Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Zapisy na zawody Bieg Siódmaka VII Edycja

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w związku ze zgłoszeniem udziału w zawodach, jest 25 Bkpow - 7 Bkpow z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 72 Tomaszów Maz. 97 − 200. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), potrzeba kontaktu w sprawie Pani/Pana zgłoszenia i udziału w Bieg Siódmaka VII Edycja (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) lub prawnie uzasadniony interes "Bieg Siódmaka VII Edycja" (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zarejestrowania Pani/Pana uczestnictwa i do startu w Zawodach. Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom współpracującym przy organizacji Zawodów, a jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, także sponsorom i partnerom. Aktualna lista Sponsorów i Partnerów znajduje się pod adresem . Lista będzie podlegać bieżącej aktualizacji, co Pani/Pan przyjmuje do wiadomości wyrażając zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z wykreśleniem Pani/Pana z listy uczestników Zawodów i brakiem możliwości startu w Zawodach.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem 25bkpow.kancelaria@ron.mil.pl.
Podaj nazwę swojej drużyny. Jeżeli wpiszesz nazwę drużyny, która już istnieje, zostaniesz dopisany do składu tej drużyny.
Drużynowa, pododdziałów 25BKPow zaliczana do współzawodnictwa sportowego na szczeblu 25BKPow. Do współzawodnictwa sportowego na
szczeblu 25BKPOW liczonych będzie pięciu żołnierzy w tym obowiązkowo jedna kobieta – żołnierz, bez podziału na kategorie wiekowe. Jednostki Wojskowej 25 BKPOw zgłaszają reprezentacje na liście startowej do Szefa Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu 25BKPow oraz do wiadomości instruktora WF – 7bkpow,
Klasyfikacja drużynowa o Puchar DOWÓDCY 7 bkpow w ramach współzawodnictwa pomiędzy zgłoszonymi drużynami reprezentującymi jedną i tą samą jednostkę wojskową.
Drużynowa o Puchar DOWÓDCY 7 bkpow, do której liczone będą drużyny/reprezentacje poszczególnych jednostek wojskowych.
skład drużyny - pięciu żołnierzy w tym obowiązkowo jedna kobieta – żołnierz, (reprezentacje JW. nie spełniające powyższego kryterium nie zostaną
sklasyfikowane w rywalizacji o Puchar DOWÓDCY 7 bkpow). Reprezentacje poszczególnych JW zgłaszamy na liście startowej przez instruktora
WF/Kierownika zespołu do instruktora WF – 7bkpow (kpt. Wojciech KUBICA). Wzór zgłoszenia załączony do niniejszego regulaminu. Sposób zgłoszenia drużyny z danej jednostki wojskowej, nie zwalania poszczególnych jej zawodników z obowiązku zarejestrowania się na stronie internetowe, co jest warunkiem niezbędnym do udziału w biegu.