………………, dnia……………                                                    (Imię i nazwisko zawodnika powyżej 18 roku życia)                                                     ………………………………………………………………                                                                 (adres zamieszkania)                  
Oświadczam, że jestem w pełni zdrowa/y i przygotowana/y do zawodów, 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                       (nazwa zawodów)
  które odbędą się dnia …………………………………………..
Biorę pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia oraz wszelkie szkody, straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w związku z w/w zawodami .  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku 
Data…………………………                           ………….…………………………………………………………                      Podpis czytelny zawodnika