Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin 6 Mini Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run

6. MINI BIEG ULICĄ PIOTRKOWSKĄ ROSSMANN RUN
BIEGI DZIECI, MŁODZIEŻY I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Tegoroczny bieg chcemy dedykować dzieciom ale też dorosłym dotkniętym chorobami nerwowo-mięśniowymi podopiecznym Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych oraz podopiecznym Fundacji Gajusz.

W związku z tym wprowadzamy symboliczną opłatę startową w wysokości 20 zł. Cała zebrana kwota zostanie przekazana na działalność Towarzystwa i Fundacji po połowie.

I. Organizator : Akademia Sport i Zdrowie, Beauty Sport Run
Partnerzy:

Urząd Miasta Łodzi, Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych

II. Cel Imprezy :
Pomoc dzieciom i dorosłym – podopiecznym PTChNM
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród nauczycieli, rodziców i młodzieży szkolnej,
Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia
Utożsamianie się młodych ludzi z własnym miastem i regionem
Aktywacja i integracja osób niepełnosprawnych
Promocja miasta i regionu łódzkiego
Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży
III. Termin i miejsce:
Termin: 22 maja 2022 roku (niedziela) ul. Piotrkowska przy Pasażu Schillera

Bieg osób niepełnosprawnych, wyścig osób niepełnosprawnych na wózkach, biegi dzieci i młodzieży roczników od 2006 do 2019

Start i meta: ul. Piotrkowska przy Pasażu Schillera

Limit zgłoszeń w każdym biegu wynosi 70 osób. Wyjątkiem jest wyścig wózkarzy-tutaj limit wynosi 50 zawodników
Podczas zgłaszania dzieci, zaliczenie do danej grupy determinuje rok urodzenia !!!

Program minutowy zawodów	Dystans
09.45 bieg niepełnosprawnych oraz wózkarzy samodzielnych i z asystentem	ok. 900m – limit 50 osób
10.00 bieg dziewcząt – rocznik 2006-2007	ok. 900m – limit 70 osób
10.10 bieg chłopców – rocznik 2006-2007	ok. 900m – limit 70 osób
10.20 bieg dziewcząt- rocznik 2008-2009	ok. 900m – limit 70 osób
10.30 bieg chłopców – rocznik 2008-2009	ok. 900m – limit 70 osób
10.40 bieg dziewcząt – rocznik 2010	ok. 900m – limit 70 osób
10.50 bieg chłopców – rocznik 2010	ok. 900m – limit 70 osób
11.00 bieg dziewcząt – rocznik 2011	ok. 900m – limit 70 osób
11.10 bieg chłopców – rocznik 2011	ok. 900m – limit 70 osób
11.20 bieg dziewcząt -rocznik 2012	ok. 900m – limit 70 osób
11.30 bieg chłopców – rocznik 2012	ok. 900m – limit 70 osób
11.40 bieg dziewcząt -rocznik 2013	ok. 600m – limit 70 osób
11.50 bieg chłopców – rocznik 2013	ok. 600m – limit 70 osób
12.00 bieg dziewcząt – rocznik 2014	ok. 600m – limit 70 osób
12.10 bieg chłopców – rocznik 2014	ok. 600m – limit 70 osób
12.20 bieg dziewcząt- rocznik 2015	ok. 600m – limit 70 osób
12.30 bieg chłopców – rocznik 2015	ok. 600m – limit 70 osób
12.40 bieg dziewcząt- rocznik 2016	ok. 600m – limit 70 osób
12.50 bieg chłopców – rocznik 2016	ok. 600m - limit 70 osób
13.00 bieg dziewcząt rocznik 2017	ok. 300m – limit 70 osób
13.10 bieg chłopców – rocznik 2017	ok. 300m – limit 70 osób
13.20 bieg dziewcząt – rocznik 2018	ok. 300m – limit 70 osób
13.30 bieg chłopców - rocznik 2018	ok. 300m – limit 70 osób
13.40 bieg dziewcząt - roczniki 2019	ok. 200m - limit 60 osób
13.50 bieg chłopców - roczniki 2019	ok. 200m - limit 60 osób
Biegi na 900, 600 m start i meta w tym samym miejscu

Biegi na 300 i 200 m dzieci będą wyprowadzone na start

Podczas zgłaszania dzieci, zaliczenie do danej grupy determinuje rok urodzenia !!!

Biuro zawodów 22 maja - w dniu zawodów-tylko dla osób spoza Łodzi !!!!!!) Pasaż Schillera czynne od godziny 8.45 do 12.45

Biuro w dniach 20 i 21 maja dla zawodników/opiekunów z Łodzi (piątek i sobota) w godzinach 14.00-20.00 – OGRODY GEYERA Piotrkowska 293/305

We wszystkich biegach będzie elektroniczny pomiar czasu.

 

We wszystkich biegach będzie elektroniczny pomiar czasu.

Trasa: ul. Piotrkowska, trasa wytyczona taśmami i barierkami

Zapisy drogą elektroniczną od 15 marca 2022 r. do 15 maja 2022 r.

V. Warunki Uczestnictwa:
Każdy zawodnik musi być zarejestrowany do biegu drogą elektroniczną na stronie: www.biegpiotrkowska.pl do dnia 15 maja 2022 r. lub w dniach 20-21 maja w biurze zawodów- (tylko wtedy gdy limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej –to jest do 15 maja 2022 wyczerpany!!!) We wszystkich biegach limit zgłoszeń wynosi 70 osób z wyjątkiem biegu niepełnosprawnych i wózkarzy-50 osób

Opłata startowa w każdym biegu wynosi 20 zł.

Zapisując się do biegu należy uiścić opłatę startowa drogą elektroniczną on-line.

Nieopłacenie startu osób zarejestrowanych do 15 maja 2022 skutkuje skreśleniem zawodnika z listy startowej.

W indywidualnych przypadkach organizator może podjąć decyzję o zwolnieniu zawodnika z opłaty startowej

Opiekunowie/nauczyciele muszą osobiście odebrać numery startowe dla swoich dzieci/uczniów w biurze zawodów w dniach 20-22 maja-przy tym uczestnicy z Łodzi muszą odebrać numer/pakiet startowy w dniach 20 i 21 maja w godzinach 14.00-20.00

Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu.

Odbierając numery startowe- nauczyciel/opiekun musi pozostawić w biurze listę startową z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora placówki-co jest jednoznaczne, że nauczyciel/opiekun bierze pełną odpowiedzialność za udział i zdrowie uczniów/dzieci.

Numer startowy jest zaopatrzony w chip elektroniczny, znajduje się on pod gąbką na odwrocie numeru. Uszkodzenie, odklejanie gąbki może skutkować uszkodzeniem chipa i niesklasyfikowaniem zawodnika na mecie.

Rodzic/opiekun musi osobiście odebrać numer startowy dla dziecka. W biurze zawodów opiekun/rodzic musi podpisać zgodę na udział dziecka w zawodach biorąc pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.

Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.

Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej oraz służbom porządkowym organizatora.

Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i podporządkowuje się jego warunkom.

VI. ZGŁOSZENIA:
Zapisy drogą internetową od 01 marca do 15 maja 2022 r.

Jeśli ktoś po dokonaniu zgłoszenia chce zmienić dane (edytować zgłoszenie)prosimy pisać do firmy obsługującej zapisy na adres: biuro@protimer.pl
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na www.biegpiotrkowska.pl do dnia 15 maja 2022 r. do godziny 22.00 lub osobiście w dniach 20 maja(piątek) oraz w dniu 21 maja(sobota) w biurze zawodów – jeśli limit zgłoszeń w danym biegu nie zostanie wyczerpany wcześniej.
Opiekunowie/nauczyciele muszą osobiście odebrać numery startowe dla swoich dzieci/uczniów.
Numer startowy jest zaopatrzony w chip elektroniczny, znajduje się on pod gąbką na odwrocie numeru. Uszkodzenie, odklejanie gąbki może skutkować uszkodzeniem chipa i niesklasyfikowaniem zawodnika na mecie.
Rodzic/opiekun musi osobiście odebrać numer startowy dla dziecka. W biurze zawodów opiekun/rodzic musi podpisać zgodę na udział dziecka w zawodach biorąc pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.
Za zgłoszonego zawodnika do biegu uważa się tego, który zarejestrował się wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej.
W dniu biegu w biurze będzie można tylko odbierać numery startowe a nie zapisywać się do biegu!!!
Podczas zapisów drogą elektroniczną będzie możliwość zakupienia pamiątkowej koszulki dla dzieci i opiekunów. W tym celu trzeba wejść w zakładkę- KUP KOSZULKĘ
Numery startowe pamiątkowe są bezzwrotne.
Szkoły mogą zgłaszać dowolną ilość zawodników
Bardzo prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną!
VIII. Nagrody:
Każdy uczestnik biegu otrzymuje pakiet z upominkami od sponsorów pamiątkowy medal i numer startowy.

W tegorocznej edycji biegu nie prowadzi się klasyfikacji szkół i klubowej.

Biegi dzieci i młodzieży roczników 2006-2009: za miejsce 1-3 indywidualnie – puchar/statuetka

Bieg dzieci-roczniki 2010 - 2019: Za miejsce 1-5 puchar/statuetka

Bieg osób niepełnosprawnych w biegu i wyścigu wózkarzy samodzielnych i z asystentem K i M : za miejsca 1-3 K i M puchar/statuetka

O kolejności na mecie zawodników będą rozstrzygać sędziowie PZLA.

Trasa będzie skracana bądź wydłużana w zależności od wieku startujących i możliwości technicznych.

IX. Postanowienia końcowe
Wyniki zawodów ukażą się zaraz po biegu na portalu: http://www.protimer.pl/

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
Wyniki zawodów będą dostępne zaraz po biegu na stronie internetowej.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia w czasie biegu numeru startowego z przodu na klatce piersiowej.
Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora.
Zawodnik, który skróci trasę nie zostanie sklasyfikowany.
Protesty przyjmowane są na piśmie do 30 minut po zakończeniu biegu w biurze. Protesty będą rozpatrywane do trzech dni po zakończeniu imprezy. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi.
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. Organizator ma prawo do przekazania adresów e-mail zawodników sponsorom i partnerom biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania tych materiałów w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu: CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.
Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydolność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia, niedopuszczenia do biegu i dyskwalifikacji.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.
Na trasie podczas biegu mogą znajdować się tylko zawodnicy z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Osoby bez numerów startowych oraz osoby towarzyszące na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych będą usuwane z trasy.
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników lub kibiców i osób towarzyszących.
Zabrania się uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika.
Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Uczestnik Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu oraz na wykorzystanie wizerunku w celu promocji i upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych oraz w celu otrzymywania newslettera z informacjami marketingowymi, dotyczącymi kolejnych edycji biegu organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie Łódź ul.11-go listopada 19/41, 91-370.

Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w rejestracji on-line spod adresu, którego zgoda dotyczy.

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi przy ul. 11-go listopada 19/41, 91-370 Łódź.

2. Państwa dane osobowe niezbędne są do:

  a. świadczeń usług drogą elektroniczną:

  b. wykonania umowy – czyli Państwa udziału w biegu: uczestnictwa na które zgłaszacie się Państwo przez stronę www.biegpiotrkowska.pl

  c. publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników

  d. dostarczania usług płatniczych

  e. przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) przez stronę www.biegpiotrkowska.pl

  f. obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie kontaktu z Państwem

  g. celów podatkowych i rachunkowych

  h. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do udziału w biegu jak i prowadzenia konta na stronie biegpiotrkowska.pl. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

4. Państwa dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.biegpiotrkowska.pl oraz udziału w biegu na który zapiszecie się Państwa za pośrednictwem strony www.biegpiotrkowska.pl. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Państwa danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

5. Państwa dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

6. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

7. Ewentualne skargi możecie Państwo wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.