Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Zapisy na zawody Decathlon Run 6 - KIDS RUN

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora. Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest: Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-290) przy ul. Geodezyjnej 76. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, rozliczenia, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie danych, o którym mowa powyżej, obejmuje również publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości oraz nazwy klubu uczestnika biegu na stronie internetowej, na której prowadzone są zapisy. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda uczestnika zawodów na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wskazanych celach (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO)).
Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe klientów przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Uczestnik w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie swoich danych osobowych przez uczestników biegu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do relacjonowania przebiegu biegu oraz późniejszego wykorzystywania w celach promocyjnych oraz informacyjnych, zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających przebieg biegu, co uczestnik przyjmuje do wiadomości.
Podaj nazwę swojej drużyny. Jeżeli wpiszesz nazwę drużyny, która już istnieje, zostaniesz dopisany do składu tej drużyny.