Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Raz Na Wozie Buczek Run 2016

REGULAMIN
Raz Na Wozie Buczek Run
1. Cel zawodów:
• popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako
jednego z elementów zdrowego trybu życia;
• promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
• umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
2. Organizatorzy:
• BrzezinyMTB.pl;
• Inter-Solar
3. Zasady uczestnictwa:
• w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do
biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz
podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101
poz. 1095);
• zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od
rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem
dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem
osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;
• uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora;
• uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w
celu promocji cyklu Grand Prix i dokumentowania zawodów, a także na
wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty
współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
4. Zgłoszenia:
• zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę: www.brzezinymtb.pl
• zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 2 dni
przed zawodami, np.: jeśli start jest w niedzielę, opłaty można dokonać najpóźniej
do godziny 23:59 w piątek);
• po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie zawodów w dniu
biegu w godzinach 09:00 - 11:30. Biuro zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o
godzinie 11:30;
• wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość;
5. Termin i miejsce:
• 10.04.2016 (niedziela)
• Buczek k.Brzezin, województwo łódzkie.
• Biuro zawodów: Buczek 26 (na terenie firmy „Inter-Solar”)
• Miejsce startu: Buczek 26
6. Trasa:
• trasa biegu prowadzi po drogach terenowych i leśnych
• dystans biegu 16 lat i starsi: 5km;
• dystans biegu roczników 2003 i młodsi 1500m
7. Pomiar czasu:
• podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą
chipa, którego zaowdnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do
sznurówki buta startowego. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować
się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym
punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może
spowodować dyskwalifikację;
• zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz
kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto,
liczonego od chwili strzału startera).
8. Klasyfikacja i nagrody:
• Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
• a) Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet – pierwsze 3 miejsca.
• b) Klasyfikacja mieszkańca Powiatu Brzezińskiego i Koluszek
• c) Klasyfikacja dzieci na dystansie 1.5km
• Organizator dopuszcza możliwość wręczenia pucharów i nagród w innych
kategoriach o czym poinformuje uczestników za pośrednictwem strony organizatora.
• Zawodnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
• Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet, klasyfikacji
mieszkańca Powiatu Brzezińskiego i Koluszek otrzymują puchary.
9. Zasady finansowania:
• opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne na stronie:
www.brzezinymtb.pl na 2 dni przed zawodami
• jednorazowa opłata wpisowa wynosi:
• 20,00zł - na 2 dni przed biegiem;
• 30,00zł - płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
• 5,00zł  roczniki 2003 i młodsi – dystans dzieci bez względu na termin wpłaty
• w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w
wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie)
zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien
on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
• opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
• koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;
• koszty organizacji pokrywają organizatorzy;
10.Postanowienia końcowe:
• zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
• obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
zawodników;
• organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
• organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie
(dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie
w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności
pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty
każdorazowy kontakt z organizatorem;
• organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników
Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na
życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
• organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
• decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu
podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
• uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego
oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na
własną odpowiedzialność;
• uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub
podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
• organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;
• młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
• protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub
opublikowaniu wyników.
10.03.2016