Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Praszkowska 10'ka 2015

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN – „PRASZKOWSKA 10”
 6 WRZEŚNIA 2015r.

Na podstawie art. 65 i 65b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ( Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005r. nr 108, poz 908 z późn. Zm)), postanawia co następuje:

§ 1 ORGANIZATOR

1.	Ludowy Klub Sportowy „Basket” Praszka
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce, ul. Kościuszki 9, 46-320 Praszka
3.	Neapco Europe Sp.z.o.o. , ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka

§ 2 SPONSORZY

1.	LUDOWY KLUB SPORTOWY „BASKET” Praszka
2.	NEAPCO Europe Sp.z.o.o. , ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka
3.	DYLONG "Mirosław Dylong"
4.   	NESTRO 
5.  	 POLAN Krzysztof Polak
6.   	2.ROWERY - Sklep rowerowy	 Marcin Nawrot
7.   	DEMONT Krzysztof Derkowski
8.   	FLORA Praszka
9.   	BAJLANDIA Tomasz Stanaszek
10.  	NARZĘDZIOWNIA Bogdan Pszenica
11.  	JANTEX Auto Komis
12.  	DUDI Studio Graficzne
13.  	BIURO RACHUNKOWE - Kordian Poniatowski
14.  	IMSYDA Sylwester Imiełowski
15. 	FOTOFAX.PL Szczepański
16.	M-GOKiS Praszka
17.	Pracownia Kosmetyczna „PARADISE”
18.	Pizzeria KROPKA


§ 3 PATRONAT MEDIALNY

1.	Kulisy Powiatu
2.	Nowa Trybuna Opolska
3.	Radio Ziemi Wieluńskiej
4.	Radio Opole
5.	OOL24.PL
§ 4 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

1.	6 września 2015r. w godzinach od 15:00 do 17:30
/ bez względu na warunki atmosferyczne/

2.	Bieg oraz marsz Nordic Walking – START/META przy PG nr 1 w Praszce, ul. Listopadowa, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Fabryczna, Pilawy, Szyszków, Las, Rosochy, Aleja księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Listopadowa

§ 5 CEL IMPREZY

1.	Promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną§ 6 ZGŁOSZENIA ORAZ WPISOWE

1.	Zgłoszenia i zapisy BIEGU GŁÓWNEGO oraz NORDIC WALKING przyjmowane są w dniu zawodów oraz na:
http://www.protimer.pl/bio/124/praszkowska-10ka-2015
Zapisy dzieci i młodzieży przyjmowane są w dniu zawodów!!!
2.	Bieg jest imprezą całkowicie BEZPŁATNĄ, nie ma żadnej opłaty startowej.

§ 7 UCZESTNICTWO

1.	Impreza ma charakter otwarty. W zawodach może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 rok życia, amatorzy, jak również osoby zrzeszone w klubach sportowych. W razie gdy zawodnik nie ma ukończonych 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.
2.	Każdy zawodnik przed Swoim startem w zawodach musi osobiście wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia.
3.	Uczestnictwo w zawodach ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własną odpowiedzialność.
4.	Każdy uczestnik zostanie poinformowany o trasie biegu oraz otrzyma numer startowy.
5.	Zgłoszenie się uczestnika do zawodów uznaje za równoznaczne z oświadczeniem o tym, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
6.	Organizator imprezy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do uczestników zawodów
7.	Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.BIEG oraz Marsz Nordic Walking: Trasa biegu została wyznaczona na terenie gminy Praszka.
Bieg – START/META przy PG n1 w Praszce, ul. Listopadowa, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Fabryczna, Pilawy, Szyszków, Las, Rosochy, Aleja księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Listopadowa

Pomiar czasu: elektroniczny

§ 8 DYSKWALIFIKACJA I WYKLUCZENIE

Zawodnik zostanie wykluczony, gdy:
1.	Nie wypełni formularza startowego
2.	Nie dostarczy pisemnej zgody rodziców bądź opiekuna prawnego
3.	Nie posiada stroju sportowego
4.	Gdy, będzie podejrzenie, że zawodnik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, gdy:
1.	Spóźni się na Swój start
2.	Nie ukończy biegu
3.	Nastąpi próba oszustwa w postaci skrócenia dystansu
4.	Będzie powodował zagrożenie utraty zdrowia innych zawodników, organizatorów oraz kibiców
5.	Nie będzie przestrzegał zasad Fair Play

JEŚLI ZAWODNIK WYCOFA SIĘ Z ZAWODÓW Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ O TYM ORGANIZATORA

§ 9 PROTESTY I ODWOŁANIA

Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu udziału w wyścigu.


§ 10 NAGRODA I WYRÓŻNIENIA

Zawodnicy biorący udział w biegach oraz marszu Nordic Walking za miejsca I-III otrzymują medale oraz puchary.

§ 11 UWAGI KOŃCOWE

1.	Całość trasy ubezpiecza główny koordynator, organizator – służby porządkowe, przy pomocy Policji, Straży Miejskiej, Strażaków wg zatwierdzonego planu imprezy
2.	Zawodnicy, ich opiekunowie, trenerzy oraz osoby towarzyszące obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu zawodów.
3.	Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez Siebie oraz osoby towarzyszące podczas zawodów
4.	Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
5.	Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem złożonym na formularzu zgłoszeniowym.
6.	Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z kontuzji, wypadków i urazów.
7.	Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
8.	Zaleca się, by zawodnicy biorący udział w zawodach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia oraz na czas zawodów ubezpieczyli się od następstw NW.
9.	Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania zawodów.
10.	Nad poprawnością przebiegu zawodów czuwa organizator.
11.	Obsługę sędziowską zapewnia organizator.
12.	O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie zawodów – należy bezwzględnie i natychmiast poinformować stosowne służby – Służby medyczne, Policję, Straż Miejską, Straż oraz służby porządkowe organizatora.
13.	Po przeprowadzonych zawodach „trasa” przywrócona zostanie do właściwego stanu ruchu drogowego wg zatwierdzonego planu imprezy.
14.	Niniejszym regulamin zostanie przekazany uczestnikom podczas zapisów, przed rozpoczęciem imprezy.