Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Z biegiem Wisły - II Festiwal biegowy Annopol 2016

REGULAMIN FESTIWALU BIEGOWEGO 
„Z biegiem Wisły” – Annopol 2016

I. Cele i założenia biegu
1. Promocja aktywnego i zdrowego trybu życia.
2. Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Integracja i współpraca osób, które w swoim życiu stosują i propagują zdrowy tryb
życia i odpowiedzialność za środowisko naturalne.

II. Organizator
Organizatorem festiwalu biegowego „Z biegiem Wisły” – Annopol 2016 jest Fundacja Baran Cycling oraz Gmina Annopol. 

www.barancycling.pl info@barancycling.pl;

III. Termin i miejsce
1. Biegi odbędą się dnia 29 maja 2016 r. (niedziela) bez względu na pogodę.
2. Start i meta zlokalizowane będą na ulicy Leśnej 1, Annopol (budynek wielofunkcyjny).
3. Trasy biegowe będą wyznaczone w terenach leśnych oraz drogach osiedlowych i gminnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn
niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie
będzie możliwe. O fakcie takim poinformuje wszystkich uczestników drogą
mailową, wykorzystując adresy podane przez uczestników w formularzu
zgłoszeniowym oraz poprzez stronę WWW zawodów.

5. Rozegrane zostaną następujące konkurencje:
a)	dla dzieci i młodzieży
- bieg przedszkolaka – 150 m,
- bieg dla klas I-III – 400 m
- bieg dla klas IV-VI – 800 m
- bieg dla gimnazjum – 1600 m
b) bieg na dystanie 5 km ( trasa przełajowa ) - bieg od 16 r.ż 
c) bieg na dystansie 10 km ( bieg uliczny ) – bieg od 16 r.ż.;
d) nordic walking – 5 km (spacer integracyjny dla wszystkich chętnych);

6. Plan czasowy:

a) 11.00 – otwarcie zawodów
b) 11.05 – start Nordic Walking
c) 11.10 – start biegów dla dzieci i młodzieży
d) 11.50 – start biegu dla gimnazjum
e) 12.15 – start biegu na 5 km
f) 13.00 – start biegu na 10 km

Dekoracje – 14.30 

Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od 8.00 do 11.00
7. Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora Biegu.
8. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego, za wyjątkiem osób
pełniących funkcje organizacyjne.

IV. Zasady uczestnictwa
1. W Festiwalu biegowym „Z biegiem Wisły” – Annopol 2016 na dystansach 5 km i 10 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 29 maja 2016 roku ukończyły 16 lat.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność
rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz
podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub
okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do
pokonania dystansu 5 km/10km. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się
z dowodem osobistym.
3. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie
dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do
wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez
osobę trzecią, która musi posiadać upoważnienie.
6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia
Organizatora.
7. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

V. Zgłoszenia i opłata startowa
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.protimer.pl , www.barancycling.pl i na stronie Gminy Annopol do dnia 25 maja 2016 r. Po tym dniu zapisy będą możliwe tylko w Biurze Zawodów, otwartym w dniu 29 maja od godziny 8:00-11.00 w miejscu zawodów.
2. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia jest równoważne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926,
str. 3 ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszeniowego, podpisanie wymaganych oświadczeń oraz uiszczenie opłaty
startowej.
4. Wypełnienie zgłoszenia i nie dokonanie opłaty startowej nie gwarantuje uczestnictwa w Biegach.
5. W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa wynosi:

a)	15 zł w biegu na 5 km 
b)	25 zł w biegu na 10 km – płatne do 27 maja 2016 r. przelewem na konto Fundacji BaranCycling.
c) 0 zł dla pozostałych konkurencji.
d) 30 zł w biegu na 5 km i 40 zł w biegu na 10 km – płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu 29 maja 2016 r. ( dzień zawodów )
6. Opłatę należy uiścić w przelewem na konto Fundacji Baran Cycling:

PEKAO SA 68 1240 2395 1111 0010 4829 3300 
w tytule przelewu podając:

Imię i nazwisko uczestnika biegu oraz dopisek 5 km lub 10 km

7. Każdy uczestnik biegu na 5 km i 10 km jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej. Dowodem uiszczenia opłaty startowej jest pojawienie się zawodnika na liście startowej (opłacone startowe), a w przypadku osób opłacających w biurze zawodów – wydanie pakietu startowego.
9. Osoby, które wniosą opłatę startową przez internet w dniach 25-27 maja winny
posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty do okazania podczas
weryfikacji w Biurze Zawodów.
10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia
wniesionej opłaty na innego uczestnika. Opłata nie wykorzystana z uwagi na
nieobecność na zawodach nie podlega zwrotowi.
11. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: numer startowy, pamiątkowy medal na mecie biegu wraz z posiłkiem regeneracyjnym.

VI. Świadczenia dla zawodników

1. Oznakowana trasa ( taśmy, strzałki kierunkowe, obsługa techniczna na trasie )
2. Elektroniczny pomiar czasu.
3. Pakiet startowy ( woda, izotonik, baton )
4. Bufet Izo na trasie 10 km
5. Pamiątkowy medal za biegi na 5 i 10 km
6. Posiłek regeneracyjny na mecie, kawa, herbata
7. Puchary za klasyfikacje wiekowe.
8. Nagrody rzeczowe za 1,2,3 miejsca w klasyfikacji wiekowej.


VII. Klasyfikacja

Podczas Biegów dla dystansów 5 km i 10 km prowadzone będą następujące
klasyfikacje:
1. Open kobiet i mężczyzn.
2. Wiekowa: kobiet i mężczyzn - 16-20 lat, 21-30 lat, 31-40 lat, 41-50 lat, 51-60 lat, 61+
3. Dodatkowa klasyfikacja dla mieszkańców Annopola.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
5. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu
i zarejestrowanie przypisanego do uczestnika chipa na wszystkich punktach
kontrolnych.

VIII. Nagrody

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg na dystansie 5 km i 10 km otrzyma
na mecie pamiątkowy medal.
2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi o godzinie 14.30.
3. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii OPEN na dystansie 5 km i 10 km otrzymają
pamiątkowe puchary lub nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania
sponsorów.
4. Zdobywcy miejsc I, II i III w kategoriach wiekowych na dystansie 5 km i 10 km
otrzymają pamiątkowe puchary lub nagrody rzeczowe.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród
w wybranych przez siebie klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych
klasyfikacji. 


IX. Ruch drogowy

  Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych - skrzyżowania i inne punkty kolizyjne będą zabezpieczone przez Policję, OSP oraz służby Organizatora, które ułatwią włączanie się do ruchu.
  Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 
wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni bez przekraczania osi jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

X. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
3. Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu.
Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie wydanego numeru.
W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru, Organizator jest zwolniony
z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby
pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na
własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
4. Organizator zastrzega sobie, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku,
podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych
z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość
ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na
wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych,
katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na
potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość
zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny
czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do
uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym
punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi,
informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji niniejszego biegu.
6. Ze względów bezpieczeństwa, w biegach zabroniony jest udział osób poruszających się na wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
7. W przypadku zgłoszeń grupowych (np. firm i klubów sportowych) wymagana jest
standardowa rejestracja zawodników. 
8. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np.
w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie)
zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien
on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.
9. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez
podania powodów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach
w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
12. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.