RODO

Podlegamy RODO.

RODO podlega każda firma, która świadczy usługi dla osób fizycznych w Unii Europejskiej. Oznacza to, że przepisy musimy wdrożyć zarówno my ProTimer.pl – z siedzibą w Łodzi.
Od dnia 25.05.2018 r. można skontaktować się z inspektorem danych osobowych w Protimer.pl za pośrednictwem adresu: biuro@protimer.pl oraz pod nr. Tel. 606-19-20-14

Co to są dane osobowe?

Są to informacje pozwalające na identyfikacje danej osoby. Na przykład: imię i nazwisko, numer telefonu, dokładny adres zamieszkania, e-mail. Dane muszą wskazywać na konkretną osobę. Samo imię, nazwisko i miejscowość nie są danymi osobowymi ponieważ w danej miejscowości może mieszkać kilka osób o tym samym imieniu i nazwisku. Nie wszystkie wyniki z zawodów można traktować jako dane osobowe, ponieważ zwykle opublikowane informacje nie wskazują na konkretną osobę.

Przetwarzamy dane zgodnie z zasadą minimalizacji.

Przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu Organizatora zawodów. Na przykład: jeśli celem jest tylko stworzenie wyników z zawodów (drukowanych, SMS), kontakt z zawodnikami, przydzielenie do właściwej kategorii wiekowej na podstawie wieku, Organizator nie powinien chcieć w formularzu zapisów pozyskiwać danych które nie są do zawodów potrzebne np. adresu zamieszkania.

Nie profilujemy danych osobowych, nikt poza danym Organizatorem nie ma dostępu do danych.

Podpisujemy z Organizatorem umowę powierzania danych.

Dane osobowe w naszej bazie SQL są szyfrowane, nasz dostawca usług serwerowych nie ma do nich wglądu.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe przetwarzane będą od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania się użytkownika do momentu wycofania jego zgody.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
  5. Każda osoba zarejestrowana w ProSerwis (ProTimer) będzie mieć prawo do otrzymania przetwarzanych o sobie danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. oraz przesłania ich innemu administratorowi.
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
  10. Prawo do bycia zapomnianym. Jest to popularna nazwa aktualnie stosowanego prawa do usunięcia danych w przypadku wygaśnięcia celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).