Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin V Bieg Wąskotorowy dzieci i młodzików

 I. ORGANIZATOR:

Fundacja Sancti Iosephi prowadząca Szkołę Podstawową i Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.

II. CELE:

Promocja walorów rekreacyjno-turystycznych oraz inwestycyjnych, Powiatu Otwockiego oraz integracja wszystkich pokoleń mieszkańców powiatu Otwockiego szczególnie miast Józefowa, Otwocka i Karczewa.
Uczczenie sto czwartej rocznicy uruchomienia połączenia kolejką „Jabłonowską” z Warszawy do Karczewa.
Uczczenie sto szóstej rocznicy budowy mostu w Wąskotorowego na rzece Świder.
Popularyzacja lokalnej historii i wiedzy o dawnych inicjatywach gospodarczych.
Propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktycznych kontroli stanu zdrowia.
Promocja i organizacja aktywnego trybu życia mieszkańców mająca na celu popularyzację biegania i marszów jako najprostszej formy aktywności fizycznej,
III.  TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

14 kwietnia 2018 r.

Kategoria Wąska Dycha: dystans 10 km: start z Karczewa (skwer przy skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza i Czerwona Droga) o godzinie 14.03 i meta w Józefowie (ul. Piotra Skargi 13)
Kategoria Trójka po torze: dystans 3 km: start spod dawnego dworca kolejki wąskotorowej w Józefowie (Wawerska 31) o godzinie 14.15 i meta w Józefowie (ul. Piotra Skargi 13)
Kategoria Nordic Walking: dystans 7 km: start spod dawnego dworca kolejki wąskotorowej w Otwocku (Wawerska 9) o godzinie 14.03 i meta w Józefowie (ul. Piotra Skargi 13)

IV. PROGRAM ZAWODÓW:

14 kwietnia 2018:

8.30 – 13.00: Wydawanie numerów startowych, w kategoriach: Wąska Dycha, Trójka po torze, Nordic Walking
8.30 – 11.25: Wydawanie numerów startowych w biegach dla dzieci rozgrywanych na ulicy Piotra Skargi, na dystansach 50m, 150m, 400m
11.30 –  Start Dzieci NAJMŁODSZYCH na dystansie 50m
11.45 –  Start Dzieci na dystansie 150m
12.00 –  Start Młodzików, na dystansie ok. 400m
13.00 – Zbiórka w siedzibie biura zawodów, przejazd podstawionymi autokarami na start (dla wszystkich kategorii)
14.03 – Start dla kategorii Wąska Dycha
14.15 – Start dla kategorii Trójka po Torze
14.03 – Start dla kategorii Nordic Walking.

V. TRASA

Trasa nieatestowana. Biegnie w większości drogami utwardzonymi, na odcinku ok. 800 m drogą piaszczystą.

Kategoria Wąska dycha: start przy „Ciuchci” (skwer przy skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza i Czerwona Droga, dalej ulicami: Adama Mickiewicza do Otwocka, Karczewską w kierunku Józefowa, Staszica, Rondo Sybiraków, Wawerską, Turystyczną, Brzozową, Turystyczną, przez most dawnej kolejki na rzece Świder, Jarosławską,Wodną, ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ulicy Wawerskiej, przez Rondo T. Nalepy, następnie ulicami: Wawerską, Szeroką, Lelewela, Rozkoszną, Iglastą, Piotra Skargi. Meta: Piotra Skargi nr 13.
Kategoria Nordic Walking: start spod dawnego dworca kolejki wąskotorowej w Otwocku (ul. Wawerska 9), a następnie uliczami: Wawerską, Turystyczną, Brzozową, Turystyczną,przez most dawnej kolejki na rzece Świder, Jarosławską,Wodną, ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ulicy Wawerskiej, przez Rondo T. Nalepy, następnie ulicami: Wawerską, Szeroką, Lelewela, Rozkoszną, Iglastą, Piotra Skargi. Meta: Piotra Skargi nr 13.
Kategoria Trójka po torze: start spod dawnego dworca kolejki wąskotorowej w Józefowie (ul. Wawerska 31 ), dalej ulicami: Wawerską, Szeroką, Lelewela, Rozkoszną, Iglastą, Piotra Skargi. Meta: Piotra Skargi nr 13.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU

Dla kategorii Wąska dycha limit czasu wynosi 110 min. uczestnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
Dla kategorii Trójka po torze limit czasu wynosi 30 min. uczestnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
Dla kategorii Nordic Walking limit czasu wynosi 100 min. uczestnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
We wszystkich kategoriach obowiązywał będzie elektroniczny pomiar czasu.

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie na stronie: http://akwinata.edu.pl do 12 kwietnia lub w biurze zawodów 14 kwietnia w godzinach wydawania numerów startowych.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa przez osoby niepełnoletnie jest pisemna zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów.
Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości.
Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność lub przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do udziału w biegach. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik jednocześnie zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu.
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić roszczeń od organizatorów.
Uczestnicy biegów zobowiązani są zachowywać szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do koszulek sportowych na piersiach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
Zawodnicy kategorii Nordic Walking zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki oraz marszu aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem innych uczestników marszu i biegu.
Zawodnicy kategorii Nordic Walking pokonują trasę zawodów marszem, z kijkami.
Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik kategorii Nordic Walking oderwał jednocześnie obydwie nogi od podłoża (nastąpiła faza lotu) – dyskwalifikuje zawodnika bez ostrzeżeń.
Uczestnicy biegów zobowiązani są bezwzględnego podporządkowania się służbom, łącznie z decyzją o przerwaniu biegu i zejściu z trasy.
Niezwłocznie po przekroczeniu linii mety wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zwrotu numeru startowego z chipem.
Ze względów bezpieczeństwa w zawodach zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz osób poruszających się ze zwierzętami.
IX. KLASYFIKACJA

Kategoria Wąska dycha: z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Kategoria Trójka po torze
rocznik 2003 i młodsi : z podziałem na dziewczęta i chłopców
rocznik 2002-2001 : z podziałem na dziewczęta i chłopców
rocznik 2000 i starsi: z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Kategoria Nordic Walking: z podziałem na kobiety i mężczyzn.
X. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują pamiątkowy medal.

XI. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Biegi dla dzieci – rozgrywane na ul. Piotra Skargi w następujących kategoriach
bieg najmłodszych – (roczniki 2017, 2016, 2015, 2014,) – 50m
bieg dzieci – (roczniki 2013 – 2012, 2011, 2010,) – 150m
bieg młodzików – (roczniki 2009 – 2008, 2007 – 2006 ) – ok. 400m
Dla pierwszych trzech uczestników biegu młodzików nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników medale i dyplomy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.
Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę lekarską
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, przy ograniczonym ruchu ulicznym.
Dane osobowe zawodników zostaną wykorzystane wyłącznie do celów imprezy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów lub ich przerwania.
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.