Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin VIII Bieg pLUsZAKA

KOLOROWY VIII ZABRZAŃSKI BIEG CHARYTATYWNY
 - „BIEG pLUsZAKA”
 
REGULAMIN - LATO 2018


1.ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił”,
41-800 Zabrze, ul. Dworcowa 9/16
Tel. 881-643-769
Mail: biegpluszaka@gmail.com 
 
2.WSPÓŁORGANIZATOR:
18 Zabrzańska Drużyna Starszoharcerska „ORKAN” im. Jerzego Kukuczki
41-800 Zabrze, ul. Wolności 323
 
3.CEL:
- Promocja aktywnego spędzania czasu
- Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu 
- Promocja Miasta Zabrze jako przyjaznego dla biegaczy
- Zebranie środków finansowych na remont pomieszczeń oraz zakup nowego wyposażenia dla świetlicy środowiskowej „Nasza Chata” działającej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił”. 


4.MIEJSCE I TERMIN:
Park im. Powstańców Śląskich w Zabrzu przy ulicy Matejki:
Edycja letnia dnia 24 czerwca 2018.
 
5.TRASA:
Bieg ścieżkami leśnymi na terenie parku:
Dystans: 01 km dla dzieci poniżej 5 roku życia 
Dystans: 0,5 km dla grupy roczników 2012 - 2009
Dystans: 0,5 km dla grupy roczników 2008-2005
Dystans: 1.5 km dla grupy roczników 2004 - 2002
Dystans: 1,5 km dla grupy wiekowej 16 plus (nie ma limitów wieku)
Dystans: 5 km dla grupy wiekowej 16 plus (nie ma limitu wieku)
Dystans : 10 km dla grupy wiekowej 16 plus (nie ma limitu wieku)
Dystans: 5 km dla grupy nordic walking 
 
6.LIMIT UCZESTNIKÓW:
300 osób

 
7.PROGRAM ZAWODÓW:
10:30 – 13:00 przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja uczestników, wydawanie nr startowych oraz chipów do pomiaru czasu. (minimum 40 minut przed planowanym startem)
12:00 - Otwarcie Zabrzańskiego Biegu Charytatywnego “Bieg pLUsZAKA”
12:10 - rozgrzewka uczestników na dystans 100 m 
12:15 - start uczestników – 0,1 km (dzieci poniżej 5 roku życia)
12:20 - rozgrzewka uczestników na dystansie 500 m (roczniki 2012-2009 oraz 2008-2005)
12:30 - start uczestników na dystansie 500 m 
12:40 - rozgrzewka uczestników na dystansie 1,5 km 
12:55 – start – 1.5 km (roczniki 2004 - 2002) oraz 16+
13:20 – rozgrzewka grupy wiekowej 16+ lat - 5 km / 10 km / 5 NW
13:35– start – 5 km / 10km / 5 NW (grupa wiekowa 16+ lat)
15:15 - dekoracja uczestników / losowanie nagród / piknik 
 
 
 
 
8.UCZESTNICTWO:
Bieg przeznaczony jest dla wszystkich osób, bez względu na wiek:
A: Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie https://web.facebook.com/biegpluszaka
Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 
B: Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.
 
C: Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. nr 101 poz. 1095) oraz odebranie nr startowego.
 
D: Osoby niepełnoletnie mają dodatkowo obowiązek przedstawienia:
- pisemnej zgody rodziców / opiekunów prawnych na udział w biegu.
 
E: Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
F: Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielka Flota Zjednoczonych Sił” z Zabrza.
 
 
G: Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
 
H: Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

I: Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

J: Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w szatni. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 
9.POMIAR CZASU:
Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą systemu chipów. Zawodnik otrzymuje chip w biurze zawodów, należy go przymocować zgodnie z instrukcją. Posiadanie chipa oraz właściwe przymocowanie jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowanie w komunikacie końcowym.
Chip jest zwrotny – należy go oddać na mecie.
 
 
10.ZGŁOSZENIA:
Do 15 czerwca 2018 za pośrednictwem strony https://web.facebook.com/biegpluszaka
 W dniu zawodów (24 czerwca 2018) w godzinach 10:30 – 13:00 w Biurze Zawodów, mieszczącym się w miejscu zawodów w parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Matejki, jeśli nie został osiągnięty limit.
 
 
11.OPŁATA STARTOWA:
OPŁATA STARTOWA: (1.5 km / 5 km/ 10 km, nordic walking)
minimum 30 zł (można wpłacać więcej) - do dnia 30 marca 2018
minimum 40 zł (można wpłacać więcej) - do 15 czerwca 2018
minimum 50 zł (można wpłacać więcej ) - w dniu zawodów 

TRASA DLA DZIECI: (100m/ 500m / 1.5 km)
minimum 20 zł (można wpłacać więcej) do dnia 15 czerwca 2018
minimum 30 zł (można wpłacać więcej )w dniu zawodów 

 
 Dochód z opłat startowych zostanie przekazany na działalność Świetlicy Środowiskowej „Nasza Chata”.
 
 
Wpłat należy dokonywać na Konto Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił” w Zabrzu: Alior Bank oddział w Zabrzu nr rachunku
96-1060-0076-0000-3380-0018-4896 z dopiskiem „Bieg Pluszaka” lub w Biurze Zawodów w dniu zawodów.
 
W celu usprawnienia weryfikacji opłat prosimy o wysyłanie potwierdzeń na adres mailowy: biegpluszaka@gmail.com
 
Aktualizacja listy zgłoszonych zawodników z dokonaną opłatą startową będzie dokonywana w ciągu dwóch dni roboczych od dokonanego przelewu i przesłania potwierdzenia mailem.
W przypadku braku potwierdzenia mailem aktualizacja może potrwać dłużej (do pięciu dni roboczych).
W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzyma:
- numer startowy
- zwrotny chip pomiaru czasu
- pamiątkowy medal
- dyplom uczestnictwa w zawodach
- posiłek regeneracyjny 
- wodę
- maskotkę biegu
 
 
12.KLASYFIKACJA I NAGRODY:
Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – 3 pierwsze miejsca: pamiątkowe medale i dyplomy

Klasyfikacja najmłodszych zawodników – 3 pierwsze miejsca: medale i dyplomy
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy drewniany medal oraz dyplom.

Klasyfikacja wiekowa na dystansie 5 km i 10 km
K/M- 20 (rocznik 1998 – 1989)
K/M- 30 (rocznik 1988 – 1977)
K/M- 40 (rocznik 1978 – 1967)
K/M- 50 (rocznik 1968 – 1957)
K/M- 60 (rocznik 1958 i starsi)
Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej.
Dekoracja uczestników w kategoriach wiekowych jest w przypadku ukończenia przez min. 5 kobiet i 5 mężczyzn w danej kategorii. 
 
13.UWAGI:
- pomiar czasu jest dokonywany przez firmę zewnętrzną
- zawodnik zostaje sklasyfikowany pod warunkiem właściwego przymocowania chipa oraz przekroczenia mety elektronicznej umieszczonej na linii startu/mety.
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kwestia takiego ubezpieczenia leży w gestii uczestników.
- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
- w sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator
- wszelkie informacje umieszczane będą na stronie biegu https://web.facebook.com/biegpluszaka
- pytania prosimy kierować pod adres mailowy biegpluszaka@gmail.com  lub telefonicznie 881-643-769