Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Bieg przełajowy ŁÓDZKIE BIEGA - SPAŁA

Regulamin Biegu przełajowego pod nazwą: Biegnij w Łódzkie
1.  Organizator: Urząd Marszałkowski woj. łódzkiego, Akademia Sport i Zdrowie
2.  Cel Imprezy: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród mieszkańców woj. łódzkiego, promocja regionu łódzkiego.
3.  Miejsce imprezy:
 
13 października 2021 r. -sobota-SPAŁA- CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
-biuro – COS Spała-wejście od strony basenu

Biuro czynne od godziny 9.30 do 10.45
Start biegu – godzina 11.00
Dystans -ok. 5,5km 
Limit uczestników – 100 osób 
 
 UWAGA!!! Osoby biegnące z dwoma numerami startowymi będą bezwzględnie dyskwalifikowane. 

4.Klasyfikacja i pomiar czasu
4.1 W biegu organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu.
4.2 W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN mężczyzn i kobiet.
4.3 Nie będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych
5. Warunki uczestnictwa
5.1. Uczestnikiem  Biegu , może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia.
5.2. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście zgłosić się do biegu i podporządkować się regulaminowi.
5.3. Zgłoszenia będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną na stronie: www.protimer.pl 

- W dniu zawodów w biurze zawodów – w godzinach 9:30-10.45 będą wydawane tylko numery startowe –nie będzie można zapisywać się.
Zawodnicy odbierający numery startowe muszą, to robić w maseczkach. Organizator zapewni płyn do dezynfekcji rąk.
Ze względu na stan pandemii nie będzie można korzystać z natrysków. Nie będzie też depozytu. Dostępne będą tylko toalety.
5.4. W biegu jest określony limit uczestników 100 osób ( łącznie kobiet i mężczyzn)
Start zawodników będzie wspólny –na starcie musi być zachowany dystans między zawodnikami
6. Nagrody:
6.1. Każdy zawodnik w biegu otrzymuje, pamiątkowy medal. 
6.2. Zawodnicy startujący w Biegu za miejsca 1-3 w kategorii OPEN K i M otrzymują puchary.
7. Opłaty
7.1. Organizator nie pobiera wpisowego
8.  Postanowienia-końcowe
8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
8.2. Udział w biegu oznacza akceptację regulaminu.
8.3. Organizator Biegu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.
8.4 Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną podczas zawodów.
8.5 Organizator dysponuje ubezpieczeniem OC, ale nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego i ubezpieczeniem NW.
8.6 Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8.7 Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
8.8 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu oraz na wykorzystanie wizerunku w celu promocji i upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych oraz w celu otrzymywania newslettera z informacjami marketingowymi, dotyczącymi kolejnych edycji biegu organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie Łódź ul.11-go listopada 19/41, 91-370.
 
Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w rejestracji on-line spod adresu, którego zgoda dotyczy.
1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi przy ul. 11-go listopada 19/41, 91-370 Łódź.
2. Państwa dane osobowe niezbędne są do:
a. świadczeń usług drogą elektroniczną:
b. wykonania umowy – czyli Państwa udziału w biegu:
uczestnictwa na które zgłaszacie się Państwo przez stronę www.protimer.pl
c. publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
d. dostarczania usług płatniczych
e. przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) przez stronę www.protimer.pl
f. obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie
g. celów podatkowych i rachunkowych
h. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
i. obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie
j. przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.
4. Państwa dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.protimer.pl oraz udziału w biegu na który zapiszecie się Państwa za pośrednictwem strony www.protimer.pl. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Państwa danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.
5. Państwa dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
6. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
7. Ewentualne skargi możecie Państwo wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.