Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Plogging - EKOspołeczni w gminie Zielonki

Regulamin PLOGGINGU-EKOspołeczni w Gminie Zielonki

I. CELE I ZAŁOŻENIA 
1. Promocja idei aktywności społecznej w zakresie działań wspólnotowych.
2. Upowszechnianie ploggingu jako aktywności fizycznej z kategorii ekosportu stanowiącej odmianę joggingu, która zakłada nie tylko trening, ale także dbanie o środowisko (połączenie słowa „plocka” (zbierać) + angielskiego „joggingu” = plogging).
3. Współdziałania dla poprawy stanu otaczającego środowiska, poprzez oczyszczenie z odpadów poboczy tras, dróg, ścieżek, by przygotować je do kolejnego sezonu sportowego i rekreacyjnego.
4. Integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy oraz mieszkańców rdzennych z nowoprzybyłymi.
II. ORGANIZATORZY 
Głównym organizatorem Ploggingu -EKOspołeczni w Gminie Zielonki ( zwanego dalej:Plogginiem) jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki jako realizator - na podstawie programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2019, ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - zadania pn. "Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o byciu eko, ale baliście się zapytać".
III. TERMIN I MIEJSCE 	
1. Plogging odbędzie się 16 listopada 2019 r. (sobota) na terenie sołectw: Bibice, Garlica Murowana, Wola Zachariaszowska, Węgrzce i Zielonki.
2. Start i wydanie rękawic, worków z naklejkami, chwytaków oraz mapek z miejscami odbioru odpadów: godz. 11.00 w sołectwie: 
a) Bibice, w pobliżu Domu Ludowego- Kulturoteki, Rynek 2;
b) Garlica Murowana, na placu zabaw;
c) Wola Zachariaszowska; przed budynkiem wielofunkcyjnym przy ul. Floriana;
d) Węgrzce, na placu przed budynkiem OSP przy ul. A3; 
e) Zielonki, na parkingu przy Urzędzie Gminy oraz na Marszowcu przy skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Szeregową.
3. Meta - miejsce spoczynkowe na trasie rowerowej przy Twierdzy na Marszowcu ok. godz. 14.00.
4. Miejsca odbioru odpadów będą podane uczestnikom w dniu imprezy w miejscach startu i opublikowane na stronie internetowej www.ekospoleczni.zielonki.pl, https://srgz.zielonki.pl oraz na www.facebook..... 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Ploggingu brać mogą udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy, a osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych. Wskazane jest uczestnictwo parami lub w 3-4 osobowych grupach/drużynach. 
2. Udział w Ploggingu jest nieodpłatny. 
3. Zgłoszenia do udziału w Ploggingu odbywać się będą poprzez stronę internetową www.ekospoleczni.zielonki.pl do 14 listopada 2019 r. godz. 24.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.
4. Zgłoszenie udziału będzie również możliwe 16 listopada 2019 r. (sobota) w miejscach startu wymienionych w pkt III.2. w przypadku wolnych miejsc.
5. Limit uczestników Ploggingu wynosi 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu oraz wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
6. Warunkiem udziału będzie dostarczenie do miejsc startu własnoręcznie podpisanych, a przypadku niepełnoletnich - podpisanych przez opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika:
a) zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z potwierdzeniem zapoznania się z informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych;
b) oświadczenia o wykorzystaniu wizerunku, przesyłaniu informacji promocyjnych związanych z realizacją Ploggingu i zadania, o jakim mowa w pkt. II. niniejszego Regulaminu; 
c) oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ploggingu.
7. Dopuszcza się podpisanie dokumentów wymienionych w pkt 6. w miejscu startu.
8. Uczestnik Ploggingu dokonuje wyboru miejsca startu. 
9. Organizator zapewnia uczestnikom: rękawice, worki wraz naklejkami do ich oznakowania numerem startowym uczestnika, chwytaki, mapki i ciepły posiłek oraz ekoupominek.
10. Uczestnicy (przynajmniej jedna osoba w parze/grupie) winna posiadać telefon komórkowy zdatny do robienia zdjęć lub aparat fotograficzny.
11. Wszyscy uczestnicy Ploggingu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora oraz stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
12. Wszystkie osoby uczestniczące w Ploggingu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad ruchu drogowego i wskazań Organizatora. 
13. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
14. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
V. NAGRODY I ZASADY KONKURSOWE
1. Odpady zbiera się do worków. Odpady ponadwymiarowe pozostawia się na miejscu ich znalezienia, fotografując i oznaczając miejsce położenia na otrzymanej mapie. 
2. Worki pełne odpadów, oznaczone naklejką z numerem startowym uczestników pozostawia się w wyznaczonych na trasie miejscach.
3. Wszyscy uczestnicy Ploggingu, którzy ukończą Plogging i stawią się na mecie, otrzymają słodki ekomedal, ekopoczęstunek i ekoupominek.
4. W trakcie Ploggingu odbywać się będzie konkurs na "najciekawszy śmieć".
a) Do konkursu uczestnik Ploggingu może wytypować śmieć znaleziony WYŁĄCZNIE na trasie Ploggingu, który należy:
dostarczyć na metę ploggingu do godz. 13.30 lub
w przypadku znacznych gabarytów śmiecia lub jego ciężaru - przedstawić jego fotografię na mecie wraz z oznaczonym miejscem jego położenia na trasie naniesionym na otrzymanej na starcie mapce. 
5. Na zakończenie Ploggingu uczestnicy konkursu na "najciekawszy śmieć" otrzymają okolicznościowe dyplomy, a zwycięzcy - najaktywniejsi zbieracze oraz laureaci konkursu na "najciekawszy śmieć” - ekonagrody rzeczowe.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszystkich uczestników Ploggingu obowiązuje niniejszy Regulamin. 
2. Organizator w dniu Ploggingu może przeprowadzać z uczestnikami wywiady, robić im zdjęcia i filmować na potrzeby promocyjne wydarzenia oraz realizowanego zadania, o jakim mowa w pkt. II. niniejszego Regulaminu i wykorzystać je na stronie Organizatora www.srgz.zielonki.pl i stronie internetowej zadania www.ekospoleczni.zielonki.pl 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Ploggingu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocji imprezy oraz realizowanego zadania, o jakim mowa w pkt. II. niniejszego Regulaminu i jego rozliczenia z finansującym to zadanie, tj. Narodowym Instytutem Wolności i Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, a Uczestnik Ploggingu wyraża zgodę na to poprzez podpisanie odpowiedniego Oświadczenia, o jakim mowa w pkt.IV.6.
4. Uczestnik poprzez podpisanie odpowiedniego Oświadczenia, o jakim mowa w pkt.IV.6., wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby organizacji, realizacji i promocji Ploggingu, a także w celu przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach organizowanych w ramach zadania, o jakim mowa w pkt II. niniejszego Regulaminu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy. Nie ponosi także odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Ploggingu. Uczestnicy startują w Ploggingu na własną odpowiedzialność. Przez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia od Organizatora roszczeń w razie wystąpienia szkody w związku z uczestnictwem w Ploggingu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn oraz zmiany miejsc startu. Plogging odbędzie się bez względu na pogodę.
7. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku konieczności jego dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych.