Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin IV Zabiegaj O Borki 2016

Regulamin IV Festiwalu Biegowego „ZABIEGAJ O-BORKI”   26 -06-2016

I.ORGANIZATOR 

1. Organizatorem imprezy jest Ludowy Klub Sportowy Olszewo – Borki z siedzibą w Olszewie – Borkach, 

ul. Warszawska 4b, 07-415 Olszewo-Borki. 

2. Partnerem imprezy jest Wójt Gminy Olszewo – Borki. 

3. Patronem honorowym imprezy jest Starosta Powiatu Ostrołęckiego. 

II.CEL 

1. Rozwój i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej wśród mieszkańców 

oraz dzieci i młodzieży gminy Olszewo – Borki, powiatu ostrołęckiego i powiatów sąsiadujących. 

2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców oraz dzieci i młodzieży gminy Olszewo – Borki oraz 

powiatu ostrołęckiego. 

3. Promocja gminy Olszewo – Borki i powiatu Ostrołęckiego ma arenie krajowej. 

4. Promocja aktywności fizycznej, jako rodzinnej formy spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców 

gminy Olszewo – Borki, powiatu ostrołęckiego i powiatów sąsiadujących. 

III.TERMIN I MIEJSCE 

1. Zawody odbędą się 26 czerwca 2016 roku. 

2. Biegi dziecięce i młodzieżowe będą rozgrywane od godziny 11.00. 

3. Start biegu nastąpi o godzinie 12.30 z ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Olszewie – Borkach. 

4. Meta biegu usytuowana jest naprzeciwko budynku straży pożarnej w Olszewie – Borkach. 

5. Długość trasy biegu głównego wynosi ok 10 000 m. 

6. Pomiar czasu w biegu głównym jest elektroniczny przy użyciu chipów. 

7. Zawodników obowiązuje limit czasowy 90 minut. 

IV. BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE 

1. Udział w biegach dziecięcych i młodzieżowych jest bezpłatny. 

2. Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych będą prowadzone w dniu zawodów. 

3. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 09.00. 

4. Start i meta biegów dziecięcych i młodzieżowych są usytuowane naprzeciwko budynku straży pożarnej w 

Olszewie – Borkach. 

5. Harmonogram biegów dziecięcych i młodzieżowych: 

a. 11.00 – bieg przedszkolaków  – 300 m 

b. 11.15 – bieg klas I – II szkół podstawowych  – 400m 

c. 11.30 – bieg klas III – IV szkół podstawowych  – 600 m 

d. 11.45 – bieg klas V – VI szkół podstawowych  – 1200 m 

e. 12.00 – bieg klas I – III gimnazjum  – 2000 m 

V. ZASADY UCZESTNICTWA w biegu głównym

1. W biegu „Zabiegaj O-Borki” może wziąć udział każda osoba, która najpóźniej w dniu imprezy ukończyła 

16 lat. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu głównym wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub 

opiekuna prawnego. 

3. Wszyscy uczestnicy biegu głównego muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów (okolice startu i 

mety). Biuro biegu głównego będzie otwarte od 09.00 do 12.00. 

4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, celem sprawdzenia 

danych osobowych. 

5. Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest złożenie pisemnego oświadczenia o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, w biurze zawodów. 

6. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu głównego i trasą biegu. 

7. Organizator ma wykupione ubezpieczenie OC. 

8. Decyzje obsługi medycznej odnośnie do kontynuowania biegu są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

VI.ZGŁOSZENIA 

1.Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane elektronicznie poprzez stronę zawodów oraz w dniu 

zawodów, w biurze zawodów na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

2.Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.protimer.pl/bio/222/iv-zabiegaj-o-borki-2016

3. Opłata startowa w biegu głównym wynosi 20 zł do 20 czerwca. 

      Po 20 czerwca opłata startowa wynosi 30 zł. 

4. Opłata startowa powinna być uiszczona przelewem bankowym na konto: Ludowy Klub Sportowy 

Olszewo-Borki, ul. Warszawska 4b, 07-415 Olszewo-Borki, 

nr rachunku:66 8922 0009 0003 0212 2000 0010   

5. W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za bieg, imię i nazwisko zawodnika/zawodniczki. 

6. Limit zawodników w biegu głównym wynosi 150 osób. 

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

8. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: 

a. Numer startowy, 4 agrafki, 

b. Butelkę wody mineralnej (0,5), 

c. Posiłek regeneracyjny,

d. Medal okolicznościowy na mecie,

VII. NAGRODY 

1. Pula nagród pieniężnych w biegu głównym wynosi 2 000 zł 

2. Zdobywcy miejsc I – VIII w kategorii mężczyzn i I – VIII w kategorii kobiet ,oraz najlepsi z gminy 

Olszewo Borki I-III mężczyzn i I-III kobiet otrzymują nagrody finansowe: 

a. Mężczyźni: 

I – 200 zł 

II – 150 zł 

III – 100 zł 

IV – 50 zł 

V – 50 zł 

VI – 50 zł 

VII – 50 zł 

VIII – 50 zł 

b. Kobiety: 

I – 200 zł 

II – 150 zł 

III – 100 zł 

IV – 50 zł 

V – 50 zł 

VI – 50 zł 

VII-50 zł

VIII-50 zł

Najlepszy z gminy

Mężczyzni

I-150zł

II-100zł

III-50zł

Kobiety

I-150zł

II-100zł

III-50zł

3. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii mężczyzn i kobiet otrzymują pamiątkowe puchary (nagroda Starosty 

Ostrołęckiego). 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników biegów „Zabiegaj O – Borki” obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do udziału w stroju sportowym, zgodnie z obowiązującymi 

regulaminami sportowymi. 

3. Każdy uczestnik biegów jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości 

klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 

5. Organizator nie zapewnia szatni i natrysków dla uczestników biegu. 

6. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

7. W sprawach przepisów w trakcie biegu decyduje sędzia główny zawodów, posiadający licencję PZLA. 

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

10. Dodatkowe informacje na temat biegów można uzyskać pod numerem: 

668175330 Ireneusz Rupiński, 502544718 Andrzej Grzymała