Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin VIII Zabrzański Bieg dla WOŚP

VIII ZABRZAŃSKI BIEG ORKIESTROWY - „BIEG DLA WOŚP”  27 stycznia 2024

REGULAMIN 
  
    
1.ORGANIZATOR:  Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił”,  41-800 Zabrze, ul. Dworcowa 9/16  Tel. 881-643-769 / 609-582-277  Mail: ​ wielkaflotazabrze@gmail.com​ / ​ sztabwospzabrze@gmail.com   
 
2.WSPÓŁORGANIZATOR:  18 Zabrzańska Drużyna Starszoharcerska „ORKAN” im. Jerzego Kukuczki  41-800 Zabrze, ul. Wolności 323   
3.CEL:  - Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – autorskiego programu Fundacji  WOŚP, a także Programu Leczenia Osobistymi Pompami 
  Insulinowymi Kobiet  Ciężarnych z Cukrzycą.  - Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.  - Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.  - Zbiórka 
  pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.  
4.MIEJSCE I TERMIN:    
  Biuro Zawodów - ​ Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona w Zabrzu,  ul. Czołgistów 1  Miejsce biegu​ - Park im. Powstańców Śląskich w 
  Zabrzu przy ulicy Matejki:  27 stycznia 2024 (sobota)  
 5.TRASA:  
  Bieg ścieżkami leśnymi na terenie parku:  Dystans: 3/6 km (nie ma limitu wieku) - Pętla  Dystans: 3 km dla grupy nordic walking  
 6.LIMIT UCZESTNIKÓW: 
  600 osób  
     
 7.PROGRAM ZAWODÓW:  
10:30 – 12:30 przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja uczestników, wydawanie nr  startowych  
13:00 - Otwarcie VIII Zabrzańskiego Biegu Orkiestrowego – „Bieg dla WOŚP”  
13:10 – rozgrzewka  
13:30 – start biegu  
15:00 – Gloryfikacja zawodników / losowanie nagród  
       
8.UCZESTNICTWO:  
  Bieg przeznaczony jest dla wszystkich osób, bez względu na wiek:  
A: ​ Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza  Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się 
  w  formie elektronicznej na stronie​ ​ https://www.facebook.com/SztabWOSPZabrze oraz na stronie​https://www.protimer.pl/bio/1140/viii-zabrzanski-bieg-dla- 
  wosp/page ​Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest  jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu​ . 
B: Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji,  tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.   
C: Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia  lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub ​ złożenie  
   własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w  zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną  
   odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 12.09.2001 Dz. U. nr 101 poz. 1095)​ oraz odebranie nr startowego.    
D: Osoby niepełnoletnie mają dodatkowo obowiązek przedstawienia:  - pisemnej zgody rodziców / opiekunów prawnych na udział w biegu.    
E: ​Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do  przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub  
   filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów  pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby 
   reklamowe,  promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach  radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby 
   komercyjne z prawem do  ich modyfikowania. 
F: Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do  nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i  
   nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane  na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: 
   telewizja,  radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i  promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie  
   zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi  w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji 
   na używanie  wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i  promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych 
   przez Stowarzyszenie  „Wielka Flota Zjednoczonych Sił” z Zabrza. 
G: Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest  równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na  
   przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych  organizatora.    
H: Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas  weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, legitymację 
   szkolną lub  inny dokument potwierdzający tożsamość.  
I: Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  
J: ​Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za rzeczy osobiste  pozostawione w szatni. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty  
  wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator  nie ponosi za nie odpowiedzialności.    
  
 9.ZGŁOSZENIA:  
  Do 10 stycznia 2024 za pośrednictwem strony  https://www.facebook.com/SztabWOSPZabrze​ oraz 
  https://www.protimer.pl/bio/1104/viii-zabrzanski-bieg-dla-wosp/register

  W dniu zawodów (27 stycznia 2024) w godzinach 10:30 – 12:30 w Biurze  Zawodów, mieszczącym się w Szkole Podstawowej nr 15 przy ulicy 
  Czołgistów 1  przy parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Matejki, ​ jeśli nie został osiągnięty  limit. 
      
10.OPŁATA STARTOWA:  
   minimum 30 zł (można wpłacać więcej) - od 1 września - 30 września 2023 
   minimum 35 zł (można wpłacać więcej) - od 1 października - 30 listopada 2023 
   minimum 42 zł (można wpłacać więcej) - od 1 grudnia 2023 - 10 stycznia 2024 
   minimum, 50 zł (można wpłacać więcej ) - w dniu zawodów  27 stycznia 2024

   Dochód z biegu zostanie przekazany na rzecz Fundacji „Wielka Orkiestra  Świątecznej Pomocy” z siedzibą w Warszawie.  
        
   Wpłat należy dokonywać na Konto Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka  Flota Zjednoczonych Sił” w Zabrzu: 
   Alior Bank nr rachunku  04 2490 0005 0000 4600 7730 9645 z dopiskiem ​ „Bieg dla WOŚP”​ + imię i nazwisko do dnia 10 stycznia 2024

   W celu usprawnienia weryfikacji opłat prosimy o wysyłanie potwierdzeń na  adres mailowy: ​ wielkaflotazabrze@gmail.com​ / ​sztabwospzabrze@gmail.com 
     
  Aktualizacja listy zgłoszonych zawodników z dokonaną opłatą startową będzie  dokonywana w ciągu dwóch dni roboczych od dokonanego przelewu i 
  przesłania  potwierdzenia mailem.  W przypadku braku potwierdzenia mailem aktualizacja może potrwać dłużej (do  pięciu dni roboczych).  

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzyma: 
 - Dyplom Biegu 
 - numer startowy  
 - pamiątkowy medal odlewany w kształcie serca WOŚP 
 - dyplom uczestnictwa w zawodach 
 - ciepły napój 
 - woda
 - ciepły posiłek         

11.UWAGI:  
   Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  - organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych  wypadków. Kwestia 
   takiego ubezpieczenia leży w gestii uczestników.  - organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.  - organizator zastrzega sobie 
   prawo zmian w regulaminie. 
   w sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator  - wszelkie informacje umieszczane będą na stronie biegu 
   https://www.facebook.com/SztabWOSPZabrze - pytania prosimy kierować pod adres mailowy ​ wielkaflotazabrze@gmail.com /
   sztabwospzabrze@gmail.com​ lub telefonicznie 881-643-769