Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Łowicz

Regulamin biegu „Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
6 marca 2022 r., Łowicz

I. ORGANIZATOR 
Organizatorem X edycji projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest Fundacja Wolność i Demokracja. 
W Łowiczu organizacją projektu zajmuje się Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
1.	Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. – tzw. Żołnierzom Wyklętym. 
2.	Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.
3.	Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania. 
III. TERMIN I MIEJSCE 
1.	Bieg odbędzie się 06.03.2022 w Łowiczu (start i meta ul. Starorzecze) Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych 
2.	Bieg odbędzie się po na dwóch dystansach - Bieg Honorowy na 1963 m i bieg na dystansie 5 km. Długość trasy Biegu Honorowego na 1963 m – dystans symboliczny upamiętniający rok w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak – ps. Lalek. 
IV. PROGRAM BIEGU 
- Godz. 9:30 - otwarcie Biura Zawodów przy ul. Starorzecze
- Godz. 9:30 - 10:45 – weryfikacja uczestników oraz wydawanie pakietów startowych. 
- Godz. 11:00 – start biegu Honorowego na 1963 m 
- Godz. 11:30 – start biegu na dystansie 5 km
V. ZGŁOSZENIA DO BIEGU/ZAPISY 
1.	W Biegu Honorowym na 1963 m mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych. 
2.	W biegu dystansie 5 km prawo startu mają osoby, które w dniu biegu ukończyły 16 lat.      
3.	W przypadku osób niepełnoletnich, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział         w zawodach podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział    w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć podczas zapisów do biegu.
4.	Organizator ustala limit uczestników: dla Biegu Honorowego na 1963 m - 150 numerów startowych a dla biegu na dystansie 5 km - 100 numerów startowych. 
5.	Warunkiem rejestracji do Biegu Honorowego na 1963 m oraz biegu na dystansie 5 km jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego. Podpisanie przesłanych przez uczestników formularzy odbywać się będzie w dniu biegu w Biurze Zawodów, przed odebraniem pakietów startowych. 
6.	Rejestracji do Biegu Honorowego na 1963 m oraz biegu na dystansie 5 km należy dokonać drogą elektroniczną, na stronie https://www.powiat.lowicz.pl/, a stosowne oświadczenie podpisać w dniu imprezy w biurze zawodów. 
7.	Formularz Rejestracyjny z oświadczeniem – w załączniku 
8.	Procedura przekazania Formularza Rejestracyjnego: 
– przesłanie na adres mailowy Organizatora: tropemwilczym.lowicz@gmail.com
– dostarczenie osobiście w dni robocze w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17 w godzinach 8.00-16.00.
9.	Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 
10.	Zapisy prowadzone będą w dniach 07.02.2022 do 04.03.2022 lub do wyczerpania limitu 200 zgłoszonych uczestników.
11.	W przypadku wyczerpania limitu uczestników Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji. Informacje na temat aktualnej ilości zarejestrowanych uczestników Biegu podawane będą na stronie https://www.powiat.lowicz.pl/
12.	Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów uczestników. 
13.	O ile nie zostanie wyczerpana pula numerów startowych możliwa będzie rejestracja do zawodów bezpośrednio przed Biegiem w Biurze Zawodów w godzinach 9:00-10:45. 
14.	W przypadku większej ilości zgłoszeń od określonego limitu uczestników, o udziale    w imprezie decyduje data przesłania zgłoszenia. 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU
1.	Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa weryfikacja w dniu zawodów. 
2.	W przypadku większej ilości zgłoszeń od określonego limitu uczestników, o udziale     w imprezie decyduje data przesłania zgłoszenia. 
3.	Każdy uczestnik zarejestrowany do Biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście Pakietu Startowego od Organizatora w dniu Biegu to jest dnia 06.03.2022 r. w godzinach 9:00-10:45. Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście. Nie będzie możliwe odebranie pakietu startowego przez inną osobę. 
4.	W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgłoszenia uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów. 
5.	W pakiecie startowym uczestnicy startujący w Biegu otrzymują specjalny numer startowy, agrafki do przypięcia numeru startowego oraz okolicznościową koszulkę. Ze względu na symboliczny charakter biegu Organizatorzy zalecają start w Biegu w otrzymanej      w pakiecie startowym koszulce. 
VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY 
1.	Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg Honorowy oraz bieg na dystansie 5 km otrzymają pamiątkowy medal. 
2.	W Biegu Honorowym oraz biegu na dystansie 5 km wręczone zostaną puchary za 3 pierwsze miejsc w kategorii kobiet i mężczyzn.
3.	Organizator przewiduje wręczenie 3 pucharów jako nagród specjalnych, przyznawanych     w kategoriach:
•	najmłodszy uczestnik biegu
•	najstarszy uczestnik biegu
•	inne
VIII. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE. 
1.	Dojazd. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia uczestnikom przejazdu na Bieg. 
2.	Ograniczenia wiekowe. W trakcie rejestracji uczestnik musi posiadać dowód tożsamości lub inny dokument w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego” o którym mowa w niniejszym Regulaminie 
3.	Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekkingowymi i Nordic Walking). Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania        i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 
4.	Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. 
5.	Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play. 
6.	Każdy uczestnik Biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. 
7.	Dokonując rejestracji uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.	Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. 
2.	Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres: tropemwilczym.lowicz@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 726 808 198.
3.	Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
4.	W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, ul. Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu w mailowego: centru@powiat.lowicz.pl,
2.	W Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 
3.	Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych oraz uczestnictwa w biegu ,,Tropem Wilczym” i realizacji zawodów, w tym w celach kontaktowych, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika, 
4.	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)	organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b)	inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami przetwarzają jego dane osobowe, 
c)	podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
5.	Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z prawa do cofnięcia zgody, dane zostaną usunięte niezwłocznie, 
6.	Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 
a)	dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
b)	do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c)	do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz art. 18 RODO, 
d)	do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
e)	do przenoszenia danych, 
f)	prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g)	do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych. 
7.	Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
8.	Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w biegach.
9.	Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, 
10.	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej