Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Bieg Niepodległości - Choroszcz 2017

REGULAMIN
BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Choroszcz, 12.11.2017r
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem „Biegu Niepodległości” jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, 
ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz
II. CEL
1. Popularyzacja biegania oraz zdrowego trybu życia, integracja i aktywizacja uczestników biegów.
2. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych.
III. TERMIN I MIEJSCE BIEGU
1. Bieg odbędzie się 12  listopada 2017r. (niedziela) w Choroszczy.
2. Start Biegu  nastąpi o godzinie 12:00.
3. Start i meta umiejscowione będą w okolicy terenów rekreacyjnych „Kominowe Bajoro” przy ul. Branickiego w Choroszczy.
4. Długość trasy wynosi 8,5 km (dwa okrążenia po 4,25 km).
5. Bieg odbywać się będzie przy ograniczonym lub częściowo ograniczonym ruchu drogowym.

IV. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny od momentu wystrzału startera.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.protimer.pl  oraz dokonanie opłaty startowej. Jest to również jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do podpisania w Biurze Zawodów oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność.
4. Minimalny wiek zawodnika to 16 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
5.  Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 9 listopada 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 12 listopada 2017 r. w godzinach 10:00-11.30  pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
6. Dla Biegu obowiązuje łączny limit 150 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat startowych.
 7. Podstawą startu w biegu jest zgłoszenie się do  Biura Zawodów z dokumentem tożsamości ze zdjęciem i odbiór numery startowego.
VI. OPŁATY
1. Każdy uczestnik biegu ponosi koszt opłaty startowej.
2.  Wysokość opłaty startowej wynosi odpowiednio:
-20,00 zł - do dnia 9 listopada 2017 r. 
-30,00 zł - w dniu 12 listopada 2017 r. (w godzinach 10.00-11.30)  w Biurze Zawodów
3. Opłatę można wnosić gotówką w kasie M-GCKiS, poprzez płatności internetowe na stronie protimer.p lub przelewem na konto:
64 1020 1332 0000 1402 0945 0430
W tytule przelewu bankowego należy wpisać BN i imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
VII. KLASYFIKACJE
1. Każdemu uczestnikowi biegu czas będzie mierzony za pomocą elektronicznego chipa.
2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.
3. Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na
portalu: www.protimer.pl dodatkowo do każdego uczestnika zostanie wysłana wiadomość sms z indywidualnym czasem.
4. Podczas Biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w kategorii open i kategorii "Gminy Choroszcz". Osoba, która zajmie 99 miejsce także zostanie nagrodzona.

VIII. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie specjalnie przygotowany okolicznościowy medal, a także wodę gorącą herbatę i ciepły posiłek
2. Organizator zapewnia statuetki dla trzech najlepszych zawodników i trzech najlepszych zawodniczek. (w kategorii open i gminy Choroszcz)
3. Nagrody za w.w. miejsca zostaną podane w oddzielnym komunikacie na stronie wydarzenia.
4. Osoba, która zajmie 99 miejsce także otrzyma nagrodę – niespodziankę.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

IX. KONTAKT:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
- www.kultura.choroszcz.pl
- e-mail: sport@choroszcz.pl