Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Bieg pamięci żołnierzy wyklętych w Naramie

REGULAMIN 
„Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie”

I.   Cele imprezy
1)   Propagowanie najprostszych oraz najdostępniejszych form aktywności
2)   Przełamanie stereotypów o potrzebie aktywności ruchowej w każdym wieku
3)   Promocja sołectwa Narama
4)   Integracja rodzinna i międzypokoleniowa

II.   Organizator i Partnerzy 
Główny organizator: Ludowe Towarzystwo Sportowe „Novi” Narama
Koordynatorzy biegu: Przemysław Nogieć   nogiecp@poczta.onet.pl  
			dr Przemysław Wywiał  przemyslaw.wywial@gmail.com
Informacje dodatkowe http://ltsnovinarama.futbolowo.pl/, https://www.facebook.com/NoviNarama 
Pomoc organizacyjna: OSP Narama, Parafia MB Szkaplerznej w Naramie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie i Publiczne Gimnazjum w Naramie, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa – Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Związek Piłsudczyków.

III.  Termin i miejsce biegu
niedziela, 6 marca 2016 r., Narama, teren Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Naramie.
START: kategoria: szkoła podstawowa 14:00 - plac przy Remizie OSP Narama
    kategorie: gimnazjum i kategoria „open” po 14:00 – plac przy szkole w Naramie

IV.   Dystans i trasa
1)   kategoria Szkoła podstawowa około 600 m
2)   kategoria Gimnazjum 4 km 
3)   kategoria Open 8 km
Trasa asfaltowa wokół miejscowości Narama. 

 Mapa trasy.


V.   Pomiar czasu
Elektronicznym pomiarem czasu zajmuję się firma PROTIMER z Łodzi. Punkt pomiaru znajduje się w jednym miejscu [START-META]. Każdy zawodnik będzie posiadał pamiątkowy, indywidualny numer startowy 
z wbudowanym chipem. Warunkiem ukończenia biegu/marszu jest umieszczenie numeru startowego w widocznym miejscu. Zawodnik, który na mecie nie będzie miał w ten sposób umieszczonego numeru zostanie zdyskwalifikowany. Wyniki będą dostępne w biurze zawodów po biegu, SMS z wynikiem po biegu. 

VI.   Uczestnicy
1)   W biegu na 600 mogą wystąpić wszystkie dzieci które będą chętne, mieszczą się w kategorii i w dniu zawodów będą posiadały przy sobie podpisaną zgodę przez rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu i informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
2)   W biegu 4 km mogą wziąć udział zawodnicy klas gimnazjalnych pod warunkiem posiadania pisemnej zgody od rodziców oraz oświadczenia rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu. 
3)   W biegu na 8 km mogą wystąpić pozostali zawodnicy u których brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do startu. 
4)   Uczestnicy poruszając się po trasie biegu muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego – trasa będzie chwilowo zamknięta dla normalnego ruchu, ale istnieje możliwość pojawienia się pojedynczych pojazdów mieszkańców oraz pojazdów uprzywilejowanych [policja, straż, pogotowie].
 
W czasie trwania biegu zapraszamy na atrakcje które przygotowali dla kibiców
-Żandarmeria Wojskowa Oddział Kraków (pokaz broni i współczesnego wyposażenia wojskowego)
- Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie (pokaz wyposażenia wojskowego z okresu II wojny światowej)
- Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa – Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (warsztaty ratownictwa i pierwszej pomocy „1, 2, 3 - uratuj kogoś i TY”)
- Liceum Ogólnokształcące w Skale (pokaz walki wręcz)

VII.  Zgłoszenia
Zawodnicy zgłaszają się za pośrednictwem platformy rejestracyjnej on-line na stronie protimer.pl.
Istnieje możliwość zapisania się w dniu zawodów pod warunkiem dostępności pakietów startowych.


VIII.   Biuro zawodów
Stanowisko będzie się mieściło na parkingu przy szkole w Naramie

IX.   Klasyfikacje
1)   Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn [8 km ]
   OPEN K [bieg 8 km]
   OPEN M [bieg 8 km]
2)   Klasyfikacje wiekowe:
Dziewczynki - szkoła podstawowa – 600 m
        gimnazjum     - 4 km
Chłopcy - szkoła podstawowa – 600 m
        gimnazjum   - 4 km

X.  Postanowienia końcowe
1)   Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na stronach internetowych: http://ltsnovinarama.futbolowo.pl/, protimer.pl, a także poprzez SMS z wynikiem nieoficjalnym.
2)   Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu). 
3)   Organizator zapewnia szatnie,toalety i natryski na terenie szkoły w Naramie a także w szatni klubowej LTS „Novi” Narama
4)   Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.
5)   Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.
6)   Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.
7)   Organizator zapewnia napoje (woda) mecie [dla wszystkich]
8)   Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
9)   Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
10)   Organizator nie ubezpiecza uczestników.
11)   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
12)   Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
13) "Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody."