Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Zielona Mila

REGULAMIN
III Zielona Mila 
   (Konopaty – Gościniec Myśliwski)
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pan Adama Struzika
Starosty Powiatu Żuromińskiego
Wójta Gminy Lubowidz
17.09.2016r.
I. Cel imprezy
1.	Popularyzacja biegów masowych na Mazowszu jako ogólnodostępnej formy rekreacji 
i upowszechnianie biegania.
2.	Promocja Powiatu Żuromińskiego oraz Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
3.	Poznanie walorów turystycznych Północnego Mazowsza.
4.	 Integracja środowisk (mieszkańców  powiatu).
II. Organizator
1.	Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw.
IIa. Partnerzy
1.	Gmina Lubowidz.
2.	Starostwo Powiatowe w Żurominie.
3.	Nadleśnictwo Lidzbark.
III. Termin i miejsce
17 września (sobota) 2016r. godz. 11. 00
start i Sekretariat Gościniec Myśliwski Konopaty – szlak Śliwkowa Graniczna.
Meta – koniec szlaku Śliwkowa Graniczna
1.	Dystans i Charakterystyka Trasy
Bieg – 10 km, start początek szlaku zielonego, Śliwkowa Graniczna, meta koniec zielonego szlaku Śliwkowa Graniczna. Trasa nie posiada atestu PZLA. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipa
Do dyspozycji będzie także wyznaczona trasa 5km dla nordicwalking/rowery/bieg/marszobieg.IV. Zapisy
1.	Zapisy do biegu będą przyjmowane przez stronięwww.wagoninicjatyw.com zakładka Zielona Mila do dnia 10.09.2016r.UWAGA !!! w dniu biegu nie będzie można dokonać zgłoszenia, ale będzie można wziąć udział w biegu poza klasyfikacją. Pakiety do odbioru w biurze zawodów którebędzie czynne od godz. 9.00 do godz. 10.30 na terenie – Gościniec Myśliwski – Konopaty.
2.	Limit zgłoszeń, organizator przygotował 200 pakietów startowych.
3.	Z chwilą wyczerpania pakietów, zapisy zostaną zablokowane.
V. Wpisowe.
1.	Wpisowe III Zielonej Mili wynosi – 30 zł. Należy wpłacić na konto Bankowe Nr 42 2030 0045 1110 0000 03 42 0830 w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2016 r. decyduje data wpływu lub w kasie biura zawodów przed imprezą. 
2.	Organizator Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw przekazuje z każdego wpisowego 10 zł na operacja zdewastowanego stawu skokowego Magdy , która choruje na rematoidalne zapalenie stawów.
3.	W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje: koszulkętechniczną, numer startowy, posiłek regeneracyjny, napoje na mecie, pamiątkowy medal.
VI. Warunki uczestnictwa.
1.	W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 17 września 2016r. ukończyły 16 lat.
2.	Każdy uczestnik przed rozpoczęciem biegu zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej w celu weryfikacji oraz podpisze stosowne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.
3.	Na miejscu zawodów nie będą przeprowadzane badania lekarskie
VII. Kategorie wiekowe
- K/M 16 – 16 - 19 lat
- K/M 20 – 20 - 29 lat
- K/M 30 – 30 - 39 lat
- K/M 40 – 40 -49 lat
- K/M 50 – 50 - 59 lat
- K/M 60 – 60 - 69 lat
VIII. Nagrody
1.	Za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej (od 1 do 3)– nagrody rzeczowe.Nagrody się nie dublują.
2.	W kategoriach wiekowych za zwycięstwo w każdej kategorii –nagroda.
3.	Dla najlepszego biegacza z terenu Powiatu Żuromińskiego – nagroda rzeczowa.

IX. Postanowienia końcowe.
1.	Szatnie i umywalnie po biegu w specjalnie przygotowanych kontenerach.
2.	Organizator nie zapewnia noclegów.
3.	Bieg będzie prowadzony na szlaku leśnym.
4.	Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. Ubezpieczenie –we własnym zakresie.
5.	Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
6.	Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator biegu.
7.	Opiekę medyczną podczas biegu zapewnia Organizator (na starcie, trasie i mecie).
8.	Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach.
9.	Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy.
10.	Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminuZawodów. 
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin zawodów. Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).