Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin "VIII Bieg Pomiędzy Zamkami" - dystans 10 km

REGULAMIN 
VIII BIEG ULICZNY MIĘDZY ZAMKAMI OPINOGÓRA GÓRNA – CIECHANÓW 
pod patronatem
Sławomira Morawskiego – Starosty Powiatu Ciechanowskiego 
Krzysztofa Kosińskiego – Prezydenta miasta Ciechanów 
 Stanisława Wieteski – Wójta Gminy Opinogóra Górna 
07. 05. 2016 r.
I. Cel imprezy     
Popularyzacja biegów masowych na Mazowszu jako ogólnodostępnej formy rekreacji i upowszechnianie biegania 
Promocja Powiatu i Miasta Ciechanów oraz Gminy Opinogóra Górna
Poznanie walorów turystyczno-historycznych Północnego Mazowsza
Integracja środowisk (mieszkańców powiatu, miasta oraz gminy)
Realizacja kalendarza imprez

   II. Organizator
   Miejskim Ognisku TKKF „Promyk” w Ciechanowie 
   przy współpracy z:
   Mazowieckie TKKF w Warszawie 
   Urząd Gminy Opinogóra Górna 
   Urząd Miasta Ciechanów                                               
   Starostwo Powiatowe Ciechanów                                        
   Muzeum Romantyzmu w Opinogórze                                 
   Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie                          
   MOSiR Ciechanów
   Komenda Policji Powiatowej w Ciechanowie
   Straż Miejska w Ciechanowie

   III. Termin i miejsce 
   7 maja (sobota) 2016 r. godz. 11.00. START HONOROWY dziedziniec  
   kompleksu zamkowo – pałacowego w Opinogórze Górnej. BIURO ZAWODÓW 
   i META w Ciechanowie, błonie zamku ks. Mazowieckich.               
   Dystans i charakterystyka trasy                                                     
   10 km START OSTRY Opinogóra Górna ul. Konwerskiego. Kąty, ul. Kącka,  
   Wojska Polskiego, Śląska, Pl. Jana Pawła II, Wodna. Meta Zamek ks. 
   Mazowieckich w Ciechanowie. Trasa nie posiada atestu PZLA. Pomiar czasu 
   elektroniczny i będzie prowadzony przez firmę www.protimer.pl 

IV. Zapisy
    Zapisy do biegu są prowadzone przez internet   
   http://www.protimer.pl/bio/216/viii-bieg-pomiedzy-zamkami-dystans- 
   10-km do dnia 30.04.2016 r. Po tym terminie w biurze zawodów.
    Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8.00 do godz. 10.30 na terenie – Błonie 
    przy Zamku ks. Mazowieckich w Ciechanowie.
    Obowiązuje limit zgłoszeń. Organizator przygotował 200 pakietów startowych.     
    Z chwilą ich wyczerpania pakietów zgłoszenia internetowe zostaną zablokowane.

    V. Wpisowe
    Wpisowe do VIII Biegu pomiędzy zamkami wynosi – 40 zł. i należy wpłacić  
    na konto Bankowe Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Nr 84 8213 0008 2001 
    0013 9407 0001 z dopiskiem „Wpłata na cele statutowe” w nie przekraczalnym 
    terminie do 30.04.2016 r. decyduje data wpływu. Po tym terminie opłata zostaje 
    podniesiona do 50 zł. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 
    okolicznościowy odlewany medal, koszulkę techniczną, imienny nr startowy,  
    agrafki, posiłek regeneracyjny (grill), napoje na mecie. 
    Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje  
    dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. 
    Prawo do uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani 
    wymianie na pieniądze. 
    VI. Warunki uczestnictwa
    W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 7 maja 2016 r. ukończyły 16 lat. 
    Każdy uczestnik przed rozpoczęciem biegu zobowiązany jest do okazania dowodu 
    osobistego lub legitymacji szkolnej w celu weryfikacji oraz podpisze stosowne 
    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. 
    Na miejscu zawodów nie będzie się przeprowadzać badań lekarskich.                                               

    VII. Kategorie wiekowe
-	K/M 16 – 16-19 lat
-	K/M 20 – 20-29 lat
-	K/M 30 – 30-39 lat
-	K/M 40 – 40-49 lat
-	K/M 50 – 50-59 lat
-	K/M 60 – 60-69 lat
-	K/M 70 – (powyżej 70 lat)
    VIII. Nagrody 
    Za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej i wiekowej nagrody   
    rzeczowe, puchary i statuetki. Nagrody się nie dublują

    IX. Postanowienia końcowe
    Szatnie i umywalnie po biegu błonie przy Zamku ks. Mazowieckich. 
    Organizator nie zapewnia noclegów.                                       
    Bieg będzie prowadzony przy otwartym ruchu kołowym.     
    Uczestnicy powinni biec prawą stroną jezdni. Uczestnicy biegu w trakcie trwania 
    zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.                            
    Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na 
    własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej 
    z dnia 12.09.2001r. (dz. U. Nr 101 poz.1095)                                                                  
    Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.                                   
    Sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator biegu.              
    Opiekę medyczną podczas biegu zapewnia Organizator (na starcie, trasie i mecie). 
    Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na 
    klatce piersiowej w innym przypadku grozi dyskwalifikacją. 
    Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy.
    Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów. 
    Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów. Wyrażam zgodę  
    na przetworzenie moich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z 
    dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U.Z 
    2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm./                                   
    Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.