Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Zapisy na zawody Bieg Po Dobrą Energię – Malutkie Run&Bike

Oświadczam, iż na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zostałem/-am poinformowany/-a, iż:
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest
Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko, z którym możesz się
skontaktować pod e-mailem kolarskobiegowy@gmail.com; pod numerem
telefonu 501 659 683 ; lub pisemnie na adres ul. Starowiejska 9/8
Radomsko 97-500
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda
osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
3. Ponieważ podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona
przeze mnie zgoda, może ona zostać cofnięta w dowolnym czasie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może
zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu
zgody na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
4. Podane dane osobowe będą wykorzystywane do następujących celów
przeprowadzenia Wydarzenia, w tym dokonania rejestracji uczestnictwa
w imprezie, opłacenia opłaty startowej, przypisania do odpowiedniej
kategorii wiekowej, umieszczenia i prezentacji na liście startowej,
dokonania weryfikacji uczestnictwa w Biurze Zawodów, prezentacji
uczestnika w stosunku do nieograniczonej liczby osób przez komentatora
w trakcie biegu, ogłoszenia wyników poprzez spikera na mecie biegu a
także na stronie internetowej Organizatora lub podmiotu wybranego przez
Organizatora, odbioru nagród, oraz istotnych informacji dotyczących
organizacji i przeprowadzenia imprezy a także dla potrzeb
informacyjnych, statystycznych i archiwalnych.

5. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Organizatorowi będą
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych
(firmy współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora)
na podstawie stosownych umów powierzenia.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
7. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych
osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych
z archiwizacją dokumentów.
8. Przysługują mi następujące uprawnienia, które mogę realizować
względem Administratora Danych Osobowych: prawo żądania dostępu do
danych osobowych dotyczących mojej osoby (art. 15 RODO); prawo żądania
sprostowania danych osobowych dotyczących mojej osoby (art. 16 RODO);
prawo żądania usunięcia danych osobowych dotyczących mojej osoby (art. 17
RODO); prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
dotyczących mojej osoby (art. 18 o RODO); prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących mojej osoby (art. 21
RODO); prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczących mojej osoby
(art. 20 RODO); prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych, dla celów Wydarzenia jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu. Nie podanie danych
spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu.

Zapisując się uczestnik wyraża zgode:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w celu przeprowadzenia
Wydarzenia przez Organizatora, w tym: dokonania rejestracji uczestnictwa w imprezie, przypisania do odpowiedniej kategorii,
umieszczenia i prezentacji na liście startowej, dokonania weryfikacji uczestnictwa w Biurze Zawodów, prezentacji uczestnika  w
stosunku do nieograniczonej liczby osób przez komentatora  w trakcie biegu, ogłoszenia wyników poprzez spikera na mecie biegu
a także na stronie internetowej Organizatora lub podmiotu wybranego przez Organizatora, odbioru nagród, a także dla potrzeb
informacyjnych, statystycznych i archiwalnych.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku/wizerunku osoby, której pozostaje Rodzicem lub Opiekunem Prawnym przez Organizatora lub sponsorów i partnerów
Wydarzenia obejmujące obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć lub filmów przedstawiających moją osobę/osobę,
której pozostaje Rodzicem lub Opiekunem Prawnym do celów promocyjnych i informacyjnych Wydarzenia we wszelkich
mediach, w tym elektronicznych i drukowanych, a także w telewizji, Internecie, na stronie Organizatora lub innego podmiotu
wybranego przez Organizatora i w mediach społecznościowych.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminami i warunkami Wydarzenia (w szczególności przyjmuję do
wiadomości iż Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
Wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
przed, w trakcie lub po Wydarzeniu, a Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność; Przyjmuję do wiadomości, że w razie
wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora), akceptuję je w pełni warunki i zobowiązuje się do ich
przestrzegania, oraz tym samym zgłaszam uczestnictwo w Wydarzeniu. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów ruchu
drogowego i poleceń służb porządkowo-informacyjnych. Przez podpisanie niniejszej deklaracji zrzekam się prawa dochodzenia
roszczeń od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z Wydarzeniem.
Podaj nazwę swojej drużyny. Jeżeli wpiszesz nazwę drużyny, która już istnieje, zostaniesz dopisany do składu tej drużyny.
Po zapisaniu się dokonaj płatności!
PrzedCena starszychCena młodszych
2021-06-2050 zł10 zł
Opłata dla młodszych obowiązuje dla wieku 15 lat i młodszego.
Wpisz dane które podałeś przy rejestracji: (Zwróć uwagę czy zapisując się podałeś imię i nazwisko w dobrej kolejności. Jeśli nie, musisz wpisać tutaj odwrotnie - w imię nazwisko, w nazwisko imię)

Posiadasz kod rabatowy?